ZAPYTANIE OFERTOWE NA TRANSPORT UCZNIÓW NA KURSY SPAWALNICZE

Projekty Unijne Logo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA TRANSPORT UCZNIÓW NA KURSY SPAWALNICZE w projekcie „Uczniowie na start!” nr WND-RPSL.11.02.03-24-02CD/16

 

1. Nazwa projektu: Uczeń z uprawnieniami spawacza MAG lub TIG

2. Numer projektu: WND-RPSL.11.02.01-24-0088/17

3. Beneficjent (Zamawiający): Ośrodek Szkolenia Spawaczy „WELDER” S.C.

4. Okres realizacji projektu: 1.09.2016 – 31.08.2019

5. Tryb wyboru wykonawcy usługi: zasada konkurencyjności (powyżej 50 tys. zł netto) określona w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wersja z dnia 17 lipca 2017).

6. Miejsce realizacji zamówienia: Gliwice, Bytom, Ruda Śląska, Zabrze

7. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

8. Finansowanie zamówienia

Zamówienie w ramach projektu „Uczniowie na start!” nr RPSL.11.02.01-24-0088/16 będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.

9. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi transportowej – przewóz uczestników/czek projektu – uczniów szkół objętych projektem z trzech punktów odbioru::
Ruda Śląska (parking CH Plaza) –Bytom ul. Kolejowa 18 (parking Market Simply) –  Gliwice Pl. Piastów do miejsca realizacji kursów:  Gliwice ul. Portowa 16 W Ośrodek Szkolenia Spawaczy Welder S.C (tam i powrót).
Termin realizacji zamówienia: październik – maj w okresie roku szkolnego 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020).
W całym okresie realizacji usługi odbędzie się maksymalnie  102 dowozów (34 dni /rok szkolny szkolny) każdorazowo dla max. 30 osób /dzień.

Planowany rozkład jazdy: 1 raz w tygodniu w weekendy (sobota lub niedziela) oraz w dni robocze w okresie ferii zimowych w godzinach 7:00 lub 8:00 (dowóz na miejsce szkolenia)  oraz odbiór z miejsca szkolenia w godzinach  15:00 lub 16:00 i przewóz do trzech punktów  odbioru.
Szczegółowy plan zostanie ustalony z Wykonawcą przed rozpoczęciem zajęć.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany dni i godzin.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
Zamawiający zastrzega termin płatności 60 dni.

10.  Warunki udziału w postępowaniu

Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedłożenie:
a) Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
b) Wykazu pojazdów wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych spełniających warunki minimalne: przystosowane do przewozu łącznie min. 30 osób na miejscach siedzących, klimatyzacja, 3-punktowe pasy bezpieczeństwa, rok produkcji min. 2016 zgodnie z wykazem pojazdów stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
c) Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiącego załącznik  nr 3 do zapytania ofertowego
d) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędne uprawnienia, doświadczenie oraz potencjał organizacyjny, techniczny i ekonomiczny do wykonania zamówienia.

Wykonawca powinien spełniać wszelkie kryteria i wymogi związane z przewozem pasażerskim, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 z późn. zm.) i kodeksu drogowego, przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług. Wykonawca zamówienia musi zapewnić odpowiednią liczbę miejsc siedzących w pojeździe.

11. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie wymienionych
w pkt. 10 dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły: „spełnia” – „nie spełnia”.

12. Kryteria wyboru ofert

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

A cena – 100% weryfikowana na podstawie kwoty brutto wskazanej w formularzu oferty
Maksymalna liczba punktów: 100 pkt
Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:

Liczba punktów =  Najniższa cena brutto ze wszystkich złożonych ofert    x 100
Cena brutto badanej oferty

Cenę Oferent przedstawia w „formularzu oferty” stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i musi zawierać podatek VAT i uwzględniać wszystkie koszty, w tym  m.in. opłaty parkingowe oraz opłaty za korzystanie z płatnych odcinków dróg i autostrad, opłaty związane z wynajmem autokaru, wynagrodzeniem kierowcy oraz ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków przewożonych osób podczas transportu.

Oferent może zaproponować tylko jedną cenę całkowitą i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Zaproponowana cena winna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją usługi.

Zamawiający wskazuje, że ceną oferty jest cena brutto zawierająca podatek VAT. Zamawiający ma przyznane we wniosku o dofinansowanie projektu skalkulowane koszty na poziomie brutto na cały okres trwania Projektu. Ewentualne zmiany stawki podatku VAT muszą być skalkulowane przez Oferenta w cenie brutto.

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Liczby punktów otrzymane za kryterium cena stanowić będą końcową ocenę oferty.  Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Zamawiający spośród ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli wybrana oferta przekracza przyjęte w budżecie projektu stawki, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje cen w tym zakresie. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą.

13. Zakres wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

14. Termin i miejsce składania ofert

Oferta winna być wydrukowana na druku załączonego formularza ofertowego i złożona wraz z załącznikami (aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej oraz oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym) , w terminie do 11 października 2017 r.  do godz. 9.00 poprzez email: tj@oss-welder.pl (skan w formacie .jpg albo .pdf)  lub pocztą lub osobiście w Biurze Projektu przy ul. Portowej 16 W w Gliwicach. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem  tel. 609 331 453 (Tomasz Jędrzejowski).

15. Informacje inne

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert z zastrzeżeniem nieprzekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego zamówienia.
O wyborze oferty Zamawiający poinformuje na stronie internetowej
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  oraz www.oss-welder.pl

Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w złożonych ofertach. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający ma prawo do wybory kolejnej najkorzystniejszej oferty.
O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
Oferta oraz inne dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

16. Zmiany w umowie

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
1. okresu i harmonogramu realizacji umowy,
2. ostatecznej liczby wyjazdów
3. zasad płatności,
4. zabezpieczenia i kar umownych,
5. wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Zmiany umowy mogą zostać dokonane pod warunkiem przedłożenia Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmiany, przedłożenia dokumentów potwierdzających tę zmianę oraz wyrażenia zgody przez Zamawiającego na tę zmianę.
Oferent akceptuje, że w umowie będą znajdowały się m.in. następujące zapisy dotyczące kar umownych:
a) Zamawiający może rozwiązać Umowę w przypadku stwierdzenia nierzetelności w realizowaniu przez Wykonawcę czynności objętych Umową, a w szczególności w przypadku:
• niewywiązywania się z powierzonego zakresu obowiązków, w szczególności gdy Wykonawca nie zapewni w określonym terminie usługi transportowej lub wykorzysta do przewozu inne pojazdy aniżeli wskazano w wykazie pojazdów bez powiadomienia Zamawiającego
• dwukrotnej odmowy w realizacji zlecenia pomimo dopełnienia wszelkich formalności,
• trzykrotnym nienależytym wykonaniu usług w postaci  nieterminowego dowozu uczestników projektu skutkującym naliczeniem kar umownych w maksymalnej wysokości,
• gdy wysokość kar umownych przekracza 20% wartości umowy,
b) Zamawiający nie dopuszcza powierzania wykonywania zobowiązań wynikających z umowy osobom trzecim.

 

 
Marcin Banasik
Marcin Banasik
2024-02-01
Fachura w każdym calu. Jeśli ktoś chce nauczyć się spawać to jest odpowiednie miejsce.
Oczko301
Oczko301
2024-01-17
Super Ośrodek Szkolenia polecam
Mateusz Podsiadły
Mateusz Podsiadły
2024-01-08
Bardzo dobre miejsce do nauki, jedyny maly minusik to mógłby byc jeden instruktor wiecej, natomiast wiedza instruktorow jest na wysokim poziomie. Nie ma owijania w bawelne ucza jak trzeba i sa wymagający, ale to dobrze po to czlowiek wydaje pieniądze aby sie nauczyć. Polecam z calego serca i jeszcze wrócę zdecydowanie!!!
Michal2401
Michal2401
2024-01-04
Dobra jakość szkolenia.Egzamin zdany.
Grażyna Erfurth
Grażyna Erfurth
2023-12-20
Bardzo dziękuję pau Robertowi za profesjonalne podejście wytłumaczenie i cierpliwości do ludzi którzy się uczą. 👌👌👌
Janusz Rychter
Janusz Rychter
2023-12-20
Pełen profesjonalizm. Szkolenie wykonane tak jak się należy. Polecam z czystym sumieniem. 5 gwiazdek to za mało ;)

Zaufali nam

DB-logo
Logo-Herbapol
logo-alstom