ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SPAWALNICZYCH PODSTAWOWYCH

Projekty Unijne Logo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SPAWALNICZYCH PODSTAWOWYCH W RAMACH KURSÓW SPAWALNICZYCH W PROJEKCIE „Uczeń z uprawnieniami spawacza MAG lub TIG
nr WND-RPSL.11.02.03-24-02CD/16-002

1. Nazwa projektu: Uczeń z uprawnieniami spawacza MAG lub TIG

2. Numer projektu: RPSL.11.02.03-24-02CD/16

3. Beneficjent (Zamawiający): Ośrodek Szkolenia Spawaczy „WELDER” S.C.

4. Okres realizacji projektu: 1.09.2016 – 31.08.2019

5. Tryb wyboru wykonawcy usługi: zasada konkurencyjności (powyżej 50 tys. zł netto) określona w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wersja z dnia 19 września 2016).

6. Miejsce realizacji zamówienia: Gliwice, ul. Portowa 16 W

7. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

14622000-7 stal

 

8. Finansowanie zamówienia

Zamówienie w ramach projektu „Uczeń z uprawnieniami spawacza MAG lub TIG” nr RPSL.11.02.03-24-02CD/16 będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Priorytet: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs

9. Przedmiot zamówienia

Dostawa materiałów spawalniczych (podstawowych: rury i blacha) w okresie od listopada 2016 do czerwca 2017 roku na potrzeby prowadzenia kursów spawalniczych MAG i TIG (podstawowy i ponadpodstawowy) dla 30 uczestników projektu tj. uczniów szkół zawodowych i techników. W projekcie przewidziano 1 grupę  15-osobową kursów MAG (podstawy i ponadpodstawowy) oraz 1 grupę 15-osobową kursów TIG (podstawy i ponadpodstawowy). Zamówienia realizowane będą na każdą z edycji kursów oddzielnie. Przedmiotowe zamówienie ze względu na zmiany cen stali dotyczy zamówienia na edycję kursów w roku szkolnym 2016/2017. Kwota zamówienia obejmuje koszt materiałów wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający zastrzega, że stal musi spełniać warunek magazynowana wewnątrz i być nieskorodowana.
Zamawiający zastrzega termin płatności 60 dni.

10.  Warunki udziału w postępowaniu

Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedłożenie:
a) Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
b) Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiącego załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego
c) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

11. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie wymienionych
w pkt. 10 dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły: „spełnia” – „nie spełnia”.

12. Kryteria wyboru ofert

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

A cena – 100% (weryfikowana na podstawie kwoty łącznej w wierszu SUMA formularza oferty)
Maksymalna liczba punktów: 100 pkt
Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:

Liczba punktów =  Najniższa cena brutto ze wszystkich złożonych ofert    x 100
Cena brutto badanej oferty

W związku z zakupem stali, u zamawiającego powstaje obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, stąd też zamawiający w celu oceny oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który ma obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Oznacza to, że oferent wskazuje w przypadku zamówienia na dostawę blach wyłącznie wartość netto.
Powyższe nie dotyczy dostawy rur.

Cenę za przedmiot danej części zamówienia Oferent przedstawia w „formularzu oferty” stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i musi zawierać podatek VAT (dotyczy wyłącznie dostawy rur)/uwzględniać wszystkie koszty Zamawiającego. Oferent może zaproponować tylko jedną cenę całkowitą będącą sumą cen poszczególnych pozycji z wierszy tabeli i nie może ich zmienić po złożeniu oferty. Zaproponowana cena winna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją usługi.

Zamawiający wskazuje, że ceną oferty jest cena brutto zawierająca ewentualny podatek VAT. Zamawiający ma przyznane we wniosku o dofinansowanie projektu skalkulowane koszty na poziomie brutto na cały okres trwania Projektu. Ewentualne zmiany stawki podatku VAT muszą być skalkulowane przez Oferenta w cenie brutto.

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Liczby punktów otrzymane za kryterium cena stanowić będą końcową ocenę oferty.  Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Zamawiający spośród ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli wybrana oferta przekracza przyjęte w budżecie projektu stawki, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje cen w tym zakresie.
Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą.

13. Zakres wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

14. Termin i miejsce składania ofert

Oferta winna być wydrukowana na druku załączonego formularza ofertowego i złożona wraz z załącznikami (aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej oraz oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym) , w terminie do 29 listopada 2016 r.  do godz. 9.00 poprzez email: tj@oss-welder.pl (skan w formacie .jpg albo .pdf)  lub pocztą lub osobiście w Biurze Projektu przy ul.. Portowej 16 W w Gliwicach. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem  tel. 609 331 453 (Tomasz Jędrzejowski).

15. Informacje inne

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert z zastrzeżeniem nieprzekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego zamówienia.
O wyborze oferty Zamawiający poinformuje na stronie internetowej
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  oraz www.oss-welder.pl

Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w złożonych ofertach. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający ma prawo do wybory kolejnej najkorzystniejszej oferty.
O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
Oferta oraz inne dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

16. Zmiany w umowie

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
1. okresu i harmonogramu realizacji umowy,
2. ostatecznej liczby jednostkowej poszczególnych elementów zamówienia,
3. zasad płatności,
4. zabezpieczenia i kar umownych,
5. wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Zmiany umowy mogą zostać dokonane pod warunkiem przedłożenia Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmiany, przedłożenia dokumentów potwierdzających tę zmianę oraz wyrażenia zgody przez Zamawiającego na tę zmianę.
Oferent akceptuje, że w umowie będą znajdowały się m.in. następujące zapisy dotyczące kar umownych:
a) Zamawiający może rozwiązać Umowę w przypadku stwierdzenia nierzetelności w realizowaniu przez Wykonawcę czynności objętych Umową, a w szczególności w przypadku:
• niewywiązywania się z powierzonego zakresu obowiązków, w szczególności gdy Wykonawca nie zapewni w określonym terminie zamawianej dostawy materiałów
• dwukrotnej odmowy w realizacji zlecenia pomimo dopełnienia wszelkich formalności,
• trzykrotnym nienależytym wykonaniu usług w postaci dostarczenia innych aniżeli wskazano w ofercie materiałów, skutkującym naliczeniem kar umownych w maksymalnej wysokości,
• gdy wysokość kar umownych przekracza 20% wartości umowy,
b) Zamawiający nie dopuszcza powierzania wykonywania zobowiązań wynikających z umowy osobom trzecim.

 

 

 Marcin Banasik
Marcin Banasik
2024-02-01
Fachura w każdym calu. Jeśli ktoś chce nauczyć się spawać to jest odpowiednie miejsce.
Oczko301
Oczko301
2024-01-17
Super Ośrodek Szkolenia polecam
Mateusz Podsiadły
Mateusz Podsiadły
2024-01-08
Bardzo dobre miejsce do nauki, jedyny maly minusik to mógłby byc jeden instruktor wiecej, natomiast wiedza instruktorow jest na wysokim poziomie. Nie ma owijania w bawelne ucza jak trzeba i sa wymagający, ale to dobrze po to czlowiek wydaje pieniądze aby sie nauczyć. Polecam z calego serca i jeszcze wrócę zdecydowanie!!!
Michal2401
Michal2401
2024-01-04
Dobra jakość szkolenia.Egzamin zdany.
Grażyna Erfurth
Grażyna Erfurth
2023-12-20
Bardzo dziękuję pau Robertowi za profesjonalne podejście wytłumaczenie i cierpliwości do ludzi którzy się uczą. 👌👌👌
Janusz Rychter
Janusz Rychter
2023-12-20
Pełen profesjonalizm. Szkolenie wykonane tak jak się należy. Polecam z czystym sumieniem. 5 gwiazdek to za mało ;)

Zaufali nam

DB-logo
Logo-Herbapol
logo-alstom