ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ USŁUGI BADAŃ LEKARSKICH W RAMACH PROJEKTU SPAWACZ NA 5! KURSY RĘCZNEGO CIĘCIA TLENOWEGO I PLAZMOWEGO nr WND-RPSL.11.03.00-24-03FB/17

Projekty Unijne Logo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ USŁUGI BADAŃ LEKARSKICH W RAMACH PROJEKTU SPAWACZ NA 5! KURSY RĘCZNEGO CIĘCIA TLENOWEGO I PLAZMOWEGO nr WND-RPSL.11.03.00-24-03FB/17

1. Nazwa projektu: „Spawacz na 5! Kursy ręcznego cięcia tlenowego i plazmowego”

2. Numer projektu: RPSL.11.03.00-24-03FB/17

3. Beneficjent (Zamawiający): Ośrodek Szkolenia Spawaczy „WELDER” S.C.

4. Okres realizacji projektu: 1.07.2018 – 30.06.2020

5. Tryb wyboru wykonawcy usługi: Zasada rozeznania rynku (poniżej 20 tys. zł netto)

6. Miejsce realizacji zamówienia: woj. śląskie (do 30 km od siedziby Zamawiającego)

 

7. Finansowanie zamówienia

Zamówienie w ramach projektu „Spawacz na 5! Kursy ręcznego cięcia tlenowego i plazmowego” nr RPSL.11.03.00-24-03FB/17 będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

8. Przedmiot zamówienia

Świadczenie usługi badań lekarskich (wykonanie badań lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem zaświadczenia oraz badań okulistycznych) w okresie od sierpnia 2018 do czerwca 2020  roku dla uczestników projektu biorących udział w kursach ręcznego cięcia tlenowego i plazmowego w weekendy lub w dni robocze. W projekcie zaplanowano udział ogółem 180 osób w wieku 18+ pracujących lub mieszkających lub uczących się w woj. śląskim, dla których zaplanowano badania lekarskie o ile nie będą legitymować się aktualnym zaświadczeniem lekarskim na stanowisku spawacza lub pokrewnym

9. Warunki udziału w postępowaniu

Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedłożenie formularza ofertowego stanowiącego załącznik  do zapytania ofertowego.

10. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie wymienionych
w pkt. 9 dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły: „spełnia” – „nie spełnia”.

11. Kryteria wyboru ofert

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

A. cena – 100% (weryfikowana na podstawie ceny w formularzu oferty)

Maksymalna liczba punktów: 100 pkt
Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:
Ocena = A, gdzie:

Ad. A – Cena
Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:

Liczba punktów =  Najniższa cena brutto ze wszystkich złożonych ofert x 100
Cena brutto badanej oferty

Cenę za przedmiot zamówienia Oferent przedstawia w „formularzu oferty” stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i musi zawierać podatek VAT/uwzględniać wszystkie koszty Zamawiającego. Oferent może zaproponować tylko jedną cenę całkowitą i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Zaproponowana cena winna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją usługi.

Zamawiający wskazuje, że ceną oferty jest cena brutto za przeprowadzenie 1 badania lekarskiego uczestnika. . Zamawiający ma przyznane we wniosku o dofinansowanie projektu skalkulowane koszty na poziomie brutto na cały okres trwania Projektu. Ewentualne zmiany stawki podatku VAT (jeśli dotyczy) muszą być skalkulowane przez Oferenta w cenie brutto.

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Jeżeli wybrana oferta przekracza przyjęte w budżecie projektu stawki, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje cen w tym zakresie.

Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą.

12. Termin i miejsce składania ofert

Oferta winna być wydrukowana na druku załączonego formularza ofertowego i złożona wraz z załącznikami, w terminie do 24 sierpnia 2018 r.  do godz. 9.00 poprzez email: tj@oss-welder.pl (skan w formacie .jpg albo .pdf)  lub pocztą lub osobiście w Biurze Projektu przy ul. Portowej 16 W w Gliwicach. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem  tel. 609 331 453 (Tomasz Jędrzejowski).

13. Informacje inne

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert z zastrzeżeniem nieprzekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego zamówienia.

O wyborze oferty Zamawiający poinformuje oferentów, którzy złożyli oferty.

Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w złożonych ofertach.

O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

Oferta oraz inne dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.


Marcin Banasik
Marcin Banasik
2024-02-01
Fachura w każdym calu. Jeśli ktoś chce nauczyć się spawać to jest odpowiednie miejsce.
Oczko301
Oczko301
2024-01-17
Super Ośrodek Szkolenia polecam
Mateusz Podsiadły
Mateusz Podsiadły
2024-01-08
Bardzo dobre miejsce do nauki, jedyny maly minusik to mógłby byc jeden instruktor wiecej, natomiast wiedza instruktorow jest na wysokim poziomie. Nie ma owijania w bawelne ucza jak trzeba i sa wymagający, ale to dobrze po to czlowiek wydaje pieniądze aby sie nauczyć. Polecam z calego serca i jeszcze wrócę zdecydowanie!!!
Michal2401
Michal2401
2024-01-04
Dobra jakość szkolenia.Egzamin zdany.
Grażyna Erfurth
Grażyna Erfurth
2023-12-20
Bardzo dziękuję pau Robertowi za profesjonalne podejście wytłumaczenie i cierpliwości do ludzi którzy się uczą. 👌👌👌
Janusz Rychter
Janusz Rychter
2023-12-20
Pełen profesjonalizm. Szkolenie wykonane tak jak się należy. Polecam z czystym sumieniem. 5 gwiazdek to za mało ;)

Zaufali nam

DB-logo
Logo-Herbapol
logo-alstom