ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SPAWALNICZYCH PODSTAWOWYCH I DODATKOWYCH, ODZIEŻY ROBOCZEJ, ŚRODKÓW OCHRONY BHP ORAZ SERWIS SPRZĘTU SPAWALNICZEGO

Projekty Unijne Logo

Gliwice, 7.11.2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SPAWALNICZYCH PODSTAWOWYCH I DODATKOWYCH, ODZIEŻY ROBOCZEJ, ŚRODKÓW OCHRONY BHP ORAZ SERWIS SPRZĘTU SPAWALNICZEGO W RAMACH KURSÓW SPAWALNICZYCH W PROJEKCIE „Uczeń z uprawnieniami spawacza MAG lub TIG  nr WND-RPSL.11.02.03-24-02CD/16-002

1. Nazwa projektu: Uczeń z uprawnieniami spawacza MAG lub TIG

2. Numer projektu: RPSL.11.02.03-24-02CD/16

3. Beneficjent (Zamawiający): Ośrodek Szkolenia Spawaczy „WELDER” S.C.

4. Okres realizacji projektu: 1.09.2016 – 31.08.2019

5. Tryb wyboru wykonawcy usługi: zasada konkurencyjności (powyżej 50 tys. zł netto) określona w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wersja z dnia 19 września 2016).

 

6. Miejsce realizacji zamówienia: Gliwice, ul. Portowa 16 W

7. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

24111000-5 wodór, argon, gazy szlachetne, azot i tlen
44315100-2 – akcesoria spawalnicze
31711140-6  elektrody
42662000-4 sprzęt spawalniczy
35113400-3 odzież ochronna i zabezpieczająca
14622000-7 stal

8. Finansowanie zamówienia

Zamówienie w ramach projektu „Uczeń z uprawnieniami spawacza MAG lub TIG” nr RPSL.11.02.03-24-02CD/16 będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Priorytet: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs

9. Przedmiot zamówienia

Dostawa materiałów spawalniczych (podstawowych i dodatkowych), odzieży roboczej, środków ochrony BHP oraz serwis sprzętu spawalniczego w ramach realizowanych kursów w okresie od listopada 2016 do czerwca 2019 roku na potrzeby prowadzenia kursów spawalniczych MAG i TIG (podstawowy i ponadpodstawowy) dla 90 uczestników projektu tj. uczniów szkół zawodowych i techników. W projekcie przewidziano 3 grupy  po 15-osób kursów MAG (podstawy i ponadpodstawowy) oraz 3 grupy  po 15-osób kursów TIG (podstawy i ponadpodstawowy). Zamówienia realizowane będą co roku na każą z edycji kursów oddzielnie przez okres 3 lat. Kwota poszczególnych części zamówienia obejmuje koszt materiałów, koszt dostawy, w przypadku gazów technicznych – koszt dzierżawy butli, a w przypadku serwisu sprzętu spawalniczego – naprawy oraz konserwacja.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia:
NR1_MATERIAŁY PODSTAWOWE SPAWALNICZE (blachy, rury). Zamawiający zastrzega, że stal musi spełniać warunek magazynowana wewnątrz i być nie skorodowana.
NR2_MATERIAŁY DODATKOWE:GAZY TECHNICZNE (mieszanka M21 Ar 82% CO2 18%, tlen techniczny, mieszanka I1 Ar 100%, propan butan techniczny butla 33kg)
NR3_MATERIAŁY DODATKOWE: DRUT SPAWALNICZY I INNE (drut SG2 1.2, szczotka druciana metal/plastik, końcówka prądowa 1,2, tarcza 125×6,5, tarcza 125×3, tarcza 230X6,5, tarcza 230X3, pręt TIG SG3 2,4, elektroda wolframowa 2,4 czerwona), ODZIEŻ ROBOCZA I ŚRODKI BHP (ubranie robocze – bluza zapinana na guziki i spodnie ogrodniczki, buty robocze, fartuch spawalniczy, przyłbica spawalnicza, rękaw spawalniczy, rękawice, stopery, okulary ochronne, szkło białe) oraz SERWIS SPRZĘTU SPAWALNICZEGO (naprawa i konserwacja oraz zapewnienie zastępczego urządzenia na czas trwania naprawy tj. dla metody MAG urządzenia LINCOLN POWERTEC 300C lub podobne o parametrach cyklu spawania 300A@35%; 225A@60%; 175A@100%, a dla metody TIG urządzenie: LINCOLN INVERTEC 170TX lub podobne o parametrach cyklu spawania 170A/16.8V@35%, 130A/15.2V@100%).

Zamawiający zastrzega termin płatności do 60 dni.

10.  Warunki udziału w postępowaniu

Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedłożenie:
a)  Formularza ofertowego stanowiącego załączniki nr 1,2,3 do zapytania ofertowego (Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane części zamówienia)
b) Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiącego załącznik  nr 4 do zapytania ofertowego
c) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

11. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie wymienionych
w pkt. 10 dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły: „spełnia” – „nie spełnia”.

12. Kryteria wyboru ofert

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

A cena – 100% (weryfikowana oddzielnie dla każdej z części zamówienia na podstawie kwoty łącznej w wierszu SUMA formularza oferty)
Maksymalna liczba punktów: 100 pkt
Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:

Liczba punktów =  Najniższa cena brutto ze wszystkich złożonych ofert    x 100
Cena brutto badanej oferty

Cenę za przedmiot danej części zamówienia Oferent przedstawia w „formularzu oferty” stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i musi zawierać podatek VAT/uwzględniać wszystkie koszty Zamawiającego. Oferent może zaproponować tylko jedną cenę całkowitą będącą sumą cen poszczególnych pozycji z wierszy tabeli i nie może ich zmienić po złożeniu oferty. Zaproponowana cena winna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją usługi.

Zamawiający wskazuje, że ceną oferty jest cena brutto zawierająca ewentualny podatek VAT. Zamawiający ma przyznane we wniosku o dofinansowanie projektu skalkulowane koszty na poziomie brutto na cały okres trwania Projektu. Ewentualne zmiany stawki podatku VAT muszą być skalkulowane przez Oferenta w cenie brutto.

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Liczby punktów otrzymane za kryterium cena stanowić będą końcową ocenę oferty na poszczególne części zamówienia oddzielnie.  Oferta na daną część zamówienia może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Zamawiający spośród ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli wybrana oferta przekracza przyjęte w budżecie projektu stawki, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje cen w tym zakresie.
Oferta, która uzyska największą liczbę punktów w danej części zamówienia zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą.

13. Zakres wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

14. Termin i miejsce składania ofert

Oferta winna być wydrukowana na druku załączonego formularza ofertowego i złożona wraz z załącznikami (aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej oraz oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym) , w terminie do 16 listopada 2016 r.  do godz. 9.00 poprzez email: tj@oss-welder.pl (skan w formacie .jpg albo .pdf)  lub pocztą lub osobiście w Biurze Projektu przy ul.. Portowej 16 W w Gliwicach. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem  tel. 609 331 453 (Tomasz Jędrzejowski).

15. Informacje inne

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert z zastrzeżeniem nieprzekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego zamówienia.
O wyborze oferty Zamawiający poinformuje na stronie internetowej
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  oraz www.oss-welder.pl

Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w złożonych ofertach. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający ma prawo do wybory kolejnej najkorzystniejszej oferty.
O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
Oferta oraz inne dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

16. Zmiany w umowie

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
1. okresu i harmonogramu realizacji umowy,
2. ostatecznej liczby jednostkowej poszczególnych elementów zamówienia,
3. zasad płatności,
4. zabezpieczenia i kar umownych,
5. wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Zmiany umowy mogą zostać dokonane pod warunkiem przedłożenia Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmiany, przedłożenia dokumentów potwierdzających tę zmianę oraz wyrażenia zgody przez Zamawiającego na tę zmianę.
Oferent akceptuje, że w umowie będą znajdowały się m.in. następujące zapisy dotyczące kar umownych:
a) Zamawiający może rozwiązać Umowę w przypadku stwierdzenia nierzetelności w realizowaniu przez Wykonawcę czynności objętych Umową, a w szczególności w przypadku:
• niewywiązywania się z powierzonego zakresu obowiązków, w szczególności gdy Wykonawca nie zapewni w określonym terminie zamawianej dostawy materiałów lub serwisu
• dwukrotnej odmowy w realizacji zlecenia pomimo dopełnienia wszelkich formalności,
• trzykrotnym nienależytym wykonaniu usług w postaci dostarczenia innych aniżeli wskazano w ofercie materiałów, skutkującym naliczeniem kar umownych w maksymalnej wysokości,
• gdy wysokość kar umownych przekracza 20% wartości umowy,
b) Zamawiający nie dopuszcza powierzania wykonywania zobowiązań wynikających z umowy osobom trzecim.

 

 

Zaufali nam

DB-logo
Logo-Herbapol
logo-alstom