Poniżej znajduje się test złożony z 10 losowo wybranych pytań. Uzupełnij test wybierając jedną odpowiedź na każde z nich. Po ukończeniu testu zostaną wyświetlone prawidłowe odpowiedzi, zgodnie z legendą:

poprawnie zaznaczona odpowiedź, błędnie zaznaczona odpowiedź, odpowiedź, którą należało zaznaczyć.

Możesz w dowolnym momencie przerwać test wciskając przycisk "Powrót" w górnym menu lub wylosować nowy zestaw pytań odświeżając stronę (domyślnie klawisz F5).

Wczytuję pytania...

 1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

  a ) zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upoważnionego konserwatora

  b ) ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego

  c ) oznaczenia CE zamieszczonego na urządzeniu

  d ) deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę

 2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:

  a ) wykonywanie niewielkich napraw urządzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności

  b ) przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi UTB

  c ) zapoznanie się z planem pracy i wielkością przenoszonych ładunków

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

  a ) są zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia

  b ) określa konserwator urządzenia

  c ) określa w protokole inspektor wykonujący badanie

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 4. Dozorem technicznym nazywamy:

  a ) określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach

  b ) instytucje kontrolujące stan techniczny urządzeń

  c ) Urząd Dozoru Technicznego

  d ) UDT, WDT, TDT

 5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:

  a ) Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego

  b ) Urząd Dozoru Technicznego oraz upoważnione przez UDT organizacje

  c ) Urząd Dozoru Technicznego i zagraniczne jednostki dozoru technicznego

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:

  a ) modernizacja urządzenia technicznego

  b ) naprawa urządzenia technicznego

  c ) usuwanie usterek i innych nieprawidłowości urządzenia technicznego

  d ) wytworzenie nowego urządzenia

 7. Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać:

  a ) naprawiający lub modernizujący, który posiada uprawnienie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego

  b ) eksploatujący urządzenie techniczne posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji

  c ) konserwator posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji

  d ) w niewielkim zakresie kompetentny operator

 8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:

  a ) całkowita, częściowa, ograniczona

  b ) pełna, ograniczona, uproszczona

  c ) pełna, cykliczna, sporadyczna

  d ) UDT, WDT, TDT

 9. Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje:

  a ) konserwator po wykonaniu przeglądu z wynikiem pozytywnym

  b ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub eksploatujący urządzenie techniczne z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego

  c ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub organ administracji publicznej z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego

  d ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego

 10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

  a ) urządzenie posiada ważną decyzję zezwalającą na eksploatację jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy

  b ) posiada zaświadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii

  c ) urządzenie posiada aktualny pozytywny wynik przeglądu konserwacyjnego

  d ) wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie

 11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

  a ) urządzenie posiada aktualny wpis w dzienniku konserwacji potwierdzający sprawność urządzenia

  b ) przeszedł odpowiednie szkolenie stanowiskowe

  c ) urządzenie posiada ważną decyzję zezwalającą na eksploatację

  d ) wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie

 12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:

  a ) otrzymuje pisemne upomnienie

  b ) otrzymuje zalecenia pokontrolne

  c ) podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności

  d ) odpowiedź a i b jest prawidłowa

 13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:

  a ) wydaje decyzję wstrzymującą eksploatację urządzenia technicznego

  b ) wystawia mandat karny

  c ) pisemnie poucza eksploatującego

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:

  a ) niezwłocznie powiadamia UDT o zaistniałym zdarzeniu

  b ) powiadamia producenta urządzenia o przyczynach powstałego zdarzenia

  c ) niezwłocznie dokonuje naprawy urządzenia i przekazuje do dalszej eksploatacji

  d ) zgłasza urządzenie do wykonania naprawy

 15. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:

  a ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego

  b ) eksploatującego urządzenie techniczne

  c ) inspektora bhp

  d ) Państwową Inspekcję Pracy

 16. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:

  a ) żurawie o udźwigu do 3,2 t

  b ) wciągniki i wciągarki oraz suwnice

  c ) wózki jezdniowe podnośnikowe oraz podesty ruchome

  d ) zawiesia transportowe

 17. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:

  a ) przenośniki kabinowe i krzesełkowe

  b ) układnice magazynowe oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych

  c ) wyciągi towarowe i wyciągi statków

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 18. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:

  a ) każda usterka UTB

  b ) nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nadaje się do częściowej eksploatacji

  c ) nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego nadaje się do eksploatacji tylko przy obniżonych parametrach

  d ) nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie

 19. Nieszczęśliwy wypadek to:

  a ) nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenia ciała lub śmierć

  b ) nagłe zdarzenie, które spowodowało przerwę w pracy

  c ) nagłe zdarzenie, które skutkuje wyłączeniem urządzenia technicznego z eksploatacji

  d ) każda usterka UTB spowodowana przyczyną losową

 20. Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:

  a ) uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

  b ) uzgodnienia z przełożonym

  c ) uzgodnienia ze służbą BHP

  d ) jest możliwe przy zachowaniu szczególnej ostrożności i pod nadzorem inspektora

 21. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:

  a ) eksploatujący urządzenie techniczne

  b ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego

  c ) Państwowa Inspekcja Pracy

  d ) inspektor UDT

 22. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:

  a ) osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji

  b ) pracownik autoryzowanego serwisu producenta urządzenia (pod warunkiem posiadania zaświadczeń kwalifikacyjnych do konserwacji)

  c ) zakładowe służby utrzymania ruchu

  d ) odpowiedź a i b jest prawidłowa

 23. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:

  a ) inspektor UDT w księdze rewizyjnej urządzenia

  b ) uprawniony operator

  c ) wyznaczony pracownik eksploatującego

  d ) konserwator urządzenia technicznego

 24. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:

  a ) w terminach zgodnych z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego

  b ) przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatacje

  c ) po naprawie urządzenia technicznego

  d ) po każdej zmianie eksploatującego

 25. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:

  a ) ograniczonym

  b ) pełnym

  c ) uproszczonym

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 26. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:

  a ) wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

  b ) przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności konserwatora

  c ) przedstawienia zwolnienia lekarskiego potwierdzającego niezdolność konserwatora do pracy

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 27. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:

  a ) mieć ukończone 18 lat

  b ) posiadać przynajmniej wykształcenie zawodowe

  c ) posiadać przynajmniej 1 rok stażu pracy

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 28. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy:

  a ) jego stan fizyczny i psychiczny w dniu pracy jest nieodpowiedni

  b ) stwierdzi, że dalsza praca urządzeniem stwarza zagrożenie

  c ) urządzenie jest niesprawne

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 29. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:

  a ) w instrukcji eksploatacji urządzenia

  b ) w ustawie o dozorze technicznym

  c ) w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego

  d ) odpowiedź a i c jest prawidłowa

 30. Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:

  a ) w ustawie o dozorze technicznym

  b ) w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego

  c ) w dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia

  d ) w dzienniku konserwacji

 31. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

  a ) przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi urządzenia

  b ) przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji urządzenia

  c ) wykonywanie napraw urządzenia

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 32. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:

  a ) aktualnej naklejki organu właściwej jednostki dozoru technicznego określającej termin kolejnego badania

  b ) aktualnego wpisu konserwatora urządzenia w dzienniku konserwacji

  c ) ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego

  d ) pozytywnego protokołu z badania okresowego lub odbiorczego

 33. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:

  a ) instrukcję eksploatacji urządzenia

  b ) decyzję i protokół z wykonanych czynności

  c ) deklarację zgodności CE

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 34. Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje:

  a ) operator w ramach posiadanych umiejętności

  b ) konserwator

  c ) zakład uprawniony

  d ) eksploatujący

 35. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest:

  a ) obsługujący urządzenie

  b ) producent urządzenia

  c ) zakładowy inspektor BHP

  d ) inspektor UDT

 36. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:

  a ) instrukcji eksploatacji urządzenia

  b ) ustawie o dozorze technicznym

  c ) dzienniku konserwacji

  d ) protokole z badania wykonanego przez inspektora UDT

 37. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący:

  a ) sprawdza stan techniczny urządzenia poprzez oględziny

  b ) wykonuje próby statyczną i dynamiczną

  c ) wykonuje próby ruchowe urządzenia

  d ) odpowiedź a i c jest prawidłowa

 38. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

  a ) firma szkoleniowa po pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego

  b ) inspektor BHP na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu

  c ) pracodawca na podstawie zdanego egzaminu

  d ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego

 39. Przeciążanie UTB w trakcie pracy:

  a ) jest zabronione

  b ) jest dopuszczalne

  c ) jest dopuszczalne ale tylko do 125% udźwigu nominalnego

  d ) jest dopuszczalne ale tylko do 110% udźwigu nominalnego

 40. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:

  a ) po każdym usunięciu usterki przez konserwatora

  b ) po wymianie cięgien nośnych

  c ) raz na rok

  d ) po wypadku na urządzeniu

 41. Obowiązki obsługującego określone są:

  a ) w instrukcji eksploatacji urządzenia

  b ) w dzienniku konserwacji

  c ) w ustawie o dozorze technicznym

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 42. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:

  a ) konserwatora posiadającego odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne

  b ) inspektora organu właściwej jednostki dozoru technicznego

  c ) pracownika serwisu producenta

  d ) operatora

 43. Jednostką dozoru technicznego jest:

  a ) Urząd Dozoru Technicznego

  b ) Wojskowy Dozór techniczny

  c ) Transportowy dozór Techniczny

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 44. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:

  a ) Rzeczypospolitej Polskiej

  b ) Unii Europejskiej

  c ) nie mają określonego obszaru ważności

  d ) krajów strefy Schengen

 45. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:

  a ) instrukcji eksploatacji producenta

  b ) przepisów BHP

  c ) przepisów wewnątrzzakładowych

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 46. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

  a ) dźwigi, żurawie, suwnice, wciągarki i wciągniki

  b ) wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, podesty ruchome

  c ) dźwignice linotorowe, przenośniki kabinowe i krzesełkowe

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 47. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:

  a ) informacji o terminach i zakresie przeglądów konserwacyjnych UTB

  b ) podstawowych parametrów i przeznaczenia UTB

  c ) terminów badań technicznych wykonywanych przez jednostkę inspekcyjną

  d ) informacji o sposobie obsługi urządzenia

 48. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:

  a ) zbiór protokołów z badań wykonywanych przez jednostkę inspekcyjną

  b ) dokument, w którym odnotowywane są przeglądy konserwacyjne

  c ) treść aktualnych aktów prawnych

  d ) wykaz uprawnionych operatorów

 49. Decyzja wydana przez UDT:

  a ) nie podlega odwołaniu

  b ) może zostać zmieniona przez inspektora PIP

  c ) podlega możliwości odwołania się przez eksploatującego

  d ) każda odpowiedź jest niepoprawna

 50. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:

  a ) złożyła wniosek o sprawdzenie kwalifikacji

  b ) ukończyła 18 lat

  c ) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń technicznych

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 51. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:

  a ) przedłuża ważność świadectwa kwalifikacji operatora

  b ) oznakowuje urządzenie naklejką, która jest zezwoleniem na użytkowanie urządzenia

  c ) informuje użytkownika pisemnie w dzienniku konserwacji, że wyraża zgodę na eksploatację urządzenia

  d ) sporządza protokół z wykonanych czynności i wydaje decyzję administracyjną zezwalającą na eksploatację

 52. Zaświadczenia kwalifikacyjne:

  a ) są ważne bezterminowo

  b ) są terminowe z okresem ważności uzależnionym od ilości uzyskanych punktów na egzaminie

  c ) są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji

  d ) są ważne przez okres 15 lat

 53. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego:

  a ) podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności

  b ) podlega ukaraniu mandatem karnym

  c ) nie podlega karze

  d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 54. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację:

  a ) podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności

  b ) nie podlega karze, jeżeli nie dojdzie do wypadku

  c ) podlega wyłącznie karze grzywny

  d ) podlega karze więzienia

 55. Instrukcja eksploatacji to:

  a ) zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzenia udostępniany przez producenta

  b ) zbiór zaleceń wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego

  c ) instrukcja, którą musi stworzyć użytkownik urządzenia

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 56. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:

  a ) jeżeli urządzenie jest obsługiwane przez jego właściciela

  b ) jeżeli wszystkie mechanizmy urządzenia mają napęd ręczny

  c ) jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów prywatnych, nie zarobkowych

  d ) od osób po 60 roku życia

 57. Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać:

  a ) tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnienia

  b ) wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu

  c ) inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu za zgoda pracodawcy

  d ) wszystkie UTB o udźwigu do 3,2 t

 58. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

  a ) odmówić obsługi urządzenia, jeżeli wygasła decyzja zezwalająca na eksploatację tego urządzenia

  b ) zawsze stosować się do poleceń przełożonego nakazujących eksploatację urządzenia

  c ) stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji

  d ) odpowiedź a i c jest prawidłowa

 59. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:

  a ) ważne na terenie Unii Europejskiej

  b ) ważne z dowodem tożsamości

  c ) bezterminowe

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 60. Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:

  a ) udzielić pomocy ofierze (lub ofiarom) wypadku

  b ) zabezpieczyć miejsce zdarzenia

  c ) powiadomić przełożonego

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 61. Obsługującemu nie wolno:

  a ) podnosić ładunków, których masy nie potrafi określić

  b ) kontrolować stanu technicznego urządzenia

  c ) stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji

  d ) dokonywać oględzin zewnętrznych urządzenia

 62. Formami dozoru technicznego są:

  a ) dozór pełny, dozór uproszczony, dozór ograniczony

  b ) badanie odbiorcze, badanie okresowe i badanie doraźne

  c ) UDT, TDT, WDT

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 63. Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków:

  a ) jest dopuszczalne, po zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa

  b ) jest zabronione

  c ) jest dopuszczalne, po uzgodnieniu z organem właściwej jednostki dozoru tchnicznego szczegółowych warunków eksploatacji

  d ) jest dopuszczalne jednorazowo na pisemne polecenie przełożonego

 64. Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB:

  a ) jest dopuszczalne, pod warunkiem opracowania przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji, opisujących czynności organizacyjno-techniczne minimalizujące ryzyko

  b ) jest zawsze dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza sumy udźwigów wykorzystywanych urządzeń

  c ) jest dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza połowy udźwigu każdego z wykorzystanych urządzeń

  d ) nie jest nigdy dopuszczalna

 65. Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest:

  a ) zawsze niedozwolone

  b ) dozwolone dla osób kontrolującej spód ładunku;

  c ) dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 5

  d ) dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 7

 66. Przenoszenia ładunków nad osobami jest:

  a ) dozwolone pod warunkiem uzyskania pisemnego zezwolenia od osoby kierującej transportem

  b ) dozwolone, po zapewnieniu współczynników bezpieczeństwa dla cięgien i urządzeń chwytnych większych niż 10

  c ) dozwolone pod warunkiem powiadomienia osób i wyposażeniu ich w środki ochrony indywidualnej

  d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 67. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

  a ) właściciel urządzenia

  b ) UDT, TDT, WDT

  c ) PIP

  d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 68. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu:

  a ) w ciągu 7 dni po egzaminie w formie pisemnej

  b ) bezpośrednio po egzaminie

  c ) w ciągu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej

  d ) listem poleconym lub pocztą elektroniczną po upływie 30 dni roboczych od daty egzaminu

 69. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:

  a ) tylko w formie papierowej

  b ) w formie elektronicznej lub papierowej

  c ) tylko w formie elektronicznej

  d ) przez obsługującego

 70. Instrukcja stanowiskowa:

  a ) jest zawsze dostarczana wraz z instrukcją obsługi przez producenta urządzenia

  b ) stanowi niepisany zbiór zwyczajów przyjętych w zakładzie pracy

  c ) jest wydawana przez pracodawcę i zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy

  d ) nie dotyczy operatorów urządzeń mobilnych

 71. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący:

  a ) może obsługiwać UTB o ile kontynuuje pracę u tego samego pracodawcy

  b ) może obsługiwać UTB o ile złoży wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia

  c ) może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego

  d ) składa wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego

 72. Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje:

  a ) na pisemny wniosek obsługującego

  b ) automatycznie po upływie terminu ważności zaświadczenia

  c ) na pisemne zgłoszenie pracodawcy obsługującego

  d ) po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym

 73. Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z:

  a ) maksymalną wysokością podnoszonego ładunku

  b ) maksymalną objętością podnoszonego ładunku

  c ) maksymalną masą podnoszonego ładunku

  d ) iloczynem masy i objętości podnoszonego ładunku

 74. Masa netto 1000 l wody wynosi ok:

  a ) 800 kg

  b ) 900 kg

  c ) 1000 kg

  d ) 1100 kg

 75. Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi:

  a ) 800 kg

  b ) 1000 kg

  c ) 1100 kg

  d ) 900 kg

 76. Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi:

  a ) 800 kg

  b ) 1000 kg

  c ) 1100 kg

  d ) 1200 kg

 77. Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie:

  a ) zawieszki zbiorczej znajdującej się na transportowanym ładunku

  b ) przeliczając uwzględniając ciężar właściwy i objętość

  c ) dokumentacji przewozowej i magazynowej

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 78. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:

  a ) w instrukcji eksploatacji

  b ) na tabliczce znamionowej

  c ) na urządzeniu technicznym

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 79. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to:

  a ) kg

  b ) Pa

  c ) mth

  d ) mm

 80. Które z elementów nie wchodzą w skład układu hydraulicznego wózka jezdniowego podnośnikowego?

  a ) pompa, zamek hydrauliczny, filtr oleju

  b ) rozrusznik, potencjometr, silnik elektryczny

  c ) manometr, zawór zwrotny, odpowietrznik

  d ) wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

 81. Zamek hydrauliczny zapewnia ochronę przed:

  a ) nadmiernym wzrostem ciśnienia w układzie hydraulicznym

  b ) skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego

  c ) nieautoryzowanym uruchomieniem urządzenia

  d ) dzieleniem strumienia na poszczególne obwody układu hydraulicznego

 82. Elementem przekształcającym ciśnienie oleju hydraulicznego w ruch mechaniczny jest:

  a ) pompa tłoczkowa

  b ) siłownik hydrauliczny

  c ) rozdzielacz hydrauliczny

  d ) zawór przelewowy

 83. Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest:

  a ) silnik hydrauliczny

  b ) pompa hydrauliczna

  c ) kompresor

  d ) sprężarka

 84. Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym wózków jezdniowych podnośnikowych ma za zadanie:

  a ) utrzymanie stałego ciśnienia w układzie hydraulicznym

  b ) utrzymanie siłownika w stałej pozycji

  c ) zabezpieczenie układu podnoszenia przed opadaniem

  d ) zasilanie układ hydraulicznego

 85. Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego przeprowadza się:

  a ) z ładunkiem nominalnym na wysokości ok 1/3 wysokości podnoszenia

  b ) z włączonym silnikiem bez ładunku

  c ) wychylając i przytrzymując dźwignię mechanizmu aż do momentu uzyskania przez układ skrajnego położenia

  d ) odpowiedz b i c jest prawidłowa

 86. Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu:

  a ) dławienia ciśnienia w poszczególnych obwodach

  b ) zabezpieczenia układ przed nadmiernym wzrostem ciśnienia

  c ) kierowania przepływem oleju hydraulicznego do poszczególnych obwodów

  d ) wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

 87. Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest:

  a ) siłownik mechanizmu podnoszenia

  b ) silnik hydrauliczny

  c ) siłownik mechanizmu przechyłu

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 88. Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest:

  a ) zamek hydrauliczny

  b ) zawór dławiący

  c ) rozdzielacz hydrauliczny

  d ) zawór bezpieczeństwa

 89. Zawór zwrotno-dławiący montowany w układzie podnoszenia wózka jezdniowego podnośnikowego ma na celu:

  a ) zmniejszenie ciśnienia oleju

  b ) zabezpieczenie pompy hydraulicznej przed uszkodzeniem

  c ) spowolnienie prędkości opuszczania podniesionego ładunku, podczas pęknięcia przewodu hydraulicznego

  d ) zablokowanie opuszczania siłownika podczas pęknięcia przewodu hydraulicznego

 90. Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego:

  a ) utrzymuje nurnik siłownika podnoszenia w stałym położeniu

  b ) jest elementem ograniczającym udźwig

  c ) zabezpiecza pompę hydrauliczną przed uszkodzeniem

  d ) ogranicza prędkość opuszczania podniesionego ładunku, w przypadku pęknięcia węża hydraulicznego

 91. W przypadku wzrostu ciśnienia nadmiar oleju odprowadzany jest:

  a ) z powrotem do zbiornika oleju

  b ) na zewnątrz wózka

  c ) do innej sekcji rozdzielacza

  d ) do siłownika

 92. Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego określa:

  a ) wytwórca urządzenia

  b ) konserwator

  c ) operator

  d ) inspektor UDT

 93. Akumulatory w elektrycznym wózku podnośnikowym:

  a ) są źródłem zasilania układów

  b ) zapewniają stateczność wózka

  c ) decydują o prędkości ruchów roboczych

  d ) odpowiedź a i b jest prawidłowa

 94. Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to:

  a ) napięcie znamionowe [V]

  b ) pojemność [Ah]

  c ) masa własna [kg]

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 95. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest:

  a ) zabezpieczony przed przypadkowym zadziałaniem

  b ) umieszczony blisko operatora

  c ) koloru czerwonego

  d ) odpowiedź b i c jest prawidłowa

 96. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP:

  a ) wyłącza działanie mechanizmów jazdy

  b ) wyłącza działanie mechanizmów podnoszenia

  c ) uruchamia sygnalizację ostrzegawczą

  d ) odpowiedź a i b jest prawidłowa

 97. Jakiego rodzaju ogumienie stosowane jest w wózkach jezdniowych podnośnikowych:

  a ) pełne

  b ) superelastyczne

  c ) pneumatyczne

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 98. Kto decyduje o rodzaju i wielkość opon zastosowanych w wózkach:

  a ) producent opon

  b ) konserwator

  c ) producent wózka

  d ) inspektor UDT

 99. Graniczne zużycie opon superelastycznych (w przypadku braku innych wytycznych) to:

  a ) minimalna wartość bieżnika 1,6 mm

  b ) zmniejszenie grubości opony o 25% lub do wskaźnika wyznaczającego graniczne zużycie

  c ) brak bieżnika

  d ) minimalna wartość bieżnika 2 mm

 100. Jaki rodzaj zużycia wyklucza opony pełne z dalszej eksploatacji:

  a ) wszelkie przecięcia i rozwarstwienia gumy, uszkodzenia mechaniczne

  b ) brak bieżnika

  c ) zmniejszenie grubości opony poniżej wskaźnika wyznaczającego graniczne zużycie,

  d ) odpowiedź a i c jest prawidłowa

 101. Święcąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o:

  a ) niskim poziomie oleju

  b ) podwyższonej temperaturze silnika

  c ) zbyt niskim ciśnieniu oleju

  d ) odpowiedź a i c jest prawidłowa

  image
 102. Oznaczenie przedstawione na rysunku znajduje się na dźwigni:

  a ) mechanizmu podnoszenia

  b ) mechanizmu przechyłu masztu

  c ) mechanizmu przesuwu wideł

  d ) mechanizmu przesuwu karetki

  image
 103. Widząc świecącą się kontrolkę operator:

  a ) powinien sprawdzić, czy pasy są prawidłowo zapięte

  b ) może kontynuować pracę

  c ) może kontynuować pracę ze zmniejszoną prędkością jazdy

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

  image
 104. Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora do przodu spowoduje:

  a ) ruch wideł w dół

  b ) ruch wideł w górę

  c ) przechył masztu "na siebie"

  d ) przechył masztu "od siebie"

  image
 105. Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora spowoduje:

  a ) ruch wideł w dół

  b ) ruch wideł w górę

  c ) ruch mechanizmu przechyłu masztu

  d ) ruch mechanizmu przesuwu karetki

  image
 106. Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora muszą być wyposażone w:

  a ) hamulec zasadniczy

  b ) hamulec postojowy

  c ) mechanizm ryglujący koła jezdne

  d ) odpowiedź a i b jest prawidłowa

 107. Hamowanie jazdy wózka prowadzonego może być realizowane przez:

  a ) pedał hamulca nożnego

  b ) zwolnienie nacisku na dźwignię sterującą jazdę wózka

  c ) wychylenie dyszla prowadzącego w skrajne górne i dolne położenie

  d ) odpowiedź b i c jest prawidłowa

 108. W skład układu mechanizmu podnoszenia wchodzi:

  a ) siłowniki układu podnoszenia

  b ) łańcuchy nośne

  c ) karetka

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 109. Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora mogą być wyposażone w maszt typu:

  a ) duplex

  b ) triplex

  c ) maszt z wolnym skokiem

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 110. Jakie elementy bezpieczeństwa chronią operatora w przypadku utraty stateczności wózka podnośnikowego czołowego?

  a ) łącznik STOP

  b ) kabina wózka, pas bezpieczeństwa

  c ) podpory

  d ) przeciwwaga

 111. Jakie elementy maja wpływ na stateczność wózka podnośnikowego czołowego?

  a ) kabina wózka, pas bezpieczeństwa

  b ) łącznik STOP

  c ) stan zużycia opon

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 112. Do zasilania wózków podnośnikowych spalinowych stosowane są butle gazowe:

  a ) z kołnierzem

  b ) koloru czerwonego

  c ) wykorzystywane do zasilania kuchenek gazowych

  d ) odpowiedź a i b jest prawidłowa

 113. W wózkach podnośnikowych, łańcuch mechanizmu podnoszenia, jest:

  a ) cięgnem nośnym

  b ) cięgnem przeciwślizgowym

  c ) cięgnem napędowym

  d ) żadnym z powyższych

 114. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:

  a ) lampkę kontrolną świec żarowych

  b ) lampkę kontrolną ładowania

  c ) lampkę kontrolną ciśnienia oleju hydraulicznego

  d ) lampkę kontrolną oświetlenia

  image
 115. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:

  a ) lampkę sygnalizującą błędne podłączenie biegunów akumulatora (dotyczy tylko wózków akumulatorowych)

  b ) lamkę sprawności akumulatora, która dotyczy tylko wózków akumulatorowych

  c ) lampkę kontrolną ładowania akumulatora

  d ) odpowiedź a i b jest prawidłowa

  image
 116. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:

  a ) wskazania ogranicznika udźwigu wózka

  b ) lampkę kontrolną temperatury cieczy chłodzącej

  c ) lampkę kontrolną poziomu paliwa

  d ) lampkę kontrolna stopnia naładowania akumulatora

  image
 117. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:

  a ) lampkę kontrolną - włączenia hamulca postojowego

  b ) lampkę kontrolną - awaria silnika

  c ) lampkę kontrolną - przeciążenie

  d ) lampkę kontrolną - nadmierna prędkość obrotowa silnika

  image
 118. Zapalona lub migająca lampka kontrolna:

  a ) oznacza przekroczenie okresu serwisowego lub awarię urządzenia

  b ) oznacza konieczność regulacji naciągu cięgien nośnych

  c ) powinna być zapalona podczas pracy silnika

  d ) wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

  image
 119. Pracując wózkiem z osprzętem wymiennym operator powinien:

  a ) przestrzegać zapisów instrukcji eksploatacji wózka oraz instrukcji osprzętu wymiennego

  b ) przestrzegać przepisów zakładowych

  c ) stosować się do właściwego diagramu udźwigu

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 120. Osprzęt wymienny może być zainstalowany do wózka przez:

  a ) konserwatora wózków jezdniowych

  b ) operatora wózków jezdniowych

  c ) producenta osprzętu wymiennego

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 121. Jaki wpływ na udźwig wózka ma zamontowany dodatkowy osprzęt wymienny:

  a ) zwiększa udźwig wózka

  b ) zmniejsza udźwig wózka

  c ) nie ma wpływu

  d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 122. Po montażu osprzętu wymiennego przewidzianego przez wytwórcę wózka:

  a ) urządzenie należy zgłosić do badania w UDT

  b ) urządzenie można eksploatować bez dodatkowych badań w UDT

  c ) operator wykonuje próby z przeciążeniem

  d ) operator dokonuje wpisu w dzienniku konserwacji

 123. Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem, po wychyleniu przez operatora powoduje:

  a ) uruchomienie mechanizmu podnoszenia

  b ) uruchomienie mechanizmu przechyłu

  c ) uruchomienie mechanizmu przesuwu bocznego

  d ) wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

  image
 124. Praca wózkiem z zamontowanymi przedłużkami do wideł jest dozwolona w przypadku gdy:

  a ) wytwórca nie zabronił takiej pracy

  b ) urządzenie jest wyposażone w stosowny diagram udźwigu

  c ) montaż przedłużek został wykonany zgodnie z zaleceniami wytwórcy

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 125. Zabezpieczenie elektryczne montowane na zakończeniu dyszla wózka jezdniowego prowadzonego to:

  a ) łącznik STOP

  b ) łącznik brzuszny

  c ) kontakt zluzowania łańcucha nośnego

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 126. Który z elementów wyposażenia zabezpiecza przed uruchomieniem urządzenia przez osoby niepowołane?

  a ) łącznik STOP

  b ) stacyjka

  c ) klawiatura kodów dostępu

  d ) odpowiedź b i c jest prawidłowa

 127. Cecha 1500 x 500 znajdująca się na widle nośnej oznacza:

  a ) maksymalny udźwig jednej widły wynoszący 1,5 t w odległości 500 mm od czoła widły

  b ) maksymalny udźwig pary wideł wynoszący 1,5 t w odległości 500 mm od czoła wideł

  c ) wymiary zewnętrzne widły nośnej

  d ) symbol kontroli jakości

 128. Maksymalny ładunek jaki można podnieść na parze wideł oznaczonych 2500 x 500 każda wynosi:

  a ) 0,5 t

  b ) 2,5 t

  c ) 5,0 t

  d ) 12,0 t

 129. Praca wózkiem jezdniowym podnośnikowym ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się:

  a ) ,,skokowym", przerywanym ruchem siłownika do góry

  b ) brakiem realizacji wykonania zadanych ruchów mechanizmu podnoszenia

  c ) głośną pracą pompy hydraulicznej

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 130. "Skokowy" ruch mechanizmu podnoszenia do góry może być spowodowany:

  a ) zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym

  b ) nadmierną korozja łańcucha układu podnoszenia

  c ) uszkodzoną rolka prowadzącą masztu

  d ) uszkodzonym przewodem hydraulicznym zasilającym siłownik podnoszenia

 131. Nieszczelność w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego może się objawiać:

  a ) wyciekiem zewnętrznym

  b ) niekontrolowanym opadaniem ładunku

  c ) ,,skokowym", przerywanym ruchem siłownika do góry

  d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

 132. Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej:

  a ) maleje

  b ) wzrasta

  c ) temperatura nie ma wpływu na gęstość oleju

  d ) pozostaje bez zmian

 133. Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza:

  a ) zawsze przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy

  b ) zawsze 1 raz w miesiącu

  c ) zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji eksploatacji

  d ) zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole z badań okresowych

 134. O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalne odchylenie od pionowego położenia masztu obciążonego ciężarem nominalnym, spowodowane wewnętrznym przeciekiem w układzie wychyłu nie powinno przekroczyć:

  a ) 5% w czasie 10 min

  b ) 5° w czasie 10 min

  c ) 10° w czasie 10 min

  d ) brak ustalonych wytycznych

 135. O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu do 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć:

  a ) 100 mm w ciągu pierwszych 10 min

  b ) 50% długości siłownika w ciągu pierwszych 10 min

  c ) 200 mm w ciągu pierwszych 10 min

  d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 136. O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu powyżej 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć:

  a ) 100 mm w ciągu pierwszych 10 min

  b ) 50% długości siłownika w ciągu pierwszych 10 min

  c ) 200 mm w ciągu pierwszych 10 min

  d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 137. Optymalne obciążenie potrzebne do przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wynosi:

  a ) 50% obciążenia nominalnego

  b ) 100% obciążenia nominalnego

  c ) 110% obciążenia nominalnego

  d ) 125% obciążenia nominalnego

 138. O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej, minimalna wysokość na jaką należy podnieść ładunek podczas próby szczelności wewnętrznej układu wychyłu masztu wynosi:

  a ) 100 mm

  b ) 500 mm

  c ) 2500 mm

  d ) próby nie wykonuje się

 139. Sprawdzenie w bezpieczny sposób działania zaworu przelewowego należy wykonać:

  a ) z obciążeniem nominalnym

  b ) z obciążeniem 50% nominalnego

  c ) bez obciążenia

  d ) z obciążeniem 125% nominalnego

 140. Sprawdzenie układu hydraulicznego w wózkach podnośnikowych obejmuje:

  a ) próbę szczelności wewnętrznej

  b ) próbę zaworu przelewowego

  c ) ocenę szczelności zewnętrznej

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 141. Sprawdzenie poprawności działania dźwigni sterowniczych należy wykonać:

  a ) sprawdzając zgodność realizowanych ruchów z oznaczeniami

  b ) bez obciążenia

  c ) wychylając dźwignie sterownicze we wszystkie przewidziane przez wytwórcę kierunki

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 142. Zakres przeprowadzonych prób wózków jezdniowych podnośnikowych wyposażonych w hydrauliczny osprzęt dodatkowy obejmuje:

  a ) całe wyposażenia hydrauliczne wózka wraz z osprzętem dodatkowym

  b ) osprzęt nie stanowi wyposażenia wózka i nie podlega kontroli przez operatora

  c ) próby sprawdzające poprawność działania wykonuje tylko konserwator

  d ) próbę z obciążeniem 125%

 143. Akumulatory kwasowe można ładować:

  a ) w każdym pomieszczeniu niezależnie od przeznaczenia

  b ) tylko w pomieszczeniu klimatyzowanym

  c ) w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym

  d ) wyłącznie w pomieszczeniach ogrzewanych

 144. Pomieszczenie, w którym odbywa się ładowanie akumulatorów wózka:

  a ) nie musi posiadać wentylacji, ale musi być ogrzewane

  b ) musi być ogrzewane i musi posiadać wentylację

  c ) musi posiadać wentylację

  d ) brak jednoznacznych wytycznych

 145. Obowiązkiem operatora wózków jezdniowych podnośnikowych jest:

  a ) sprawdzenie stopnia naładowania akumulatora

  b ) sprawdzenie poziomu elektrolitu

  c ) sprawdzenie poprawności zamocowania akumulatora

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 146. Osoba dokonująca wymiany rozładowanych akumulatorów powinna:

  a ) posiadać uprawnienia elektryczne SEP

  b ) przestrzegać wytycznych zawartych w instrukcji

  c ) posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji wózków

  d ) posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków

 147. Łącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do:

  a ) awaryjnego zatrzymania pracy wózka

  b ) normalnego zatrzymania pracy silnika

  c ) zabezpiecza przed uruchomieniem wózka przez osoby nieuprawnione

  d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 148. W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej operator wózka ma obowiązek:

  a ) zatrzymać wózek

  b ) przerwać pracę

  c ) opuścić ładunek (pod warunkiem nie zwiększenia zagrożenia)

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 149. Sprawdzenie poprawności działania łącznika bezpieczeństwa STOP należy wykonać:

  a ) tylko podczas przeglądów konserwacyjnych

  b ) tylko w ramach przeglądów specjalnych

  c ) zawsze przed rozpoczęciem pracy

  d ) nie ma konieczności sprawdzania poprawności działania

 150. Graniczne wartości zużycia ogumienia zawiera:

  a ) deklaracja zgodności CE

  b ) instrukcja eksploatacji wózka

  c ) protokół z badań UDT

  d ) dyrektywa maszynowa

 151. Ciśnienie w oponach powinno być dostosowane do:

  a ) zaleceń instrukcji eksploatacji wózka

  b ) wyłącznie warunków panujących w miejscu eksploatacji

  c ) preferencji operatora

  d ) wymagań właściciela terenu

 152. Nierówne ciśnienie w oponach na jednej osi może spowodować:

  a ) poprawę właściwości jezdnych wózka

  b ) zmniejszenie stateczności wózka podczas transportu ładunków

  c ) nie ma żadnego wpływu na stateczność wózka

  d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 153. Wpływ na przyspieszone zużycie opon pneumatycznych ma:

  a ) gwałtowne hamowanie, najeżdżanie na przeszkody z dużą prędkością

  b ) jazda ze zbyt niskim ciśnieniem

  c ) manewrowanie wózkiem na małej przestrzeni

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 154. Nierównomierne zużycie opon pełnych znajdujących się na wspólnej osi:

  a ) poprawia właściwości jezdne wózka

  b ) nie ma żadnego wpływu na bezpieczną eksploatację

  c ) może spowodować utratę stateczności wózka

  d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 155. Ocenę stanu technicznego ogumienia przeprowadza:

  a ) konserwator podczas przeglądów konserwacyjnych

  b ) operator w ramach czynności przed rozpoczęciem pracy

  c ) inspektor UDT w trakcie wykonywanych czynności

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 156. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych ogumienia, mających wpływ na bezpieczną eksploatację, operator wózka:

  a ) powiadamia przełożonego o stwierdzonej niezgodności, ale nie przerywa pracy

  b ) wstrzymuje pracę urządzenia i powiadamia przełożonego o stwierdzonej niezgodności

  c ) kontynuuje pracę zmniejszając prędkość jazdy

  d ) kontynuuje pracę zmniejszając prędkości poruszania się

 157. Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien:

  a ) zjechać w bezpieczne miejsce, opuścić ładunek, wyłączyć silnik

  b ) może kontynuować jazdę jeśli stan oleju jest prawidłowy

  c ) nie musi podejmować żadnych działań

  d ) odpowiedź b i c jest prawidłowa

 158. Po zakończeniu pracy operator powinien:

  a ) upewnić się, że widły są opuszczone, wózek jest w miejscu stałego postoju i nie stwarza zagrożenia

  b ) uruchomić hamulec postojowy

  c ) wcisnąć łącznik STOP

  d ) odpowiedź a i b jest prawidłowa

 159. Sprawne dźwignie sterujące:

  a ) po zwolnieniu nacisku powinny samoczynnie wracać do pozycji neutralnych

  b ) mogą nie mieć oznaczeń gdy operator wie do czego służą

  c ) powinny realizować kierunki ruchów zgodne z oznaczeniami

  d ) odpowiedź a i c jest prawidłowa

 160. Opis próby sprawdzenia poprawności działania hamulca zasadniczego opisuje:

  a ) instrukcja obsługi wózka

  b ) ustawa o dozorze technicznym

  c ) dyrektywa maszynowa

  d ) wewnętrzne przepisy zakładowe

 161. Informacje dotyczące sposobu sprawdzania poprawności działania hamulca pomocniczego są zawarte w:

  a ) rozporządzeniu w sprawie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego

  b ) instrukcji obsługi wózka

  c ) ustawie o dozorze technicznym

  d ) wytycznych inspektora BHP

 162. Podczas próby hamulca zasadniczego maszt powinien być w pozycji:

  a ) pozycja masztu nie ma znaczenia

  b ) przechylony ,,na siebie"

  c ) przechylony ,,od siebie"

  d ) pionowej

 163. Próbę hamulca zasadniczego należy przeprowadzać:

  a ) z ładunkiem 110% udźwigu urządzenia

  b ) z ładunkiem 125% udźwigu urządzenia

  c ) bez ładunku

  d ) bez ładunku a następnie z ładunkiem nominalnym

 164. Jeżeli w czasie próby hamulca pomocniczego operator uzna, że jego działanie jest nieprawidłowe, powinien:

  a ) wstrzymać eksploatację urządzenia

  b ) poinformować przełożonego

  c ) kontynuować pracę ze zmniejszoną prędkością jazdy

  d ) odpowiedź a i b jest prawidłowa

 165. W przypadku stwierdzenia awarii układu hamulcowego, operator powinien:

  a ) w ramach posiadanych kompetencji wykonać naprawę hamulca

  b ) wstrzymać eksploatację urządzenia

  c ) poinformować Urząd Dozoru Technicznego

  d ) kontynuować pracę z zachowaniem szczególnej ostrożności

 166. W przypadku stwierdzenia wycieku płynu hamulcowego, operator powinien:

  a ) uzupełnić płyn hamulcowy i kontynuować jazdę do zakończenia pracy

  b ) wstrzymać eksploatację urządzenia i powiadomić przełożonego

  c ) wstrzymać eksploatację urządzenia i powiadomić inspektora UDT

  d ) odpowiedź b i c jest prawidłowa

 167. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego działania hamulca pomocniczego, operator:

  a ) na wyraźne polecenie przełożonego dokonuje jego naprawy

  b ) zgłasza awarię do UDT

  c ) wstrzymuje eksploatację urządzenia i powiadamia przełożonego

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 168. Hamulec zasadniczy należy sprawdzać jadąc wózkiem podnośnikowym i hamując:

  a ) do przodu

  b ) do tyłu

  c ) w obu kierunkach

  d ) hamulec sprawdza tylko konserwator

 169. Operator powinien przeprowadzić sprawdzenie hamulców:

  a ) zgodnie z terminami zawartymi w instrukcji konserwacji

  b ) raz na miesiąc

  c ) raz na tydzień

  d ) zawsze przed rozpoczęciem pracy

 170. Schodząc z fotela operatora, obsługujący wózek powinien:

  a ) zawsze załączyć hamulec postojowy

  b ) załączyć hamulec postojowy tylko w przypadku postoju wózka na wzniesieniu

  c ) unieść widły na maksymalną wysokość

  d ) przechylić maszt w pozycję "na siebie"

 171. Zakres czynności kontrolnych masztu wózka podnośnikowego obejmuje:

  a ) sprawdzenie czy nie wystąpiły pęknięcia

  b ) sprawdzenie stanu rolek prowadzących

  c ) sprawdzenie ogranicznika krańcowego położenia karetki

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 172. Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym z ładunkiem na widłach należy:

  a ) manipulować pochyłem masztu w zależności od ukształtowania terenu

  b ) poruszać się z masztem przechylonym ,,na siebie"

  c ) transportować ładunek w dowolny wybrany przez operatora sposób

  d ) manipulować pochyłem masztu w zależności od prędkości poruszania się

 173. Ładunek należy transportować:

  a ) na wysokości powyżej linii wzroku operatora, jeżeli poprawia to widoczność

  b ) na wysokości około 20-30 cm nad poziomem podłoża

  c ) na dowolnej wysokości

  d ) na wysokości ok 90 cm

 174. Podczas zjazdu z pochyłej rampy wózkiem czołowym podnośnikowym wraz z ładunkiem, operator:

  a ) porusza się przodem

  b ) porusza się tyłem

  c ) zachowuje szczególną ostrożność

  d ) odpowiedź b i c jest prawidłowa

 175. Podczas wjazdu na pochyłą rampę wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem ograniczającym widoczność, operator:

  a ) korzysta z pomocy drugiej osoby

  b ) porusza się przodem

  c ) porusza się tyłem

  d ) odpowiedź a i b jest prawidłowa

 176. Poruszanie się wózkiem w poprzek pochyłej rampy jest:

  a ) zabronione

  b ) dozwolone

  c ) dopuszczalne pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności

  d ) dopuszczalne pod warunkiem obciążenia wózka ładunkiem uniesionym na minimalną wysokość

 177. Poruszając się wózkiem z ładunkiem ograniczającym widoczność operator powinien:

  a ) jechać tyłem

  b ) jechać przodem, z pomocą osoby informującej o zagrożeniach

  c ) poruszać się z bezpieczną prędkością

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 178. Podczas jazdy wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem należy:

  a ) unikać gwałtownych skrętów

  b ) przewozić ładunek na wysokości transportowej

  c ) dostosować prędkość jazdy do panujących warunków

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 179. Wylot zaworu butli gazowej powinien być skierowany:

  a ) w dół

  b ) w górę

  c ) poziomo

  d ) pozycja nie ma znaczenia

 180. Szczelność instalacji gazowej sprawdza się przy pomocy:

  a ) detektora gazu

  b ) specjalnego środka

  c ) wody mydlanej

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 181. Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze poniżej -10°C:

  a ) jest dozwolona pod warunkiem wyposażenia wózka w ogrzewanie kabiny operatora

  b ) jest dozwolona jeśli instrukcja eksploatacji na to zezwala

  c ) jest zabroniona z uwagi na możliwości utraty przyczepności

  d ) jest zabroniona z uwagi na zmianę parametrów technicznych oleju hydraulicznego

 182. Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze powyżej 30°C:

  a ) jest zabroniona z uwagi na pogorszenie warunków pracy operatora

  b ) jest dozwolona pod warunkiem wyposażenia wózka w klimatyzowaną kabinę operatora

  c ) jest zabroniona z uwagi na zmianę parametrów technicznych oleju hydraulicznego

  d ) jest dozwolona jeśli instrukcja eksploatacji na to zezwala,

 183. W oparciu o tabelę określ jakie maksymalne obciążenie może przenieść gniazdo ładunkowe regału:

  a ) 1320 kg

  b ) 1100 kg

  c ) 2700 kg

  d ) 2200 kg

  image
 184. W oparciu o tabelę, określ na które najwyższe gniazdo ładunkowe podasz towar dysponując wózkiem o maksymalnej wysokości podnoszenia 2100 mm:

  a ) gniazdo 1

  b ) gniazdo 2

  c ) gniazdo 3

  d ) gniazdo 4

  image
 185. Odstawiając ładunek na regał magazynowy operator powinien znać:

  a ) masę towaru i obciążenie maksymalne gniazda regału

  b ) masę towaru i obciążenie minimalne ramy regału

  c ) wymiary zewnętrzne transportowanego ładunku

  d ) odpowiedź a i c jest prawidłowa

 186. Podczas transportu ładunków wielkogabarytowych operator powinien:

  a ) jechać tyłem

  b ) jechać przodem wychylając się poza obrys wózka

  c ) jechać przodem korzystając z pomocy drugiej osoby

  d ) odpowiedź a i c jest prawidłowa

 187. Na co powinien zwrócić uwagę operator podczas wymiany baterii trakcyjnych?

  a ) na masę i wymiary baterii

  b ) na pojemność baterii

  c ) na dane adresowe producenta baterii

  d ) odpowiedzi a i b są prawidłowe

 188. Przyczyną utraty stateczności wózka może być:

  a ) zbyt niskie ciśnienie w oponach

  b ) szybka jazda w zakrętach

  c ) gwałtowne hamowanie przy jeździe z ładunkiem

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 189. Dopuszczalna prędkość jazdy wózka jest określona:

  a ) w ustawie o dozorze technicznym

  b ) w protokole badania wystawionym przez UDT

  c ) w decyzji zezwalającej na eksploatację

  d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 190. Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy sprawdzić funkcjonowanie:

  a ) układu hydraulicznego

  b ) układu hamulcowego

  c ) układu kierowniczego

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 191. Po zamontowaniu dodatkowego osprzętu wymiennego należy:

  a ) zapoznać się z właściwym diagramem udźwigu

  b ) zgłosić do UDT w celu wykonania badania technicznego

  c ) sprawdzić, czy zakres posiadanych uprawnień do obsługi obejmuje zamontowany osprzęt

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 192. Przed wjazdem wózkiem na rampę załadowczą operator powinien sprawdzić:

  a ) kąt nachylenia rampy, oraz zdolność wózka do pokonywania wzniesień

  b ) nośność rampy

  c ) ciężar ładunku oraz masę własną wózka

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 193. Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym należy:

  a ) przestrzegać przepisów BHP

  b ) stosować się do znaków, oznaczeń i symboli umieszczonych w obszarze pracy wózka

  c ) przestrzegać instrukcji obsługi wózka

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 194. Gdzie znajduje się informacja dotycząca udźwigu wózka:

  a ) w instrukcji eksploatacji wózka

  b ) na tabliczce znamionowej wózka

  c ) na diagramie udźwigu

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 195. Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy:

  a ) zapoznać się z zakresem pracy

  b ) określić masę transportowanego ładunku

  c ) sprawdzić, czy osprzęt wózka jest właściwie dobrany do ładunku

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 196. Praca wózka z koszem do podnoszenia osób zakładanym na widły:

  a ) jest dozwolona wyłącznie po uzgodnieniu szczegółowych warunków eksploatacji z UDT

  b ) jest dozwolona bez dodatkowych wymagań

  c ) jest zabroniona

  d ) jest dozwolona za zgodą właściciela zakładu bez dodatkowych wymagań

 197. W przypadku kiedy wózek traci stateczność, operator:

  a ) stara się opuścić kabinę wózka (przed jego wywróceniem się)

  b ) pozostaje w kabinie

  c ) utrzymuje pozycję siedzącą trzymając się mocno kierownicy

  d ) odpowiedź b i c jest prawidłowa

 198. W chwili wywracania się wózka należy:

  a ) niezwłocznie wyskoczyć z kabiny

  b ) ostro zahamować

  c ) skręcić gwałtownie koła w kierunku przechylenia, by spróbować zapobiec wywróceniu

  d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 199. Wózek może stracić stateczność na skutek:

  a ) podnoszenia ładunku o ciężarze większym niż udźwig wózka

  b ) wykonywania gwałtownych skrętów kół podczas jazdy

  c ) zawracania wózkiem na wzniesieniu

  d ) wszystkie powyżej są prawidłowe

 200. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, następujące w toku eksploatacji maksymalne wydłużenie łańcucha nośnego może wynosić:

  a ) 3 cm

  b ) 3 mm

  c ) 3%

  d ) 10%

 201. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, dopuszczalna ilość pękniętych płytek łańcucha nośnego (konstrukcji Flyera) wynosi:

  a ) 3% całkowitej ilości plytek

  b ) 6 sztuk na długości 30 ogniw

  c ) 1 sztuka na każdy metr łańcucha

  d ) 0

 202. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi:

  a ) 25 mm przy grubości nominalnej 30 mm

  b ) 57 mm przy grubości nominalnej 60 mm

  c ) 36 mm przy grubości nominalnej 40 mm

  d ) zawsze wynosi 50% grubości nominalnej wideł

 203. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi:

  a ) 27 mm przy grubości nominalnej 30 mm

  b ) 57 mm przy grubości nominalnej 60 mm

  c ) 25 mm przy grubości nominalnej 30 mm

  d ) zawsze wynosi 50% grubości nominalnej wideł

 204. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi:

  a ) 25 mm przy grubości nominalnej 30 mm

  b ) 55 mm przy grubości nominalnej 60 mm

  c ) 40 mm przy grubości nominalnej 60 mm

  d ) zawsze wynosi 50% grubości nominalnej wideł

 205. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi:

  a ) 25 mm przy grubości nominalnej 30 mm

  b ) 45 mm przy grubości nominalnej 50 mm

  c ) 50 mm przy grubości nominalnej 60 mm

  d ) zawsze wynosi 50% grubości nominalnej wideł

 206. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, maksymalne dopuszczalne rozgięcie widły względem wartości oryginalnej (zwykle 90 stopni), wynosi:

  a ) 1 cm

  b ) 3%

  c ) 3 stopnie

  d ) 0 stopni

 207. Sprawdzenie poprawności działania układu hydraulicznego w wózkach ze zmiennym wysięgiem obejmuje min.:

  a ) próbę szczelności wewnętrznej

  b ) próbę zaworu przelewowego

  c ) próbę zamka hydraulicznego

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 208. Minimalna bezpieczna odległość pracy wózka przy wykopie uzależniona jest od:

  a ) kategorii gruntu

  b ) brak jednoznacznych wartości

  c ) głębokości wykopu

  d ) odpowiedź a i c jest prawidłowa

 209. Przedstawiony rysunek oznacza:

  a ) wskaźnik wysokości podnoszenia

  b ) wskaźnik temperatury silnika

  c ) wskaźnik ogranicznika obciążenia

  d ) wskaźnik kąta nachylenia

  image
 210. Urządzeniem zabezpieczającym wózek ze zmiennym wysięgiem przed wywróceniem jest:

  a ) ogranicznik obciążenia

  b ) kabina operatora

  c ) pasy opasające operatora

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 211. Poprawnie działający ogranicznik obciążenia w wózkach ze zmiennym wysięgiem powoduje:

  a ) załączenie sygnalizacji dźwiękowej

  b ) w niektórych rozwiązaniach konstrukcyjnych wyłączenie mechanizmu teleskopowania w kierunku zwiększenia wysięgu

  c ) w niektórych rozwiązaniach konstrukcyjnych wyłączenie mechanizmu podnoszenia w kierunku dół

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 212. W przypadku awarii układu hydraulicznego przy podniesionej kabinie i braku możliwości awaryjnego opuszczenia kabiny operator powinien:

  a ) opuścić kabinę schodząc po regale

  b ) opuścić kabinę schodząc po konstrukcji wózka

  c ) ewakuować się z kabiny wykorzystując zestaw ratowniczy dostępny w kabinie

  d ) wezwać inspektora UDT

 213. W przypadku awarii wózka, przy podniesionej kabinie operator powinien:

  a ) powiadomić UDT

  b ) zejść po konstrukcji regałów magazynowych zachowując szcególną ostrożność

  c ) opuścić kabinę przy pomocy systemu awaryjnego opuszczania

  d ) wezwać straż pożarną

 214. Urządzeniem zabezpieczającym operatora przed przygnieceniem lub wypadnięciem instalowanym w wózkach z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem może być:

  a ) czujnik fotela operatora

  b ) czujnik zajętości obu rąk

  c ) łącznik barier wejściowych

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 215. Elementem mającym na celu zapewnienie prawidłowej pozycji obsługującego wózek z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem, może być:

  a ) czujnik zajętości obu rąk

  b ) czujnik zajętości fotela operatora

  c ) szelki zabezpieczające operatora przed upadkiem z wysokości

  d ) odpowiedzi a i b są prawidłowe

 216. Zabezpieczenia elektryczne charakterystyczne dla wózka z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem to:

  a ) łącznik brzuszny, ogranicznik przeciążenia

  b ) czujnik zajętości obu rąk, kontakt zluzowania łańcucha, kontakty barier kabiny

  c ) łącznik STOP, kontakt rozłożenia podpór

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 217. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A:

  a ) 4836 mm

  b ) 4030 mm

  c ) 3100 mm

  d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

  image
 218. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B:

  a ) 3100 mm

  b ) 4836 mm

  c ) 4030 mm

  d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

  image
 219. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A:

  a ) 3510 mm

  b ) 4212 mm

  c ) 2700 mm

  d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

  image
 220. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B:

  a ) 4212 mm

  b ) 2700 mm

  c ) 3520 mm

  d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

  image
 221. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A:

  a ) 2600 mm

  b ) 3380 mm

  c ) 4056 mm

  d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

  image
 222. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B:

  a ) 4056 mm

  b ) 2600 mm

  c ) 3380 mm

  d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

  image
 223. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A:

  a ) 3640 mm

  b ) 4368 mm

  c ) 2800 mm

  d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

  image
 224. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B:

  a ) 2800 mm

  b ) 3640 mm

  c ) 4368 mm

  d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

  image
 225. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6 m:

  a ) 1300 kg

  b ) 1500 kg

  c ) 1700 kg

  d ) 2000 kg

  image
 226. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6,7 m:

  a ) 1400 kg

  b ) 1200 kg

  c ) 1000 kg

  d ) 1300 kg

  image
 227. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalną masę ładunku, o wymiarach podstawy 1,6 m x 1,6 m:

  a ) 4,5 t

  b ) 4,0 t

  c ) 3,5 t

  d ) 3,0 t

  image
 228. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalną masę ładunku, o wymiarach podstawy 2 m x 2 m:

  a ) 2,5 t

  b ) 3,5 t

  c ) 4,5 t

  d ) 3,0 t

  image
 229. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego z kierunku A:

  a ) 2350 mm

  b ) 3300 mm

  c ) 1400 mm

  d ) 1300 mm

  image
 230. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku pobranego od strony B:

  a ) 1300 kg

  b ) 1400 kg

  c ) 1500 kg

  d ) 2300 kg

  image
 231. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku pobranego od strony A:

  a ) 1500 kg

  b ) 2000 kg

  c ) 2300 kg

  d ) 2500 kg

  image
 232. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku pobranego od strony B:

  a ) 1100 kg

  b ) 1450 kg

  c ) 1800 kg

  d ) 2300 kg

  image
 233. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A:

  a ) 1500 kg

  b ) 2000 kg

  c ) 2300 kg

  d ) 1800 kg

  image
 234. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A:

  a ) 2695 kg

  b ) 3185 kg

  c ) 3500 kg

  d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

  image
 235. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony B:

  a ) 2695 kg

  b ) 3500 kg

  c ) 3185 kg

  d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

  image
 236. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A:

  a ) 700 mm

  b ) 1200 mm

  c ) 4500 mm

  d ) 1800 mm

  image
 237. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 3000 mm:

  a ) 2400 kg

  b ) 3600 kg

  c ) 3500 kg

  d ) 1500 kg

  image
 238. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 4000 mm:

  a ) 3300 kg

  b ) 4000 kg

  c ) 3400 kg

  d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

  image
 239. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 5000 mm:

  a ) 4000 kg

  b ) 2700 kg

  c ) 3400 kg

  d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

  image
 240. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony B:

  a ) 3400 kg

  b ) 2900 kg

  c ) 2700 kg

  d ) 3600 kg

  image
 241. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony A:

  a ) 2900 kg

  b ) 3600 kg

  c ) 3400 kg

  d ) 3200 kg

  image
 242. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek:

  a ) Regał 1

  b ) Regał 2

  c ) Regał 3

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

  image
 243. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek:

  a ) Regał 1

  b ) Regał 2

  c ) Regał 3

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

  image
 244. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek:

  a ) Regał 1

  b ) Regał 2

  c ) Regał 3

  d ) odpowiedź a i b jest prawidłowa

  image
 245. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony B:

  a ) 1000 kg

  b ) 1200 kg

  c ) 1500 kg

  d ) 2300 kg

  image
 246. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony A:

  a ) 1600 kg

  b ) 1900 kg

  c ) 2300 kg

  d ) 2500 kg

  image
 247. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A:

  a ) 5940 mm

  b ) 7890 mm

  c ) 3600 mm

  d ) 4500 mm

  image
 248. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B:

  a ) 5940 mm

  b ) 7890 mm

  c ) 3600 mm

  d ) 4500 mm

  image
 249. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A:

  a ) 4860 mm

  b ) 8820 mm

  c ) 7070 mm

  d ) 10820 mm

  image
 250. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B:

  a ) 4860 mm

  b ) 5660 mm

  c ) 7070 mm

  d ) 10820 mm

  image
 251. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony A:

  a ) 400 kg

  b ) 600 kg

  c ) 1500 kg

  d ) 2000 kg

  image
 252. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony B:

  a ) 400 kg

  b ) 600 kg

  c ) 1500 kg

  d ) 2000 kg

  image
 253. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony A:

  a ) 1400 kg

  b ) 1255 kg

  c ) 1040 kg

  d ) 840 kg

  image
 254. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony B:

  a ) 1400 kg

  b ) 1255 kg

  c ) 1040 kg

  d ) 840 kg

  image
 255. Na podstawie diagramu określ na jaką maksymalną wysokość można podnieść ładunek o masie 4,0 t:

  a ) 8,0 m

  b ) 12,5 m

  c ) 14,0 m

  d ) 16,9 m

  image
 256. Na podstawie diagramu określ na jaką maksymalną wysokość można podnieść ładunek o masie 3,0 t:

  a ) 9,0 m

  b ) 12,5 m

  c ) 17,55 m

  d ) 15,0 m

  image
 257. Na podstawie diagramu określ na jaką maksymalną wysokość można podnieść ładunek o masie 3t:

  a ) 8,0 m

  b ) 9,0 m

  c ) 10,5 m

  d ) 12,55 m

  image
 258. Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 1,6 t:

  a ) 5,20 m

  b ) 6,75 m

  c ) 8,75 m

  d ) 4,55 m

  image
 259. Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 4,0 t:

  a ) 3,2 m

  b ) 4,0 m

  c ) 2,6 m

  d ) 5,0 m

  image
 260. Na podstawie diagramu określ jaki ładunek można podać na odległość 5 m:

  a ) 5,0 t

  b ) 4,2 t

  c ) 3,2 t

  d ) 1,4 t

  image
 261. Na podstawie diagramu, parametry wózka to:

  a ) maksymalny udźwig 4,0 t

  b ) maksymalna wysokość podnoszenia 16,9 m

  c ) maksymalny udźwig 3,5 t

  d ) odpowiedź a i b jest prawidłowa

  image
 262. Na podstawie diagramu określ na jaką maksymalną wysokość można podnieść ładunek o masie 3,0 t:

  a ) 13 m

  b ) 14,5 m

  c ) 12 m

  d ) 16 m

  image
 263. Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 4,0 t:

  a ) 1 m

  b ) 3 m

  c ) 5 m

  d ) 4 m

  image
 264. Na podstawie diagramu określ na jaką maksymalną wysokość można podnieść ładunek o masie 1,5 t:

  a ) 4,4 m

  b ) 6,7 m

  c ) 5,0 m

  d ) 7,1 m

  image
 265. Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 1,5 t:

  a ) 2,5 m

  b ) 3,6 m

  c ) 1,8 m

  d ) 3,0 m

  image
 266. Zgodnie z podanym diagramem udźwigu w sytuacji jak na rysunku operator może:

  a ) odłożyć ładunek na poziom ,,3"

  b ) odłożyć ładunek na poziom ,,2"

  c ) odłożyć ładunek na poziom ,,1"

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

  image
 267. Ile może wynosić masa podnoszonego ładunku w przypadku, gdy zgodnie z podanym diagramem udźwigu w sytuacji jak na rysunku operator ma za zadanie odłożyć ładunek na poziomie „2" ?

  a ) 1500 kg

  b ) 1800 kg

  c ) 2000 kg

  d ) 2200 kg

  image
 268. Maksymalna wysokość podnoszenia ładunku o masie 3,5 t wynosi:

  a ) 13,5 m

  b ) 12,55 m

  c ) 11,50 m

  d ) 10,0 m

  image
 269. Maksymalna wysokość podnoszenia ładunku o masie 2,5 t wynosi:

  a ) 12,55 m

  b ) 11,6 m

  c ) 9,6 m

  d ) 10,2 m

  image
 270. Zgodnie z podanym diagramem maksymalny wysięg ładunku o masie 1,2 t wynosi:

  a ) 8,75 m

  b ) 6,4 m

  c ) 7,2 m

  d ) 8,05 m

  image
 271. Ile może wynosić masa podnoszonego ładunku w przypadku, gdy zgodnie z podanym diagramem udźwigu w sytuacji jak na rysunku operator ma za zadanie odłożyć ładunek na poziomie „2" ?

  a ) 1200 kg

  b ) 1600 kg

  c ) 2000 kg

  d ) żadne z powyższych ze względu na przeszkodę

  image
 272. Na podstawie diagramu parametry wózka to:

  a ) maksymalny wysięg 13,08 m

  b ) maksymalna wysokość podnoszenia 17,55 m

  c ) maksymalny udźwig 4,0 t

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

  image
 273. Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 2,0 t:

  a ) 2,0 m

  b ) 2,9 m

  c ) 3,7 m

  d ) 4,5 m

  image
 274. Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 2,0 t:

  a ) 5,0 m

  b ) 8,4 m

  c ) 6,3 m

  d ) 7,2 m

  image
 275. Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 2,5 t:

  a ) 6,4 m

  b ) 4,8 t

  c ) 5,2 m

  d ) 8,05 m

  image
 276. Święcąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o:

  a ) zbyt niskim poziomie płynu hamulcowego

  b ) podwyższonej temperaturze silnika

  c ) zbyt niskim ciśnieniu oleju

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

  image