ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ USŁUGI CATERINGOWEJ W RAMACH PROJEKTU „KWALIFIKACJE NA TOPIE – KURS RĘCZNEGO CIĘCIA TLENOWEGO I PLAZMOWEGO” nr WND-RPSL.11.03.00-24-0670/19

Projekty Unijne Logo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ USŁUGI CATERINGOWEJ W RAMACH PROJEKTU „KWALIFIKACJE NA TOPIE – KURS RĘCZNEGO CIĘCIA TLENOWEGO I PLAZMOWEGO” nr WND-RPSL.11.03.00-24-0670/19

 1. Nazwa projektu: „Kwalifikacje na topie – kurs ręcznego cięcia tlenowego i plazmowego”

 1. Numer projektu: RPSL.11.03.00-24-0670/19

 1. Beneficjent (Zamawiający): Ośrodek Szkolenia Spawaczy „WELDER” S.C.

 1. Okres realizacji projektu: 1.12.2020 – 30.11.2022

 1. Tryb wyboru wykonawcy usługi: nie dotyczy (projekt rozliczany metodą uproszczoną)

 1. Miejsce realizacji zamówienia: Gliwice, ul. Portowa 16 W

 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

 1. Finansowanie zamówienia

Zamówienie w ramach projektu „Kwalifikacje na topie – kurs ręcznego cięcia tlenowego i plazmowego” nr RPSL.11.03.00-24-0670/19 będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

 1. Przedmiot zamówienia

Świadczenie usługi cateringowej w okresie od stycznia 2021 do listopada 2022 roku dla uczestników projektu biorących udział w kursach ręcznego cięcia tlenowego i plazmowego w weekendy lub w dni robocze. W projekcie zaplanowano udział ogółem 180 osób w wieku 18+ pracujących lub mieszkających lub uczących się w woj. śląskim, dla których zaplanowano łącznie 900 osobodni szkoleniowych, tj. organizacji cateringu na 1 osobę podczas średnio 8 godzinnego dnia szkoleniowego. Wnioskodawca planuje organizację cateringu średnio 10 osób/dzień szkoleniowy w weekendy lub w dni robocze. Harmonogram oraz liczba grup szkoleniowych będzie każdorazowo ustalana na bieżąco z Wykonawcą.

Wymagania dotyczące organizacji cateringu:

1) Oferent zapewnia jeden pełnowartościowy posiłek w formie drugiego dania obiadowego. W przypadku zapotrzebowania (osoby z niepełnosprawnościami, dieta, wegetarianizm itp. – dania będą indywidualnie odpowiadać potrzebom zgłaszanym przez uczestników). Gramatura drugiego dania (mięso lub ryba/danie główne jarskie) po wysmażeniu 140g-150g/os., surówka 150g; dodatki skrobiowe 250g.

2) Oferent zapewnia 2 przerwy kawowe w godzinach realizacji kursu zgodnie z ustalonym harmonogramem. Każda z przerw kawowych obejmuje: kawę z dodatkami (cukier, mleko lub śmietanka) min. 300ml/os., herbata z dodatkami (cukier, cytrynka) min. 300ml/os., woda mineralna 0,3l 1 szt./os., ciasteczka kruche 100g/os.

3) Oferent zapewnia dowóz cateringu o ustalonej godzinie na miejsce realizacji kursów wskazane przez Zamawiającego (ul. Portowa 16 W, Gliwice). Koszt dowozu musi zostać uwzględniony w cenie oferty.

4) Oferent zapewnienia własne naczynia (termosy/podgrzewacze, filiżanki, talerzyki, szklanki/kubeczki, łyżeczki, cukiernice, talerze itp.) zgodnie z wymaganiami menu. Zamawiający dopuszcza możliwość użycia naczyń i sztućców plastikowych, odpowiednich do serwowanych dań/napojów.

Ponadto składając ofertę Oferent zobowiązuje się do:

1) świadczenia usługi cateringowej z wykorzystaniem świeżych produktów żywnościowych;

2) przyrządzania posiłków w dniu świadczenia usług cateringowych,;

3) przygotowywania posiłków na bazie produktów wysokiej jakości; ryby podawane w zestawach powinny być świeże i pozbawione ości – filetowane, dania i napoje gorące powinny posiadać odpowiednią temperaturę w momencie podania,

4) przygotowywania potraw z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych. Posiłki nie mogą być wykonywane z produktów typu instant, np. zupy w proszku i sosy w pudełku oraz produktów gotowych. W przypadku produktów przetworzonych, takich jak kawa, herbata, ciasteczka kruche, woda, cukier, mleko, itp. Oferent zobowiązuje się że będą one posiadać datę przydatności do spożycia wygasającą nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed dniem wykonania usług;

5) ustalania z Zamawiającym menu na poszczególne dni szkoleniowe, w szczególności, rodzajów dań głównych w terminie min. 3 dni przed planowanym szkoleniem;

6) uwzględniania w ramach menu posiłku specjalnego np. bezglutenowego/wegetariańskiego w sytuacji udziału w spotkaniu osób o szczególnych potrzebach; Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takiej sytuacji w terminie min. 3 dni przed planowanym terminem szkolenia

7) zapewnienia obsługi kelnerskiej, rozumianej jako działanie osoby lub osób, odpowiedzialnych za rozmieszczenie potraw oraz sprzątanie w trakcie i po zakończeniu zajęć.

8) dostarczania posiłków na miejsce wskazane przez Zamawiającego najpóźniej 15 min. przed planowanym rozpoczęciem zajęć oraz 5 min. przez rozpoczęciem przerwy lunchowej;

9) zapewnienia odpowiednich urządzeń grzewczych w tym przedłużaczy, kabli niezbędnych do ich podłączenia i do wykonania usługi;

10) uprzątnięcia naczyń i sprzętu oraz wywiezienia śmieci pozostałych po posiłkach 30 minut po zakończeniu spotkania.

W związku ze świadczeniem usług cateringu Oferent jest zobowiązany do:

1) używania wyłącznie produktów spełniających normy jakościowe produktów spożywczych,

2) przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010 nr 136 poz. 914 ze zm.),

3) dbania o to, by wszystkie posiłki były bezwzględnie świeże oraz charakteryzowały się wysoką jakością w odniesieniu do użytych składników,

4) kontroli aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych pracowników mających kontakt z przygotowaniem, wydawaniem i transportem posiłków,

5) zapewnienia transportu cateringu oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności.

Zamawiający zastrzega, iż nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności, jeżeli tylko część zestawów obiadowych i przerw kawowych będzie zrealizowana. Zamawiający pokryje koszty tylko za faktycznie sporządzone i dostarczone ilości zestawów obiadowych w trakcie realizacji zamówienia.

Zamawiający zastrzega, iż podana ilość zestawów obiadowych w trakcie trwania umowy jest ilością szacunkową. Jeżeli w trakcie wykonywania zamówienia okaże się, że ilość zestawów obiadowych będzie mniejsza niż podana w zapytaniu ofertowym, Wykonawca nie będzie z tego tytułu rościł żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

 1. Warunki udziału w postępowaniu

Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedłożenie formularza ofertowego stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego.

 1. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie wymienionych
w pkt. 10 dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły: „spełnia” – „nie spełnia”.

 1. Kryteria wyboru ofert

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

 1. cena – 100% (weryfikowana na podstawie ceny w formularzu oferty)

Maksymalna liczba punktów: 100 pkt

Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:

Ocena = A, gdzie:

Ad. A – Cena

Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:

Liczba punktów =

Najniższa cena brutto ze wszystkich złożonych ofert

x 100

Cena brutto badanej oferty

Cenę za przedmiot zamówienia Oferent przedstawia w „formularzu oferty” stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i musi zawierać podatek VAT/uwzględniać wszystkie koszty Zamawiającego. Oferent może zaproponować tylko jedną cenę całkowitą i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Zaproponowana cena winna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją usługi cateringu.

Zamawiający wskazuje, że ceną oferty jest cena brutto za zorganizowanie cateringu dla 1 uczestnika podczas jednego dnia szkoleniowego (osobodzień), zawierająca podatek VAT. Zamawiający ma przyznane we wniosku o dofinansowanie projektu skalkulowane koszty na poziomie brutto na cały okres trwania Projektu. Ewentualne zmiany stawki podatku VAT muszą być skalkulowane przez Oferenta w cenie brutto.

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Jeżeli wybrana oferta przekracza przyjęte w budżecie projektu stawki, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje cen w tym zakresie.

Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą.

 1. Termin i miejsce składania ofert

Oferta winna być wydrukowana na druku załączonego formularza ofertowego i złożona wraz z załącznikami, w terminie do 11 grudnia 2020 r. do godz. 9.00 poprzez email: tj@oss-welder.pl (skan w formacie .jpg albo .pdf) lub pocztą lub osobiście w Biurze Projektu przy ul. Portowej 16 W w Gliwicach. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 609 331 453 (Tomasz Jędrzejowski).

 1. Informacje inne

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert z zastrzeżeniem nieprzekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego zamówienia.

O wyborze oferty Zamawiający poinformuje oferentów, którzy złożyli oferty.

Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w złożonych ofertach. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający ma prawo do wybory kolejnej najkorzystniejszej oferty.

O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

Oferta oraz inne dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

15. Zmiany w umowie

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:

 1. okresu i harmonogramu realizacji umowy,

 2. ostatecznej liczby osobodni,

 3. zasad płatności,

 4. zabezpieczenia i kar umownych,

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

Zmiany umowy mogą zostać dokonane pod warunkiem przedłożenia Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmiany, przedłożenia dokumentów potwierdzających tę zmianę oraz wyrażenia zgody przez Zamawiającego na tę zmianę.

Oferent akceptuje, że w umowie będą znajdowały się m.in. następujące zapisy dotyczące kar umownych:

Zamawiający może rozwiązać Umowę w przypadku stwierdzenia nierzetelności w realizowaniu przez Wykonawcę czynności objętych Umową, a w szczególności w przypadku:

niewywiązywania się z powierzonego zakresu obowiązków, w szczególności gdy Wykonawca nie zapewni w określonym terminie zamawianej dostawy materiałów lub serwisu

dwukrotnej odmowy w realizacji zlecenia pomimo dopełnienia wszelkich formalności,

trzykrotnym nienależytym wykonaniu usług w postaci dostarczenia innych aniżeli wskazano w ofercie materiałów, skutkującym naliczeniem kar umownych w maksymalnej wysokości,

gdy wysokość kar umownych przekracza 20% wartości umowy,

Zamawiający nie dopuszcza powierzania wykonywania zobowiązań wynikających z umowy osobom trzecim.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego:

P.U.H. „IWO” Iwona Garczarek-Ciekot

Ul. Jagiellońska 38,41-800 Zabrze

NIP 6310024446

Marcin Banasik
Marcin Banasik
2024-02-01
Fachura w każdym calu. Jeśli ktoś chce nauczyć się spawać to jest odpowiednie miejsce.
Oczko301
Oczko301
2024-01-17
Super Ośrodek Szkolenia polecam
Mateusz Podsiadły
Mateusz Podsiadły
2024-01-08
Bardzo dobre miejsce do nauki, jedyny maly minusik to mógłby byc jeden instruktor wiecej, natomiast wiedza instruktorow jest na wysokim poziomie. Nie ma owijania w bawelne ucza jak trzeba i sa wymagający, ale to dobrze po to czlowiek wydaje pieniądze aby sie nauczyć. Polecam z calego serca i jeszcze wrócę zdecydowanie!!!
Michal2401
Michal2401
2024-01-04
Dobra jakość szkolenia.Egzamin zdany.
Grażyna Erfurth
Grażyna Erfurth
2023-12-20
Bardzo dziękuję pau Robertowi za profesjonalne podejście wytłumaczenie i cierpliwości do ludzi którzy się uczą. 👌👌👌
Janusz Rychter
Janusz Rychter
2023-12-20
Pełen profesjonalizm. Szkolenie wykonane tak jak się należy. Polecam z czystym sumieniem. 5 gwiazdek to za mało ;)

Zaufali nam

DB-logo
Logo-Herbapol
logo-alstom