ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH I DODATKOWYCH, ODZIEŻY ROBOCZEJ, ŚRODKÓW OCHRONY BHP ORAZ CZĘŚCI DO PRZECINARKI PLAZMOWEJ W RAMACH PROJEKTU „KWALIFIKACJE NA TOPIE – KURS RĘCZNEGO CIĘCIA TLENOWEGO I PLAZMOWEGO” nr WND-RPSL.11.03.00-24-0670/19

Projekty Unijne Logo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH I DODATKOWYCH, ODZIEŻY ROBOCZEJ, ŚRODKÓW OCHRONY BHP ORAZ CZĘŚCI DO PRZECINARKI PLAZMOWEJ W RAMACH PROJEKTU „KWALIFIKACJE NA TOPIE – KURS RĘCZNEGO CIĘCIA TLENOWEGO I PLAZMOWEGO” nr WND-RPSL.11.03.00-24-0670/19

 1. Nazwa projektu: „Kwalifikacje na topie – kurs ręcznego cięcia tlenowego i plazmowego”

 1. Numer projektu: RPSL.11.03.00-24-0670/19

 1. Beneficjent (Zamawiający): Ośrodek Szkolenia Spawaczy „WELDER” S.C.

 1. Okres realizacji projektu: 1.12.2020 – 30.11.2022

 1. Tryb wyboru wykonawcy usługi: nie dotyczy (projekt rozliczany metodą uproszczoną)

 1. Miejsce realizacji zamówienia: Gliwice, ul. Portowa 16 W

 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

24111000-5 wodór, argon, gazy szlachetne, azot i tlen

44315100-2 akcesoria spawalnicze

42662000-4 sprzęt spawalniczy

35113400-3 odzież ochronna i zabezpieczająca

14622000-7 stal

 1. Finansowanie zamówienia

Zamówienie w ramach projektu „Kwalifikacje na topie – kurs ręcznego cięcia tlenowego i plazmowego” nr RPSL.11.03.00-24-0670/19 będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

9. Przedmiot zamówienia

Dostawa materiałów podstawowych tj. blachy (stali) oraz części do przecinarki plazmowej w grudniu 2020 roku.

Dostawa materiałów dodatkowych tj. gazów technicznych, odzieży roboczej, środków ochrony BHP w okresie od grudnia 2020 do listopada 2022 roku cyklicznie zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dostawa realizowana będzie na potrzeby prowadzenia kursów ręcznego cięcia tlenowego i plazmowego dla 180 osób w wieku 18+ pracujących lub mieszkających lub uczących się w woj. śląskim. W projekcie przewidziano 18 grup średnio po 10 osób. Kwota poszczególnych części zamówienia obejmuje koszt materiałów, koszt dostawy, a w przypadku gazów technicznych – koszt dzierżawy butli.

Zamówienie na materiały podstawowe i dodatkowe – części do przecinarki plazmowej realizowane będzie jednorazowo, a zamówienie na materiały dodatkowe tj. gazy techniczne, odzież roboczą, środki ochrony BHP realizowane będą cyklicznie do listopada 2022r. Kwota poszczególnych części zamówienia obejmuje koszt materiałów, koszt dostawy, a w przypadku gazów technicznych – koszt dzierżawy butli.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia.

NR1_MATERIAŁY PODSTAWOWE (blachy).

Zamawiający zastrzega, że stal musi spełniać warunek magazynowana wewnątrz i być nieskorodowana.

NR2_MATERIAŁY DODATKOWE: GAZY TECHNICZNE (tlen techniczny, propan butan butla 33kg)

NR3_MATERIAŁY DODATKOWE: ODZIEŻ ROBOCZA I ŚRODKI OCHRONY BHP (ubranie robocze – bluza zapinana na guziki i spodnie ogrodniczki, buty robocze, rękawice, okulary ochronne, stopery).

NR4_MATERIAŁY DODATKOWE: CZĘŚCI DO PRZECINARKI PLAZMOWEJ (elektrody, dysze, osłona dyszy, kaseta startująca)

Zamawiający zastrzega termin płatności do 60 dni.

10. Warunki udziału w postępowaniu

Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedłożenie formularza ofertowego stanowiącego załączniki nr 1,2,3,4 do zapytania ofertowego (Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane części zamówienia)

11. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie wymienionych
w pkt. 10 dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły: „spełnia” – „nie spełnia”.

12. Kryteria wyboru ofert

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

A. cena – 100% (weryfikowana oddzielnie dla każdej z części zamówienia na podstawie kwoty łącznej w wierszu SUMA formularza oferty)

Maksymalna liczba punktów: 100 pkt

Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:

Liczba punktów =

Najniższa cena brutto ze wszystkich złożonych ofert

x 100

Cena brutto badanej oferty

Cenę za przedmiot danej części zamówienia Oferent przedstawia w „formularzu oferty” stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i musi zawierać podatek VAT (jeśli dotyczy) /uwzględniać wszystkie koszty Zamawiającego. Oferent może zaproponować tylko jedną cenę całkowitą będącą sumą cen poszczególnych pozycji z wierszy tabeli i nie może ich zmienić po złożeniu oferty. Zaproponowana cena winna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją usługi.

Zamawiający wskazuje, że ceną oferty jest cena brutto zawierająca podatek VAT. Zamawiający ma przyznane we wniosku o dofinansowanie projektu skalkulowane koszty na poziomie brutto na cały okres trwania Projektu. Ewentualne zmiany stawki podatku VAT muszą być skalkulowane przez Oferenta w cenie brutto (jeśli dotyczy).

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Liczby punktów otrzymane za kryterium cena stanowić będą końcową ocenę oferty na poszczególne części zamówienia oddzielnie. Oferta na daną część zamówienia może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Zamawiający spośród ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli wybrana oferta przekracza przyjęte w budżecie projektu stawki, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje cen w tym zakresie.

Oferta, która uzyska największą liczbę punktów w danej części zamówienia zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą.

13. Termin i miejsce składania ofert

Oferta winna być wydrukowana na druku załączonego formularza ofertowego i złożona w terminie do 11 grudnia 2020 r. do godz. 9.00 poprzez email: tj@oss-welder.pl (skan w formacie .jpg albo .pdf) lub pocztą lub osobiście w Biurze Projektu przy ul. Portowej 16 W w Gliwicach. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 609 331 453 (Tomasz Jędrzejowski).

14. Informacje inne

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert z zastrzeżeniem nieprzekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego zamówienia.

O wyborze oferty Zamawiający poinformuje oferentów, którzy złożyli oferty.

Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w złożonych ofertach. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający ma prawo do wybory kolejnej najkorzystniejszej oferty.

O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

Oferta oraz inne dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

15. Zmiany w umowie

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:

 1. okresu i harmonogramu realizacji umowy,

 2. ostatecznej liczby jednostkowej poszczególnych elementów zamówienia,

 3. zasad płatności,

 4. zabezpieczenia i kar umownych,

 5. wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

Zmiany umowy mogą zostać dokonane pod warunkiem przedłożenia Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmiany, przedłożenia dokumentów potwierdzających tę zmianę oraz wyrażenia zgody przez Zamawiającego na tę zmianę.

Oferent akceptuje, że w umowie będą znajdowały się m.in. następujące zapisy dotyczące kar umownych:

 1. Zamawiający może rozwiązać Umowę w przypadku stwierdzenia nierzetelności w realizowaniu przez Wykonawcę czynności objętych Umową, a w szczególności w przypadku:

 • niewywiązywania się z powierzonego zakresu obowiązków, w szczególności gdy Wykonawca nie zapewni w określonym terminie zamawianej dostawy materiałów lub serwisu

 • dwukrotnej odmowy w realizacji zlecenia pomimo dopełnienia wszelkich formalności,

 • trzykrotnym nienależytym wykonaniu usług w postaci dostarczenia innych aniżeli wskazano w ofercie materiałów, skutkującym naliczeniem kar umownych w maksymalnej wysokości,

 • gdy wysokość kar umownych przekracza 20% wartości umowy,

 1. Zamawiający nie dopuszcza powierzania wykonywania zobowiązań wynikających z umowy osobom trzecim.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego:

NR1_ MATERIAŁY PODSTAWOWE: BLACHY

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZOF-STAL Wojciech Wójcik

ul. Murarska 24 , 43-100 Tychy

NIP 6482213802

NR2_MATERIAŁY DODATKOWE:GAZY TECHNICZNE

Szczepaniak Gazy Techniczne Sprzęt Spawalniczy Grzegorz Szczepaniak.

Ul. Lasowicka 1 42-600 Tarnowskie Góry

NIP 6451481016

NR3_MATERIAŁY DODATKOWE SPAWALNICZE: ODZIEŻ ROBOCZA I ŚRODKI OCHRONY BHP

Szczepaniak Gazy Techniczne Sprzęt Spawalniczy Grzegorz Szczepaniak

Ul. Lasowicka 1 42-600 Tarnowskie Góry

NIP 6451481016

NR4_MATERIAŁY DODATKOWE : CZĘŚCI DO PRZECINARKI PLAZMOWEJ

Metallwerk Bartosz Gierada, Łukasz Solarz S.C.

Ul. Damrota 170, 43-100 Tychy

NIP 9562322297

Marcin Banasik
Marcin Banasik
2024-02-01
Fachura w każdym calu. Jeśli ktoś chce nauczyć się spawać to jest odpowiednie miejsce.
Oczko301
Oczko301
2024-01-17
Super Ośrodek Szkolenia polecam
Mateusz Podsiadły
Mateusz Podsiadły
2024-01-08
Bardzo dobre miejsce do nauki, jedyny maly minusik to mógłby byc jeden instruktor wiecej, natomiast wiedza instruktorow jest na wysokim poziomie. Nie ma owijania w bawelne ucza jak trzeba i sa wymagający, ale to dobrze po to czlowiek wydaje pieniądze aby sie nauczyć. Polecam z calego serca i jeszcze wrócę zdecydowanie!!!
Michal2401
Michal2401
2024-01-04
Dobra jakość szkolenia.Egzamin zdany.
Grażyna Erfurth
Grażyna Erfurth
2023-12-20
Bardzo dziękuję pau Robertowi za profesjonalne podejście wytłumaczenie i cierpliwości do ludzi którzy się uczą. 👌👌👌
Janusz Rychter
Janusz Rychter
2023-12-20
Pełen profesjonalizm. Szkolenie wykonane tak jak się należy. Polecam z czystym sumieniem. 5 gwiazdek to za mało ;)

Zaufali nam

DB-logo
Logo-Herbapol
logo-alstom