Spawacz MAG – pracownik na wagę złota

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, które chciałyby poprawić swoją pozycję na rynku pracy poprzez podniesienie lub nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji w zawodzie spawacza MAG. Projekt obejmuje doradztwo zawodowe, wsparcie ze strony specjalisty ds. zatrudnienia oraz kurs zawodowy w zawodzie spawacz MAG. Wybrani uczestnicy będą mieli możliwość odbycia staży zawodowych.

Kurs realizowany będzie w Ośrodku Szkolenia Spawaczy „WELDER” w Gliwicach.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Uczestnikiem projektu może być osoba po 30 roku życia (od dnia 30 urodzin) spełniająca łącznie następujące warunki:

 • jest osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo,
 • jest osobą o niskich kwalifikacjach,
 • ukończyła co najmniej szkołę podstawową,
 • zamieszkuje na terenie woj. śląskiego,
 • posiada zdolność do wykonywania zawodu spawacza.

ILE TO KOSZTUJE?:

Wszyscy uczestnicy mogą całkowicie bezpłatnie skorzystać z całego cyklu szkoleniowego.

 

ZAKRES

 • Spotkania z Doradcą Zawodowym
 • Poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej
 • Kurs z zakresu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135), w tym wykłady teoretyczne i praktyczne – 160 godzin
 • Kurs z zakresu spawania blach spoinami czołowymi metodą MAG (135) wraz z kursem przecinacza termicznego, w tym wykłady teoretyczne i praktyczne – 128 godzin
 • Egzaminy końcowe
 • Staże zawodowe – 3 miesiące

Celem kursów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do zewnętrznego egzaminu końcowego IS-P/T-FW-1-135 oraz IS-P-BW-1-135 według Wytycznych Instytutu Spawalnictwa Nr W-07/IS-17. Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin pachwinowych blach i rur oraz spoin czołowych blach metodą MAG (135) zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy.

Uczestnik otrzymuje Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza (książka spawacza, świadectwo Instytutu Spawalnictwa) oraz Zaświadczenie Instytutu Spawalnictwa o ukończeniu kursu przecinacz termiczny.

W ramach projektu przewidziano:

 • Stypendia szkoleniowe i stażowe
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Badania lekarskie
 • Ubezpieczenie NNW
 • Odzież roboczą
 • Materiały drukowane
 • Catering

Nabór na kurs rusza już 17 października 2016 r. i jest ciągły.

 

O PROJEKCIE:

Cel projektu: zwiększenie zdolności do zatrudnienia 100 osób w wieku powyżej 29 roku życia, bezrobotnych lub biernych zawodowo, o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących na terenie województwa śląskiego, do 31 sierpnia 2018 r.

Planowane efekty projektu:

 • Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w projekcie: 50 osób,
 • Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w projekcie: 10 osób,
 • Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w pprojekcie: 100 osób.
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu projektu: 90 osób.
 • Odsetek uczestników długotrwale bezrobotnych, którzy podejmą pracę w okresie do trzech miesięcy nastepujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie: 35 %
 • Odsetek uczestników o niskich kwalifikacjach, którzy podejmą pracę w okresie do trzech miesięcy nastepujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie: 36%
 • Odsetek uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z powyższych grup docelowych, którzy podejmą pracę w okresie do trzech miesięcy nastepujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie: 43%
 • Odsetek uczestników z niepełosprawnościami, którzy podejmą pracę w okresie do trzech miesięcy nastepujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie: 17%

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy.

Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

Poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

Projekt realizowany jest pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Okres realizacji projektu: 01.10.2016 – 30.09.2018

Wartość projektu: 1 433 310,72 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 1 218 314,11 zł  

 

Zaufali nam

DB-logo
Logo-Herbapol
logo-alstom