ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ KURSÓW W RAMACH PROJEKTU „KWALIFIKACJE NA TOPIE – KURS RĘCZNEGO CIĘCIA TLENOWEGO I PLAZMOWEGO” nr WND-RPSL.11.03.00-24-0670/19

Projekty Unijne Logo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ KURSÓW W RAMACH PROJEKTU „KWALIFIKACJE NA TOPIE – KURS RĘCZNEGO CIĘCIA TLENOWEGO I PLAZMOWEGO” nr WND-RPSL.11.03.00-24-0670/19

 1. Nazwa projektu: „Kwalifikacje na topie – kurs ręcznego cięcia tlenowego i plazmowego”

 1. Numer projektu: RPSL.11.03.00-24-0670/19

 1. Beneficjent (Zamawiający): Ośrodek Szkolenia Spawaczy „WELDER” S.C.

 1. Okres realizacji projektu: 1.12.2020 – 30.11.2022

 2. Tryb wyboru wykonawcy usługi: nie dotyczy z uwagi na projekt rozliczany w kwotach ryczałtowych

 1. Miejsce realizacji zamówienia: Gliwice, ul. Portowa 16 W

 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 Usługi szkoleniowe

 1. Finansowanie zamówienia

Zamówienie w ramach projektu „Kwalifikacje na topie – kurs ręcznego cięcia tlenowego i plazmowego” nr RPSL.11.03.00-24-0670/19 będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

 1. Przedmiot zamówienia

Prowadzenie jako organizator 18 edycji kursów ręcznego cięcia tlenowego i plazmowego dla łącznie 180 uczestników projektu (kursy inne niż wymienione umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych zgodnie z art. 117 pkt 2 ust 2b Ustawy Prawo oświatowe).

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Organizator będzie posiadał status publicznej lub niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, a także wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Realizacja kursów odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego w Gliwicach przy ul. Portowej 16 W.

Kursy będą realizowane z zachowaniem obowiązujących wytycznych określonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną i wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Kursy realizowane będą cyklicznie od stycznia 2021r. do listopada 2022 r. od poniedziałku do piątku lub w weekendy w wymiarze 2,5 dnia dla jednej edycji kursu ręcznego cięcia tlenowego wraz z egzaminem oraz 2,5 dnia dla jednej edycji kursu ręcznego cięcia plazmowego wraz z egzaminem.

Część teoretyczna kursów realizowana będzie łącznie w wymiarze 14 jednostek lekcyjnych w ciągu dwóch dni, część praktyczna kursów w wymiarze 21 jednostek lekcyjnych w ciągu dwóch dni, a egzamin w wymiarze 4 jednostek lekcyjnych w ciągu połowy dnia (łącznie 5 dni / edycję).

Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony z Wykonawcą najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem edycji kursu.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Wykonawca zapewni podczas realizacji organizacji kursów objętych przedmiotem zamówienia:

 1. kadrę do realizacji Kursów

– Wykładowcę kursu ręcznego cięcia tlenowego na część teoretyczną kursu 18 edycji * 8 jednostek lekcyjnych co daje łącznie 144 jednostek lekcyjnych

– Trenera kursu ręcznego cięcia tlenowego część praktyczna kursu 18 edycji * 11 jednostek lekcyjnych co daje łącznie 198 jednostek lekcyjnych

– Wykładowcę kursu ręcznego cięcia plazmowego na część teoretyczną kursu 18 edycji * 6 jednostek lekcyjnych co daje łącznie 108 jednostek lekcyjnych

– Trenera kursu ręcznego cięcia plazmowego część praktyczna kursu 18 edycji * 10 jednostek lekcyjnych co daje łącznie 180 jednostek lekcyjnych

 1. Licencjonowanego Egzaminatora Instytutu Spawalnictwa na kurs ręcznego cięcia tlenowego 18 edycji * 10 os. oraz na kurs ręcznego cięcia plazmowego 18 edycji * 10 os.

 1. zaświadczenia po ukończeniu kształcenia zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych,

 2. zaświadczenia po ukończeniu każdego z Kursów z Instytutu Spawalnictwa dla uczestników projektu, którzy uzyskają pozytywny wynik egzaminu końcowego,

 3. realizację Kursów zgodnie z warunkami wskazanymi w Wytycznych W-07/IS-14 Instytutu Spawalnictwa,

 1. prowadzenie dokumentacji Kursów, na którą składać się będą:

 • dzienniki Kursów

 • listy obecności

 • kopie i listy odbioru zaświadczeń ukończenia Kursów

 • kopie i listy odbioru zaświadczeń nabycia kwalifikacji przez Instytutu Spawalnictwa

 • protokoły z przeprowadzonego egzaminu

 • ankiety ewaluacyjne uczestników projektu oceniające jakość Kursów

Wykładowca/wykładowcy części teoretycznej oraz trener/trenerzy praktycznej posiadać będą min. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu części teoretycznej / praktycznej kursów spawalniczych.

Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia:

a. uczestników Kursów,

b. w pełni wyposażoną salę szkoleniową i spawalnię do prowadzenia zajęć w Gliwicach przy ul. Portowej 16 W,

c. materiały dydaktyczne na część teoretyczną Kursów (skrypt) i praktyczną (materiały podstawowe i dodatkowe),

d. poczęstunek dla uczestników Kursów,

e. odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej,

Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzania obecności uczestników w każdym dniu zajęć. Obecność na zajęciach uczestnicy potwierdzają własnoręcznym podpisem na liście obecności. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o nieobecności uczestnika na zajęciach, rezygnacji z uczestnictwa w kursie lub wszelkich problemach zgłaszanych przez uczestnika podczas kursów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania przebiegu, sposobu prowadzenia oraz efektywności kursów i frekwencji uczestników oraz wglądu do prowadzonej dokumentacji.

Wykonawcę, w tym osoby bezpośrednio świadczące usługi obowiązuje należyta staranność w wykonywaniu przedmiotu zamówienia.

10. Warunki udziału w postępowaniu

Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedłożenie:

 1. formularza ofertowego stanowiącego załączniki nr 1 do zapytania ofertowego

 2. potwierdzenia posiadania aktualnego wpisu do Rejestru szkół i placówek oświatowych

 3. potwierdzenie posiadania aktualnego wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

11. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie wymienionych
w pkt. 10 dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły: „spełnia” – „nie spełnia”.

12. Kryteria wyboru ofert

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

A. cena – 100% (weryfikowana na podstawie kwoty łącznej w wierszu SUMA formularza oferty)

Maksymalna liczba punktów: 100 pkt

Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:

Liczba punktów =

Najniższa cena brutto ze wszystkich złożonych ofert

x 100

Cena brutto badanej oferty

Cenę za przedmiot zamówienia Oferent przedstawia w „formularzu oferty” stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i musi zawierać podatek VAT (jeśli dotyczy) /uwzględniać wszystkie koszty Zamawiającego. Oferent może zaproponować tylko jedną cenę całkowitą będącą sumą cen poszczególnych pozycji z wierszy tabeli i nie może ich zmienić po złożeniu oferty. Zaproponowana cena winna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją usługi.

Zamawiający wskazuje, że ceną oferty jest cena brutto zawierająca ewentualny podatek VAT (jeśli dotyczy). Zamawiający ma przyznane we wniosku o dofinansowanie projektu skalkulowane koszty na poziomie brutto na cały okres trwania Projektu.

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Liczby punktów otrzymane za kryterium cena stanowić będą końcową ocenę oferty. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Zamawiający spośród ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli wybrana oferta przekracza przyjęte w budżecie projektu stawki, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje cen w tym zakresie.

Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą.

13. Termin i miejsce składania ofert

Oferta winna być wydrukowana na druku załączonego formularza ofertowego i złożona wraz z załącznikami (kopia aktualnego wpisu do Rejestru szkół i placówek oświatowych), w terminie do 18 grudnia 2020 r. do godz. 9.00 poprzez email: tj@oss-welder.pl (skan w formacie .jpg albo .pdf) lub pocztą lub osobiście w Biurze Projektu przy ul. Portowej 16 W w 44-102 Gliwicach. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 609 331 453 (Tomasz Jędrzejowski).

14. Informacje inne

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert z zastrzeżeniem nieprzekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego zamówienia.

O wyborze oferty Zamawiający poinformuje oferentów, którzy złożyli oferty.

15. Zmiany w umowie

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:

 1. okresu i harmonogramu realizacji umowy,

 2. ostatecznej liczby jednostkowej poszczególnych elementów zamówienia,

 3. zasad płatności,

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

Zmiany umowy mogą zostać dokonane pod warunkiem przedłożenia Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmiany, przedłożenia dokumentów potwierdzających tę zmianę oraz wyrażenia zgody przez Zamawiającego na tę zmianę.

Zamawiający może rozwiązać Umowę w przypadku stwierdzenia nierzetelności w realizowaniu przez Wykonawcę czynności objętych Umową.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego:

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

Ul. Karolinki 1

40-467 Katowice

NIP 9541886126

Marcin Banasik
Marcin Banasik
2024-02-01
Fachura w każdym calu. Jeśli ktoś chce nauczyć się spawać to jest odpowiednie miejsce.
Oczko301
Oczko301
2024-01-17
Super Ośrodek Szkolenia polecam
Mateusz Podsiadły
Mateusz Podsiadły
2024-01-08
Bardzo dobre miejsce do nauki, jedyny maly minusik to mógłby byc jeden instruktor wiecej, natomiast wiedza instruktorow jest na wysokim poziomie. Nie ma owijania w bawelne ucza jak trzeba i sa wymagający, ale to dobrze po to czlowiek wydaje pieniądze aby sie nauczyć. Polecam z calego serca i jeszcze wrócę zdecydowanie!!!
Michal2401
Michal2401
2024-01-04
Dobra jakość szkolenia.Egzamin zdany.
Grażyna Erfurth
Grażyna Erfurth
2023-12-20
Bardzo dziękuję pau Robertowi za profesjonalne podejście wytłumaczenie i cierpliwości do ludzi którzy się uczą. 👌👌👌
Janusz Rychter
Janusz Rychter
2023-12-20
Pełen profesjonalizm. Szkolenie wykonane tak jak się należy. Polecam z czystym sumieniem. 5 gwiazdek to za mało ;)

Zaufali nam

DB-logo
Logo-Herbapol
logo-alstom