ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SPAWALNICZYCH

Projekty Unijne Logo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SPAWALNICZYCH PODSTAWOWYCH I DODATKOWYCH, ODZIEŻY ROBOCZEJ, ŚRODKÓW OCHRONY BHP ORAZ SERWIS SPRZĘTU SPAWALNICZEGO W RAMACH
KURSÓW SPAWALNICZYCH W PROJEKCIE
„Spawacz MAG – pracownik na wagę złota”
nr WND-RPSL.07.01.03-24-017A/15

1. Nazwa projektu: Spawacz MAG – pracownik na wagę złota
2. Numer projektu: RPSL.07.01.03-24-017A/15
3. Partner projektu (Zamawiający): Ośrodek Szkolenia Spawaczy „WELDER” S.C.
4. Okres realizacji projektu: 1.10.2016 – 30.09.2018
5. Tryb wyboru wykonawcy usługi: zasada konkurencyjności (powyżej 50 tys. zł netto) określona w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wersja z dnia 19 września 2016).
6. Miejsce realizacji zamówienia: Gliwice, ul. Portowa 16 W

 

7. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
24111000-5 – Wodór, argon, gazy szlachetne, azot i tlen
44315100-2 – akcesoria spawalnicze
31711140-6 – elektrody
42662000-4 – sprzęt spawalniczy
35113400-3 – odzież ochronna i zabezpieczająca
14622000-7 – Stal
8. Finansowanie zamówienia
Zamówienie w ramach projektu „Spawacz MAG – pracownik na wagę złota” nr RPSL.07.01.03-24-017A/15 będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Priorytet VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.
9. Przedmiot zamówienia

Dostawa materiałów spawalniczych (podstawowych i dodatkowych), odzieży roboczej, środków ochrony BHP oraz serwis sprzętu spawalniczego w ramach realizowanych kursów w okresie od grudnia 2016 do czerwca 2018 roku na potrzeby prowadzenia kursów  spawalniczych  MAG w dni robocze, w których udział weźmie 100 osób pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 30 lat  (10 grup  po 10-osób), dla których zaplanowano łącznie 3800 osobodni szkoleniowych. Harmonogram dostaw oraz liczba grup szkoleniowych będzie każdorazowo ustalana na bieżąco z Wykonawcą danej części zamówienia. Kwota poszczególnych części zamówienia obejmuje koszt materiałów, koszt dostawy oraz w przypadku gazów technicznych – koszt dzierżawy butli.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia:
NR1_MATERIAŁY PODSTAWOWE SPAWALNICZE (blachy, rury)
NR2_MATERIAŁY DODATKOWE: GAZY TECHNICZNE (mieszanka M21 Ar 82% CO2 18%, mieszanka I1 Ar 100%, propan Butan techniczny butla 33kg)
NR3_MATERIAŁY DODATKOWE: DRUT SPAWALNICZY I INNE (drut SG2 1.2, szczotka druciana metal/plastik, końcówka prądowa 1,2, tarcza 230X6,5, tarcza 230X3, klucze, pilniki), ODZIEŻ ROBOCZA I ŚRODKI BHP (ubranie robocze – bluza zapinana na guziki i spodnie ogrodniczki, buty robocze, fartuch spawalniczy, przyłbica spawalnicza, rękaw spawalniczy, rękawice, stopery, okulary ochronne, szkło białe), SERWIS SPRZĘTU SPAWALNICZEGO naprawa i konserwacja oraz zapewnienie zastępczego urządzenia na czas trwania naprawy tj. dla metody MAG urządzenia LINCOLN POWERTEC 300C lub podobne o parametrach cyklu spawania 300A@35%; 225A@60%; 175A@100%, a dla metody TIG urządzenie: LINCOLN INVERTEC 170TX lub podobne o parametrach cyklu spawania 170A/16.8V@35%, 130A/15.2V@100%).

Zamawiający zastrzega termin płatności do 60 dni.

Zamawiający zastrzega, że stal musi spełniać warunek magazynowana wewnątrz i być nie skorodowana.

10.  Warunki udziału w postępowaniu

Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedłożenie:
a) Formularza ofertowego stanowiącego załączniki o nr 1,2,3 do zapytania ofertowego (Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane części zamówienia)
b) Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiącego załącznik  nr 4 do zapytania ofertowego
c) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

11. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie wymienionych
w pkt. 10 dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły: „spełnia” – „nie spełnia”.

12. Kryteria wyboru ofert

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

A cena – 100% (weryfikowana oddzielnie dla każdej z części zamówienia na podstawie ceny łącznej w wierszu SUMA w formularzu oferty)
Maksymalna liczba punktów: 100 pkt
Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:

Liczba punktów =  Najniższa cena brutto ze wszystkich złożonych ofert    x 100
Cena brutto badanej oferty

Cenę za przedmiot danej części zamówienia Oferent przedstawia w „formularzu oferty” stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i musi zawierać podatek VAT (jeśli dotyczy) /uwzględniać wszystkie koszty Zamawiającego. Oferent może zaproponować tylko jedną cenę całkowitą i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Zaproponowana cena winna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją usługi.

W związku z zakupem stali, u zamawiającego powstaje obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, stąd też zamawiający w celu oceny oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który ma obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Oznacza to, że oferent wskazuje w przypadku zamówienia na dostawę blach wyłącznie wartość netto.
Powyższe nie dotyczy dostawy rur.

Zamawiający wskazuje, że ceną oferty jest cena brutto zawierająca ewentualny podatek VAT. Zamawiający ma przyznane we wniosku o dofinansowanie projektu skalkulowane koszty na poziomie brutto na cały okres trwania Projektu. Ewentualne zmiany stawki podatku VAT muszą być skalkulowane przez Oferenta w cenie brutto.

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Liczby punktów otrzymane za kryterium cena stanowić będą końcową ocenę oferty na poszczególne części zamówienia oddzielnie.  Oferta a daną część zamówienia może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Zamawiający spośród ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli wybrana oferta przekracza przyjęte w budżecie projektu stawki, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje cen w tym zakresie.

Oferta, która uzyska największą liczbę punktów w danej części zamówienia zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą.

13. Zakres wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

14. Termin i miejsce składania ofert

Oferta winna być wydrukowana na druku załączonego formularza ofertowego i złożona wraz z załącznikami (aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) , w terminie do 1 grudnia 2016 r.  do godz. 9.00 poprzez email: tj@oss-welder.pl (skan w formacie .jpg albo .pdf)  lub pocztą lub osobiście w Biurze Projektu przy ul,. Portowej 16 W w Gliwicach do 1 grudnia do godz. 9.00. Oferty złożone po /w terminie nie będą rozpatrywane.
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem  tel. 609 331 453 (Tomasz Jędrzejowski).

15. Informacje inne

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert z zastrzeżeniem nieprzekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego zamówienia.

O wyborze oferty Zamawiający poinformuje na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  oraz www.oss-welder.pl

Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w złożonych ofertach.

W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający ma prawo do wybory kolejnej najkorzystniejszej oferty.

O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

Oferta oraz inne dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

16. Zmiany w umowie

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
1. okresu i harmonogramu realizacji umowy,
2. ostatecznej liczby jednostkowej,
3. zasad płatności,
4. zabezpieczenia i kar umownych,
5. wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Zmiany umowy mogą zostać dokonane pod warunkiem przedłożenia Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmiany, przedłożenia dokumentów potwierdzających tę zmianę oraz wyrażenia zgody przez Zamawiającego na tę zmianę.
Oferent akceptuje, że w umowie będą znajdowały się m.in. następujące zapisy dotyczące kar umownych:
a) Zamawiający może rozwiązać Umowę w przypadku stwierdzenia nierzetelności w realizowaniu przez Wykonawcę czynności objętych Umową, a w szczególności w przypadku:
• niewywiązywania się z powierzonego zakresu obowiązków, w szczególności gdy Wykonawca nie zapewni w określonym terminie zamawianej dostawy materiałów lub serwisu
• dwukrotnej odmowy w realizacji zlecenia pomimo dopełnienia wszelkich formalności,
• trzykrotnym nienależytym wykonaniu usług w postaci dostarczenia innych aniżeli wskazano w ofercie materiałów, skutkującym naliczeniem kar umownych w maksymalnej wysokości,
• gdy wysokość kar umownych przekracza 20% wartości umowy,
b) Zamawiający nie dopuszcza powierzania wykonywania zobowiązań wynikających z umowy osobom trzecim.

 

 

 

Marcin Banasik
Marcin Banasik
2024-02-01
Fachura w każdym calu. Jeśli ktoś chce nauczyć się spawać to jest odpowiednie miejsce.
Oczko301
Oczko301
2024-01-17
Super Ośrodek Szkolenia polecam
Mateusz Podsiadły
Mateusz Podsiadły
2024-01-08
Bardzo dobre miejsce do nauki, jedyny maly minusik to mógłby byc jeden instruktor wiecej, natomiast wiedza instruktorow jest na wysokim poziomie. Nie ma owijania w bawelne ucza jak trzeba i sa wymagający, ale to dobrze po to czlowiek wydaje pieniądze aby sie nauczyć. Polecam z calego serca i jeszcze wrócę zdecydowanie!!!
Michal2401
Michal2401
2024-01-04
Dobra jakość szkolenia.Egzamin zdany.
Grażyna Erfurth
Grażyna Erfurth
2023-12-20
Bardzo dziękuję pau Robertowi za profesjonalne podejście wytłumaczenie i cierpliwości do ludzi którzy się uczą. 👌👌👌
Janusz Rychter
Janusz Rychter
2023-12-20
Pełen profesjonalizm. Szkolenie wykonane tak jak się należy. Polecam z czystym sumieniem. 5 gwiazdek to za mało ;)

Zaufali nam

DB-logo
Logo-Herbapol
logo-alstom