Poniżej znajduje się test złożony z 10 losowo wybranych pytań. Uzupełnij test wybierając jedną odpowiedź na każde z nich. Po ukończeniu testu zostaną wyświetlone prawidłowe odpowiedzi, zgodnie z legendą:

poprawnie zaznaczona odpowiedź, błędnie zaznaczona odpowiedź, odpowiedź, którą należało zaznaczyć.

Możesz w dowolnym momencie przerwać test wciskając przycisk "Powrót" w górnym menu lub wylosować nowy zestaw pytań odświeżając stronę (domyślnie klawisz F5).

Wczytuję pytania...

 1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

  a ) zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upoważnionego konserwatora

  b ) ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego

  c ) oznaczenia CE umieszczonego na urządzeniu

  d ) deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę

 2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:

  a ) wykonywanie niewielkich napraw urządzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności

  b ) przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi UTB

  c ) zapoznanie się z planem pracy i wielkością przenoszonych ładunków

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

  a ) są zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia

  b ) określa konserwator urządzenia

  c ) określa w protokole inspektor wykonujący badanie

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 4. Dozorem technicznym nazywamy:

  a ) określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach

  b ) instytucje kontrolujące stan techniczny urządzeń

  c ) Urząd Dozoru Technicznego

  d ) UDT, WDT, TDT

 5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:

  a ) Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego

  b ) Urząd Dozoru Technicznego oraz upoważnione przez UDT organizacje

  c ) Urząd Dozoru Technicznego i zagraniczne jednostki dozoru technicznego

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:

  a ) modernizacja urządzenia technicznego

  b ) naprawa urządzenia technicznego

  c ) usuwanie usterek i innych nieprawidłowości urządzenia technicznego

  d ) wytworzenie nowego urządzenia

 7. Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać:

  a ) naprawiający lub modernizujący, który posiada uprawnienie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego

  b ) eksploatujący urządzenie techniczne posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji

  c ) konserwator posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji

  d ) w niewielkim zakresie kompetentny operator

 8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:

  a ) całkowita, częściowa, ograniczona

  b ) pełna, ograniczona, uproszczona

  c ) pełna, cykliczna, sporadyczna

  d ) UDT, WDT, TDT

 9. Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje:

  a ) konserwator po wykonaniu przeglądu z wynikiem pozytywnym

  b ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub eksploatujący urządzenie techniczne z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego

  c ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub organ administracji publicznej z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego

  d ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego

 10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

  a ) urządzenie posiada ważną decyzję zezwalającą na eksploatację jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy

  b ) posiada zaświadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii

  c ) urządzenie posiada aktualny pozytywny wynik przeglądu konserwacyjnego

  d ) wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie

 11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

  a ) urządzenie posiada aktualny wpis w dzienniku konserwacji potwierdzający sprawność urządzenia

  b ) przeszedł odpowiednie szkolenie stanowiskowe

  c ) urządzenie posiada ważną decyzję zezwalającą na eksploatację

  d ) wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie

 12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:

  a ) otrzymuje pisemne upomnienie

  b ) otrzymuje zalecenia pokontrolne

  c ) podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności

  d ) odpowiedź a i b jest prawidłowa

 13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:

  a ) wydaje decyzję wstrzymującą eksploatację urządzenia technicznego

  b ) wystawia mandat karny

  c ) pisemnie poucza eksploatującego

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:

  a ) niezwłocznie powiadamia UDT o zaistniałym zdarzeniu

  b ) powiadamia producenta urządzenia o przyczynach powstałego zdarzenia

  c ) niezwłocznie dokonuje naprawy urządzenia i przekazuje do dalszej eksploatacji

  d ) zgłasza urządzenie do wykonania naprawy

 15. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:

  a ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego

  b ) eksploatującego urządzenie techniczne

  c ) inspektora bhp

  d ) Państwową Inspekcję Pracy

 16. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:

  a ) żurawie o udźwigu do 3,2 t

  b ) wciągniki i wciągarki oraz suwnice

  c ) wózki jezdniowe podnośnikowe oraz podesty ruchome

  d ) zawiesia transportowe

 17. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:

  a ) przenośniki kabinowe i krzesełkowe

  b ) układnice magazynowe oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych

  c ) wyciągi towarowe i wyciągi statków

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 18. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:

  a ) każda usterka UTB

  b ) nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nadaje się do częściowej eksploatacji

  c ) nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego nadaje się do eksploatacji tylko przy obniżonych parametrach

  d ) nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie

 19. Nieszczęśliwy wypadek to:

  a ) nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenia ciała lub śmierć

  b ) nagłe zdarzenie, które spowodowało przerwę w pracy

  c ) nagłe zdarzenie, które skutkuje wyłączeniem urządzenia technicznego z eksploatacji

  d ) każda usterka UTB spowodowana przyczyną losową

 20. Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:

  a ) uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

  b ) uzgodnienia z przełożonym

  c ) uzgodnienia ze służbą BHP

  d ) jest możliwe przy zachowaniu szczególnej ostrożności i pod nadzorem inspektora

 21. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:

  a ) eksploatujący urządzenie techniczne

  b ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego

  c ) Państwowa Inspekcja Pracy

  d ) inspektor UDT

 22. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:

  a ) osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji

  b ) pracownik autoryzowanego serwisu producenta urządzenia (pod warunkiem posiadania zaświadczeń kwalifikacyjnych do konserwacji)

  c ) zakładowe służby utrzymania ruchu

  d ) odpowiedź a i b jest prawidłowa

 23. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:

  a ) inspektor UDT w księdze rewizyjnej urządzenia

  b ) uprawniony operator

  c ) wyznaczony pracownik eksploatującego

  d ) konserwator urządzenia technicznego

 24. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:

  a ) w terminach zgodnych z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego

  b ) przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatacje

  c ) po naprawie urządzenia technicznego

  d ) po każdej zmianie eksploatującego

 25. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:

  a ) ograniczonym

  b ) pełnym

  c ) uproszczonym

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 26. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:

  a ) wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

  b ) przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności konserwatora

  c ) przedstawienia zwolnienia lekarskiego potwierdzającego niezdolność konserwatora do pracy

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 27. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:

  a ) mieć ukończone 18 lat

  b ) posiadać przynajmniej wykształcenie zawodowe

  c ) posiadać przynajmniej 1 rok stażu pracy

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 28. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy:

  a ) jego stan fizyczny i psychiczny w dniu pracy jest nieodpowiedni

  b ) stwierdzi, że dalsza praca urządzeniem stwarza zagrożenie

  c ) urządzenie jest niesprawne

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 29. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:

  a ) w instrukcji eksploatacji urządzenia

  b ) w ustawie o dozorze technicznym

  c ) w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego

  d ) odpowiedź a i c jest prawidłowa

 30. Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:

  a ) w ustawie o dozorze technicznym

  b ) w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego

  c ) w dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia

  d ) w dzienniku konserwacji

 31. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

  a ) przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi urządzenia

  b ) przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji urządzenia

  c ) wykonywanie napraw urządzenia

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 32. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:

  a ) aktualnej naklejki organu właściwej jednostki dozoru technicznego określającej termin kolejnego badania

  b ) aktualnego wpisu konserwatora urządzenia w dzienniku konserwacji

  c ) ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego

  d ) pozytywnego protokołu z badania okresowego lub odbiorczego

 33. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:

  a ) instrukcję eksploatacji urządzenia

  b ) decyzję i protokół z wykonanych czynności

  c ) deklarację zgodności CE

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 34. Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje:

  a ) operator w ramach posiadanych umiejętności

  b ) konserwator

  c ) zakład uprawniony

  d ) eksploatujący

 35. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest:

  a ) obsługujący urządzenie

  b ) producent urządzenia

  c ) zakładowy inspektor BHP

  d ) inspektor UDT

 36. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:

  a ) instrukcji eksploatacji urządzenia

  b ) ustawie o dozorze technicznym

  c ) dzienniku konserwacji

  d ) protokole z badania wykonanego przez inspektora UDT

 37. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący:

  a ) sprawdza stan techniczny urządzenia poprzez oględziny

  b ) wykonuje próby statyczną i dynamiczną

  c ) wykonuje próby ruchowe urządzenia

  d ) odpowiedź a i c jest prawidłowa

 38. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

  a ) firma szkoleniowa po pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego

  b ) inspektor BHP na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu

  c ) pracodawca na podstawie zdanego egzaminu

  d ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego

 39. Przeciążanie UTB w trakcie pracy:

  a ) jest zabronione

  b ) jest dopuszczalne

  c ) jest dopuszczalne ale tylko do 125% udźwigu nominalnego

  d ) jest dopuszczalne ale tylko do 110% udźwigu nominalnego

 40. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:

  a ) po każdym usunięciu usterki przez konserwatora

  b ) po wymianie cięgien nośnych

  c ) raz na rok

  d ) po wypadku na urządzeniu

 41. Obowiązki obsługującego określone są:

  a ) w instrukcji eksploatacji urządzenia

  b ) w dzienniku konserwacji

  c ) w ustawie o dozorze technicznym

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 42. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:

  a ) konserwatora posiadającego odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne

  b ) inspektora organu właściwej jednostki dozoru technicznego

  c ) pracownika serwisu producenta

  d ) operatora

 43. Jednostką dozoru technicznego jest:

  a ) Urząd Dozoru Technicznego

  b ) Wojskowy Dozór techniczny

  c ) Transportowy dozór Techniczny

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 44. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:

  a ) Rzeczypospolitej Polskiej

  b ) Unii Europejskiej

  c ) nie mają określonego obszaru ważności

  d ) krajów strefy Schengen

 45. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:

  a ) instrukcji eksploatacji producenta

  b ) przepisów BHP

  c ) przepisów wewnątrzzakładowych

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 46. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

  a ) dźwigi, żurawie, suwnice, wciągarki i wciągniki

  b ) wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, podesty ruchome

  c ) dźwignice linotorowe, przenośniki kabinowe i krzesełkowe

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 47. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:

  a ) informacji o terminach i zakresie przeglądów konserwacyjnych UTB

  b ) podstawowych parametrów i przeznaczenia UTB

  c ) terminów badań technicznych wykonywanych przez jednostkę inspekcyjną

  d ) informacji o sposobie obsługi urządzenia

 48. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:

  a ) zbiór protokołów z badań wykonywanych przez jednostkę inspekcyjną

  b ) dokument, w którym odnotowywane są przeglądy konserwacyjne

  c ) treść aktualnych aktów prawnych

  d ) wykaz uprawnionych operatorów

 49. Decyzja wydana przez UDT:

  a ) nie podlega odwołaniu

  b ) może zostać zmieniona przez inspektora PIP

  c ) podlega możliwości odwołania się przez eksploatującego

  d ) każda odpowiedź jest niepoprawna

 50. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:

  a ) złożyła wniosek o sprawdzenie kwalifikacji

  b ) ukończyła 18 lat

  c ) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń technicznych

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 51. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:

  a ) przedłuża ważność świadectwa kwalifikacji operatora

  b ) oznakowuje urządzenie naklejką, która jest zezwoleniem na użytkowanie urządzenia

  c ) informuje użytkownika pisemnie w dzienniku konserwacji, że wyraża zgodę na eksploatację urządzenia

  d ) sporządza protokół z wykonanych czynności i wydaje decyzję administracyjną zezwalającą na eksploatację

 52. Zaświadczenia kwalifikacyjne:

  a ) są ważne bezterminowo

  b ) są terminowe z okresem ważności uzależnionym od ilości uzyskanych punktów na egzaminie

  c ) są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji

  d ) są ważne przez okres 15 lat

 53. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego:

  a ) podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności

  b ) podlega ukaraniu mandatem karnym

  c ) nie podlega karze

  d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 54. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację:

  a ) podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności

  b ) nie podlega karze, jeżeli nie dojdzie do wypadku

  c ) podlega wyłącznie karze grzywny

  d ) podlega karze więzienia

 55. Instrukcja eksploatacji to:

  a ) zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzenia udostępniany przez producenta

  b ) zbiór zaleceń wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego

  c ) instrukcja, którą musi stworzyć użytkownik urządzenia

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 56. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:

  a ) jeżeli urządzenie jest obsługiwane przez jego właściciela

  b ) jeżeli wszystkie mechanizmy urządzenia mają napęd ręczny

  c ) jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów prywatnych, nie zarobkowych

  d ) od osób po 60 roku życia

 57. Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać:

  a ) tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnienia

  b ) wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu

  c ) inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu za zgoda pracodawcy

  d ) wszystkie UTB o udźwigu do 3,2 t

 58. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

  a ) odmówić obsługi urządzenia, jeżeli wygasła decyzja zezwalająca na eksploatację tego urządzenia

  b ) zawsze stosować się do poleceń przełożonego nakazujących eksploatację urządzenia

  c ) stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji

  d ) odpowiedź a i c jest prawidłowa

 59. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:

  a ) ważne na terenie Unii Europejskiej

  b ) ważne z dowodem tożsamości

  c ) bezterminowe

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 60. Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:

  a ) udzielić pomocy ofierze (lub ofiarom) wypadku

  b ) zabezpieczyć miejsce zdarzenia

  c ) powiadomić przełożonego

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 61. Obsługującemu nie wolno:

  a ) podnosić ładunków, których masy nie potrafi określić

  b ) kontrolować stanu technicznego urządzenia

  c ) stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji

  d ) dokonywać oględzin zewnętrznych urządzenia

 62. Formami dozoru technicznego są:

  a ) dozór pełny, dozór uproszczony, dozór ograniczony

  b ) badanie odbiorcze, badanie okresowe i badanie doraźne

  c ) UDT, TDT, WDT

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 63. Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków:

  a ) jest dopuszczalne, po zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa

  b ) jest zabronione

  c ) jest dopuszczalne, po uzgodnieniu z organem właściwej jednostki dozoru tchnicznego szczegółowych warunków eksploatacji

  d ) jest dopuszczalne jednorazowo na pisemne polecenie przełożonego

 64. Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB:

  a ) jest dopuszczalne, pod warunkiem opracowania przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji, opisujących czynności organizacyjno-techniczne minimalizujące ryzyko

  b ) jest zawsze dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza sumy udźwigów wykorzystywanych urządzeń

  c ) jest dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza połowy udźwigu każdego z wykorzystanych urządzeń

  d ) nie jest nigdy dopuszczalna

 65. Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest:

  a ) zawsze niedozwolone

  b ) dozwolone dla osób kontrolującej spód ładunku;

  c ) dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 5

  d ) dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 7

 66. Przenoszenia ładunków nad osobami jest:

  a ) dozwolone pod warunkiem uzyskania pisemnego zezwolenia od osoby kierującej transportem

  b ) dozwolone, po zapewnieniu współczynników bezpieczeństwa dla cięgien i urządzeń chwytnych większych niż 10

  c ) dozwolone pod warunkiem powiadomienia osób i wyposażeniu ich w środki ochrony indywidualnej

  d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 67. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

  a ) właściciel urządzenia

  b ) UDT, TDT, WDT

  c ) PIP

  d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 68. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu:

  a ) w ciągu 7 dni po egzaminie w formie pisemnej

  b ) bezpośrednio po egzaminie

  c ) w ciągu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej

  d ) listem poleconym lub pocztą elektroniczną po upływie 30 dni roboczych od daty egzaminu

 69. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:

  a ) tylko w formie papierowej

  b ) w formie elektronicznej lub papierowej

  c ) tylko w formie elektronicznej

  d ) przez obsługującego

 70. Instrukcja stanowiskowa:

  a ) jest zawsze dostarczana wraz z instrukcją obsługi przez producenta urządzenia

  b ) stanowi niepisany zbiór zwyczajów przyjętych w zakładzie pracy

  c ) jest wydawana przez pracodawcę i zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy

  d ) nie dotyczy operatorów urządzeń mobilnych

 71. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący:

  a ) może obsługiwać UTB o ile kontynuuje pracę u tego samego pracodawcy

  b ) może obsługiwać UTB o ile złoży wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia

  c ) może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego

  d ) składa wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego

 72. Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje:

  a ) na pisemny wniosek obsługującego

  b ) automatycznie po upływie terminu ważności zaświadczenia

  c ) na pisemne zgłoszenie pracodawcy obsługującego

  d ) po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym

 73. Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z:

  a ) maksymalną wysokością podnoszonego ładunku

  b ) maksymalną objętością podnoszonego ładunku

  c ) maksymalną masą podnoszonego ładunku

  d ) iloczynem masy i objętości podnoszonego ładunku

 74. Masa netto 1000 l wody wynosi ok:

  a ) 800 kg

  b ) 900 kg

  c ) 1000 kg

  d ) 1100 kg

 75. Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi:

  a ) 800 kg

  b ) 1000 kg

  c ) 1100 kg

  d ) 900 kg

 76. Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi:

  a ) 800 kg

  b ) 1000 kg

  c ) 1100 kg

  d ) 1200 kg

 77. Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie:

  a ) zawieszki zbiorczej znajdującej się na transportowanym ładunku

  b ) przeliczając uwzględniając ciężar właściwy i objętość

  c ) dokumentacji przewozowej i magazynowej

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 78. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:

  a ) w instrukcji eksploatacji

  b ) na tabliczce znamionowej

  c ) na urządzeniu technicznym

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 79. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to:

  a ) kg

  b ) Pa

  c ) mth

  d ) mm

 80. Łącznik suwnicy:

  a ) powinien znajdować się na moście suwnicy

  b ) może być zastąpiony łącznikiem awaryjnego zatrzymania „STOP"

  c ) powinien posiadać możliwość zablokowania w stanie załączonym

  d ) powinien posiadać możliwość zablokowania w stanie rozłączonym

 81. Łapy oporowe to:

  a ) elementy służące do zabezpieczenia przed dostaniem się pod koła suwnicy obcych przedmiotów

  b ) elementy zabezpieczające przed skutkami pęknięcia koła jezdnego suwnicy lub jego osi

  c ) elementy służące do zabezpieczenia suwnicy przed niezamierzonym przemieszczeniem

  d ) elementy zabezpieczające konstrukcję torowiska

 82. Zgarniacze to:

  a ) elementy służące do zabezpieczenia przed dostaniem się pod koła suwnicy obcych przedmiotów

  b ) elementy zabezpieczające przed skutkami pęknięcia koła jezdnego suwnicy

  c ) elementy służące do zabezpieczenia suwnicy przed niezamierzonym przemieszczeniem

  d ) elementy zabezpieczające konstrukcję torowiska

 83. Kleszcze szynowe to:

  a ) elementy służące do zabezpieczenia przed dostaniem się po koła suwnicy obcych przedmiotów

  b ) elementy zabezpieczające przed skutkami pęknięcia koła jezdnego suwnicy

  c ) elementy służące do zabezpieczenia suwnicy przed niezamierzonym przemieszczeniem

  d ) elementy zabezpieczające konstrukcję torowiska

 84. Jakie są różnice między wciągnikiem a wciągarką?

  a ) wciągnik - zwarta budowa, wciągarka - zabudowana na ramie, widoczne podzespoły

  b ) wciągnik - zabudowana na ramie widoczne podzespoły, wciągarka - zwarta budowa

  c ) nie ma żadnej różnicy, to te same urządzenia

  d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 85. Zabezpieczeniami elektrycznymi stosowanymi w budowie suwnic są:

  a ) zgarniacze szynowe

  b ) łapy oporowe

  c ) silniki mechanizmów suwnicy

  d ) łączniki krańcowe

 86. Zabezpieczeniami mechanicznymi stosowanymi w budowie suwnic są:

  a ) łapy oporowe

  b ) rezystory rozruchowe

  c ) łączniki STOP

  d ) hamulce bezpieczeństwa

 87. Jaki element konstrukcji nośnej łączy czołownice?

  a ) reduktor

  b ) wciągnik

  c ) wciągarka

  d ) dźwigar

 88. Gdzie montowane są łapy oporowe?

  a ) na podeście suwnicy

  b ) do pasa dolnego czołownicy

  c ) na końcach torowiska

  d ) na opornikach/rezystorach rozruchowych

 89. Ile elementów dociskających linę powinno być zamontowanych na bębnie linowym?

  a ) zgodnie z dokumentacją producenta

  b ) minimum 4

  c ) więcej niż 3

  d ) 4 na odcinku co najmniej 1,5 zwoju liny na bębnie

 90. Łącznik główny nie powinien rozłączać obwodów:

  a ) zasilania silników jazdy

  b ) sterowania suwnicy

  c ) zasilania suwnicy

  d ) oświetlenia suwnicy

 91. Głównymi elementami konstrukcji nośnej suwnicy są:

  a ) czołownice i dźwigary

  b ) odboje i dźwigary

  c ) liny nośne oraz zblocze hakowe

  d ) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna

 92. Do czego służy blokada zerowa?

  a ) uniemożliwia załączenie stycznika głównego, kiedy chociaż jeden z nastawników nie znajduje się w pozycji neutralnej

  b ) powoduje odcięcie zasilania suwnicy w sytuacji awaryjnej

  c ) uniemożliwia zmianę położenia dźwigni sterowniczej, kiedy nie jest załączony stycznik główny

  d ) zapewnia prawidłowe zerowanie stalowej konstrukcji suwnicy

 93. W mechanizmach podnoszenia suwnic ogólnego przeznaczenia powinno się stosować hamulce:

  a ) automatyczne

  b ) taśmowe

  c ) trzy hamulce bębnowe

  d ) minimum dwa hamulce tarczowe

 94. Łącznik STOP:

  a ) rozłącza całkowicie zasilanie suwnicy

  b ) jest łącznikiem bezpieczeństwa

  c ) rozłącza obwód chwytnika elektromagnetycznego

  d ) musi powracać samoczynnie do pozycji wyjściowej po jego zwolnieniu

 95. „Łącznik suwnicy" powinien znajdować się:

  a ) na moście suwnicy

  b ) w kabinie sterowniczej

  c ) w miejscu ogólnie dostępnym, na poziome roboczym

  d ) w bezpośrednim sąsiedztwie szafy sterowej

 96. Elementami zabezpieczającymi typu mechanicznego są:

  a ) zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe

  b ) zderzaki, odboje, zgarniacze szynowe

  c ) zderzaki, odboje, barierki ochronne

  d ) wszystkie odpowiedzi są porawne

 97. Które z wymienionych poniżej elementów są zabezpieczeniami typu mechanicznego?

  a ) zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, łapy oporowe, zabezpieczenie gardzieli haka, ogranicznik udźwigu

  b ) zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, wyłącznik główny, zabezpieczenie gardzieli haka, osłony

  c ) zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, łapy oporowe, zabezpieczenie gardzieli haka, osłony

  d ) zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, łączniki końcowe i krańcowe

 98. O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne wytarcie gardzieli haka suwnicy ogólnego przeznaczenia?

  a ) 5%

  b ) 3%

  c ) 10%

  d ) 7%

 99. O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka?

  a ) 2%

  b ) 5%

  c ) 7%

  d ) 10%

 100. Jakie zabezpieczenia mechaniczne znajdują się na czołownicy?

  a ) zderzaki, kleszcze przeciwwiatrowe, łapy oporowe

  b ) odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, łapy oporowe

  c ) zderzaki, łapy oporowe, hamulce

  d ) zderzaki, odboje, łapy oporowe, kleszcze szynowe

 101. O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne zmniejszenie średnicy liny ze względu na wytarcie zewnętrznej warstwy drutów?

  a ) do 3%

  b ) 10% ale nie więcej niż 5mm

  c ) do 15%

  d ) do 7%

 102. Czy każda suwnica pracująca na zewnątrz powinna być wyposażona w wiatromierz?

  a ) tak

  b ) nie

  c ) zależy od rodzaju sterowania (z kabiny czy z poziomu roboczego)

  d ) nie, jeśli posiada kleszcze wiatrowe

 103. Czy każda suwnica pracująca na zewnątrz powinna być wyposażona w kleszcze przeciwwiatrowe?

  a ) tak

  b ) nie

  c ) tak, jeśli jej rozpiętość przekracza 25 m

  d ) w kleszcze przeciwwiatrowe wyposażone są wyłącznie suwnice bramowe i półbramowe

 104. Czy każda suwnica sterowana z kabiny musi posiadać blokadę zerową?

  a ) zawsze w przypadku stosowania nastawników lub sterowników

  b ) blokada zerowa nie jest wymagana, gdy po zaniku napięcia stycznik główny rozłącza się automatycznie

  c ) zawsze w przypadku stosowania nastawników lub sterowników bez sprężyn zwrotnych

  d ) tylko przy napędzie falownikowym wszystkich mechanizmów suwnicy

 105. Łącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do:

  a ) zabezpieczenia suwnicy przed nieuprawnionym użyciem po zakończeniu pracy

  b ) bezzwłocznego zatrzymania pracy urządzenia w sytuacjach awaryjnych

  c ) w razie awarii hamulca zasadniczego uruchamia hamulce awaryjne

  d ) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

 106. Zderzaki suwnicy to:

  a ) nieruchome elementy bezpieczeństwa znajdujące się na końcu torowiska

  b ) mechaniczne elementy bezpieczeństwa umieszczone na czołownicy

  c ) zarówno elementy umieszczone na końcach torowisk, jak i zainstalowane na czołownicach

  d ) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna

 107. Kompletne sprawdzenie hamulca mechanizmu podnoszenia polega na:

  a ) podniesieniu ładunku o masie nie większej niż nominalny udźwig urządzenia na wysokość 2 m, a następnie jego opuszczeniu w kierunku dół i nagłym zatrzymaniu

  b ) podniesieniu ładunku o masie nie większej niż nominalny udźwig na niewielką wysokość, tak aby ładunek stracił kontakt z podłożem i obserwacji czy ładunek samoczynnie nie opada, a następnie uniesieniu go, opuszczaniu oraz nagłym zatrzymaniu

  c ) zasterowaniu mechanizmu opuszczania bez podwieszonego obciążenia w kierunku dół i obserwacji czy dojdzie do zatrzymania zblocza nim dotknie ono poziomu roboczego

  d ) zasterowaniu mechanizmu opuszczania bez podwieszonego obciążenia w kierunku góra i obserwacji czy dojdzie do zatrzymania zblocza nim dotknie ono poziomu roboczego

 108. Zadaniem łapy oporowej jest:

  a ) zatrzymanie suwnicy w przypadku niezadziałania wyłącznika krańcowego jazdy mostem suwnicy

  b ) zabezpieczenie suwnicy bramowej przed skutkami podmuchów silnego wiatru

  c ) zabezpieczenie wciągnika lub wciągarki przed upadkiem w przypadku zerwania liny

  d ) zabezpieczenie suwnicy przed skutkami pęknięcia koła jezdnego

 109. Blokada zerowa suwnic sterowanych z kabiny uniemożliwia:

  a ) uruchomienie urządzenia przez nieuprawione osoby

  b ) samoczynne uruchomienie urządzenia po pojawieniu się napięcia w układzie sterowania

  c ) wyłączenie układu sterowania suwnicy w przypadku uruchomienia kleszczy przeciwwiatrowych

  d ) pracę suwnicą w przypadku wykrycia braku zerowania

 110. Do czego służą zabezpieczenia przeciwwiatrowe?

  a ) chronią przed skutkami uderzenia pioruna w konstrukcję suwnicy

  b ) chronią przed niezamierzonym przemieszczeniem suwnicy

  c ) do zamierzonego wyhamowania mechanizmu jazdy suwnicy w czasie pracy

  d ) do unieruchomienia konstrukcji mostu w celu bezpiecznego wykonania pracy suwnicą podczas silnego wiatru

 111. Na zdjęciu przedstawiono suwnicę:

  a ) wspornikową

  b ) bramową

  c ) natorowa z wysięgnicą

  d ) półbramową

  image
 112. Łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra":

  a ) odpowiada za wyhamowanie ładunku podczas cyklu podnoszenia

  b ) ułatwia pracę operatora, który nie musi obserwować ładunku w górnym położeniu, ponieważ łącznik krańcowy automatycznie wyłączy podnoszenie w odpowiednim momencie

  c ) służy do ochrony suwnicy przed uszkodzeniem i zerwaniem liny

  d ) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

 113. Co oznacza napis na moście suwnicy Q = 10 t + 10 t?

  a ) suwnica posiada udźwig nominalny 10 t

  b ) suwnica posiada masę 10 t oraz udźwig nominalny również 10 t

  c ) suwnica posiada dwa mechanizmy podnoszenia

  d ) udźwig suwnicy w zależności od ilości pasm liny nośnej wynosi 10 t lub 20 t

 114. Co to jest blokada krzyżowa w kasecie sterującej?

  a ) blokada ta uniemożliwia jednoczesne uruchomienie przeciwnych kierunków ruchu mechanizmu

  b ) blokada ta oznacza, że przed uruchomieniem kasety należy wcisnąć przycisk "X"

  c ) blokada uniemożliwiająca sterowanie suwnicą z dwóch miejsc jednocześnie

  d ) blokada krzyżowa w kasecie sterującej to odpowiednik blokady zerowej w suwnicy kabinowej

 115. Nastawniki to elementy suwnicy służące do:

  a ) ustawiania suwnicy równolegle na torowisku

  b ) sterowania zdalnego mechanizmami suwnicy

  c ) sterowania pośredniego mechanizmami suwnicy

  d ) sterowania bezpośredniego mechanizmami suwnicy

 116. Mechanicznym ogranicznikiem jazdy suwnicy montowanym na torze jezdnym jest:

  a ) łapa oporowa

  b ) łącznik krańcowy

  c ) odbój

  d ) zderzak

 117. Ile wynosi udźwig nominalny suwnicy o oznaczeniu Q=10/3,2 t ?

  a ) 10 t

  b ) 13,2 t

  c ) 3,2 t

  d ) przy połączeniu w gwiazdę 10 t natomiast w trójkąt 3,2 t

 118. Zadziałanie ogranicznika udźwigu spowoduje:

  a ) wyłączenie wszystkich mechanizmów suwnicy

  b ) wyłączenie mechanizmu podnoszenia w obu kierunkach

  c ) wyłączenie ruchu mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra"

  d ) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna

 119. Czołownica to element:

  a ) suwnicy

  b ) wciągnika

  c ) wciągarki

  d ) zblocza hakowego

 120. O ile producent nie określił inaczej, łączniki krańcowe mechanizmu jazdy suwnicy mają za zadanie:

  a ) zatrzymać suwnicę przed najechaniem na przeszkodę lub inną suwnicę

  b ) zapobiec przeciążeniu suwnicy

  c ) nie dopuścić do najechania na odboje z prędkością nie większą niż 1,5m/s

  d ) uniemożliwić uderzenie suwnicy w odbój z prędkością nominalną

 121. Łącznik STOP na stanowisku operatora suwnicy służy do:

  a ) wyłączenia ruchów suwnicy w położeniach krańcowych

  b ) wyłączenia suwnicy przy pracach konserwacyjnych suwnicy

  c ) natychmiastowego zatrzymania suwnicy w sytuacjach niebezpiecznych

  d ) aktywowaniu hamulca awaryjnego

 122. W przypadku pracy dwóch lub kilku suwnic na jednym torowisku, zabezpieczenia elektryczne zapobiegające najechaniu suwnic na siebie to:

  a ) łączniki krańcowe

  b ) układ antykolizyjny

  c ) ograniczniki obciążeniowe

  d ) ograniczniki zwalniania ruchów

 123. Kierunki jazdy w suwnicy sterowanej radiowo powinny być oznaczone:

  a ) na konstrukcji suwnicy w miejscu widocznym dla operatora i na pilocie sterowania radiowego

  b ) w kabinie suwnicy

  c ) przed wejściem na halę, w której pracuje suwnica

  d ) na każdym widocznym słupie podporowym torowiska

 124. Skrót GNP oznacza:

  a ) Graniczna Nominalna Prędkość

  b ) ang. Dopuszczalne Obciążenie Robocze

  c ) Gniazdo Niskiego Prądu

  d ) Grupa Natężenia Pracy

 125. Zabezpieczeniem przed wypadnięciem ładunku z gardzieli haka jest:

  a ) przywiązywanie zawiesi do haka

  b ) zapadka zabezpieczająca

  c ) przy dobrym ułożeniu zawiesi w gardzieli nie wymaga się zabezpieczenia

  d ) zawiesie sztywne czyli trawersa

 126. Jakim kolorem powinien być oznaczony łącznik bezzwłocznego zatrzymania STOP?

  a ) żółtym

  b ) dowolnym

  c ) czerwonym

  d ) czarno-żółtym

 127. Dźwigar suwnicy to:

  a ) maksymalna masa ładunku, jaką może podnieść suwnica

  b ) belka, będąca elementem ustroju nośnego suwnicy

  c ) zestaw dźwigni do sterowania mechanizmem podnoszenia w suwnicy bramowej

  d ) element podporowy podtorza lub torowiska

 128. Jakiego typu haki można stosować w zbloczach?

  a ) haki mogą być wykonane z tworzywa sztucznego

  b ) haki powinny być wykonane jako kute lub płytowe

  c ) haki mogą być wykonane z dowolnego tworzywa

  d ) haki dźwignicowe powinny być stalowymi odlewami

 129. W jakich suwnicach nie jest wymagane zastosowanie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra?

  a ) w suwnicach z wciągarką linową

  b ) w suwnicach z wciągnikiem łańcuchowym, w których zastosowano sprzęgło cierne

  c ) łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia powinien być bezwzględnie zastosowany we wszystkich suwnicach

  d ) we wciągnikach linowych i łańcuchowych o udźwigu do 1000 kg

 130. O ile wytwórca nie określi inaczej, minimalna odległość w jakiej musi zatrzymać się zblocze hakowe, licząc od najniżej położonych elementów suwnicy wynosi:

  a ) 5 cm

  b ) 10 cm

  c ) 20 cm

  d ) 15 cm

 131. Zderzaki suwnicy montowane są:

  a ) na końcu toru jezdnego

  b ) na czołownicach

  c ) na dźwigarach

  d ) na podłużnicach

 132. Jaka jest dopuszczalną liczba widocznych pęknięć haka suwnicy?

  a ) 0

  b ) 1

  c ) 2

  d ) 10%

 133. Elementem bezpieczeństwa montowanym w mechanizmie podnoszenia suwnic może być:

  a ) ogranicznik udźwigu

  b ) łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia

  c ) sprzęgło cierne przeciążeniowe

  d ) wszystkie odpowiedzi są porawne

 134. Oznaczenie udźwigu suwnicy 8t+8t informuje o tym, że:

  a ) suwnicą można podnieść ładunek o masie 16 t na jednym z dwóch mechanizmów podnoszenia

  b ) suwnicą można podnieść ładunek o masie nie przekraczającej 16 t przy założeniu, że wykorzystujemy jednocześnie oba mechanizmy podnoszenia, a żaden z nich nie jest przeciążony

  c ) każdym z mechanizmów podnoszenia suwnicy można podnieść ładunek o masie 16 t

  d ) udźwig nominalny suwnicy wynosi 8 t

 135. Do podstawowych parametrów wciągnika należy:

  a ) udźwig

  b ) wysokość podnoszenia

  c ) prędkość ruchów roboczych

  d ) wszystkie odpowiedzi są porawne

 136. Sprawdzenie blokady zerowej:

  a ) przeprowadza się przy wciśniętym przycisku STOP

  b ) przeprowadza się z obciążeniem znamionowym

  c ) nie wymaga przestawiania dźwigni sterowania - blokada jest sprawdzana w pozycji neutralnej dźwigni

  d ) wymaga przestawiania wszystkich nastawników we wszystkich kierunkach

 137. Podczas sprawdzenia blokady zerowej:

  a ) łącznik główny suwnicy musi być załączony

  b ) przycisk załącz w kabinie musi być wciśnięty i zablokowany

  c ) ładunek jest podnoszony powyżej poziomu roboczego

  d ) musi być wciśnięty przycisk STOP

 138. Czy obsługującemu wolno w pewnych sytuacjach przeciążać suwnicę podczas pracy?

  a ) tak, podczas prób przed rozpoczęciem pracy

  b ) tak, na pisemne polecenie przełożonego

  c ) tak, ale sporadycznie

  d ) nie, jest to zabronione

 139. Czy zawiesie można zaczepić na końcu haka (na rogu haka)?

  a ) tak, po upewnieniu się że zawiesie nie wypadnie

  b ) nie, nigdy

  c ) tak, gdy nie stwarza to niebezpieczeństwa

  d ) tylko w przypadku haków z zabezpieczeniem w postaci zapadki

 140. Podnoszenie ładunków przez otwór w stropie z niżej położonej kondygnacji:

  a ) jest dopuszczalne po spełnieniu odpowiednich warunków

  b ) jest absolutnie niedopuszczalne

  c ) jest dopuszczalne wyłącznie w odniesieniu do suwnic o udźwigu poniżej 250 kg

  d ) nie zapewnia ciągłości kinematycznej, więc jest niedozwolone

 141. Podczas załadunku samochodu ciężarowego za pomocą suwnicy kierowca pojazdu powinien znajdować się:

  a ) w kabinie pojazdu

  b ) na podstawie ładunkowej pojazdu

  c ) w dowolnym miejscu zakładu pracy

  d ) poza strefą pracy suwnicy

 142. W przypadku rozkołysania ładunku należy:

  a ) zaczekać aż ładunek przestanie się kołysać ostrzegając osoby znajdujące się w pobliżu o zagrożeniu uderzeniem

  b ) za wszelką cenę zatrzymać ładunek ręcznie, jeżeli jest to ładunek o dużych gabarytach należy poprosić o pomoc innych pracowników

  c ) wygasić rozkołysanie ładunku poprzez właściwy ruch suwnicą lub wciągnikiem

  d ) odłożyć go natychmiast na podłoże

 143. Metr sześcienny stali w przybliżeniu waży:

  a ) 1000 kg

  b ) 4,5 - 5,0 t

  c ) 1,0 t

  d ) 7,5 - 7,9 t

 144. Ładunek blach stalowych o objętości 0,5 metra sześciennego:

  a ) podniesiemy suwnicą o udźwigu co najmniej 0,5 t

  b ) podniesiemy suwnicą o udźwigu nie mniejszym niż 4 tony

  c ) należy użyć suwnicy specjalnego przeznaczenia o dowolnym udźwigu

  d ) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

 145. W przypadku podnoszenia dużego ładunku i obecności przy tej czynności kilku hakowych wydających polecenia operatowi suwnicy należy:

  a ) nie jest dopuszczalny udział więcej niż jednego hakowego podczas operacji podnoszenia ładunku

  b ) wykonywać polecenia jednego, wyznaczone wcześniej hakowego, z wyjątkiem sygnału STOP, który może wydać każdy z hakowych

  c ) wykonywać polecenia wszystkich hakowych, z wyjątkiem sygnału STÓJ, który może wydać tylko jeden wyznaczonych wcześniej hakowy

  d ) wykonywać polecenia według kolejności ich wydania

 146. Ładunki wolno składować:

  a ) w dowolnym miejscu, pod warunkiem, że gabaryty ładunku na to pozwalają

  b ) na drogach transportowych

  c ) tylko w miejscach do tego przeznaczonych

  d ) w miejscach wyznaczonych przez inspektora UDT

 147. Suwnica z chwytnikiem pneumatycznym może służyć do podnoszenia:

  a ) tylko blach ferromagnetycznych

  b ) tylko tafli szkła

  c ) blach z dowolnego materiału jak i tafli szkła

  d ) wyłącznie tworzyw sztucznych o gładkiej strukturze powierzchni zewnętrznej

 148. Próba hamulca mechanizmu podnoszenia jest negatywna jeśli:

  a ) szczęki hamulcowe oraz tarcza hamulcowa nie są nasmarowane

  b ) po zluzowaniu hamulca odległość między okładzinami ciernymi a tarczą hamulcową jest jednakowa i nie większa niż podana w dokumentacji

  c ) przy zaciśniętych szczękach hamulcowych skok zwory luzownika jest wykorzystywany w 80%

  d ) ładunek o masie równej udźwigowi lub mniejszej nie jest utrzymywany na zadanej wysokości

 149. O ile producent nie przewidział inaczej, łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku

  „dół" powinien być tak ustawiony aby:

  a ) na bębnie pozostało co najmniej 1,5 m liny

  b ) na bębnie pozostało co najmniej 2,5 m liny razem z odcinkiem wykorzystanym do jej zamocowania

  c ) na bębnie pozostało co najmniej 1,5 zwoju liny nie licząc odcinka wykorzystanego do jej zamocowania

  d ) na bębnie pozostało co najmniej połowa długości liny

 150. Istotnym kryterium zużycia haka jest:

  a ) pęknięcie

  b ) rozwarcie gardzieli haka

  c ) zmniejszenie przekroju w części chwytnej

  d ) wszystkie odpowiedzi są porawne

 151. Sprawdzenie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra" wykonuje się:

  a ) z obciążeniem nominalnym

  b ) bez obciążenia

  c ) z obciążeniem 110%

  d ) z największym dostępnym w danym momencie ładunkiem nieprzekraczającym udźwigu suwnicy

 152. Pęknięta splotka liny nośnej suwnicy powoduje, że:

  a ) można pracować do końca bieżącego załadunku/rozładunku lub do końca zmiany

  b ) można pracować tylko do czasu wymiany liny na nową

  c ) można pracować tylko pod warunkiem, że pozostałe splotki oraz rdzeń nie zostały uszkodzone

  d ) należy natychmiast zakończyć pracę

 153. Poniższy rysunek przedstawia cechę:

  a ) zawiesia łańcuchowego

  b ) zawiesia linowego

  c ) zawiesia pasowego

  d ) trawersy specjalistycznej

  image
 154. Poniższy rysunek przedstawia cechę:

  a ) zawiesia łańcuchowego

  b ) zawiesia linowego

  c ) zawiesia pasowego

  d ) trawersy specjalistycznej

  image
 155. Poniższy rysunek przedstawia cechę:

  a ) zawiesia łańcuchowego

  b ) zawiesia linowego

  c ) zawiesia pasowego

  d ) trawersy specjalistycznej

  image
 156. Trawersa służy do:

  a ) podnoszenia ładunków specjalnych np. arkuszy blachy

  b ) podnoszenia długich ładunków, przy których użycie zwykłych zawiesi jest niemożliwe lub utrudnione

  c ) podnoszenia ładunków przekraczających udźwig nominalny urządzenia

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 157. Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi:

  a ) 20,0 t

  b ) 25,2 t

  c ) 30,0 t

  d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

  image
 158. Skrót DOR oznacza:

  a ) dopuszczalne obciążenie robocze

  b ) dopuszczalne obciążenie robocze cięgna przy kącie wierzchołkowym alfa 120°

  c ) dozwolona obsługa ręczna

  d ) dokumentacja techniczno-ruchowa

 159. Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić:

  a ) tak, aby oba rogi były jednakowo obciążone

  b ) tak, aby różnica w obciążeniu poszczególnych rogów haka nie była większa niż 30 %

  c ) wyłącznie przy użyciu specjalnego zawiesia do haka dwurożnego

  d ) tylko przy użyciu zawiesi łańcuchowych

 160. Na redukcję DOR zawiesia wielocięgnowego wpływa:

  a ) Ilość wykorzystanych cięgien

  b ) dodatkowe obostrzenia eksploatacyjne zawarte w instrukcji zawiesia

  c ) kąt rozwarcia cięgien

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 161. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:

  a ) 6,0 t

  b ) 5,0 t

  c ) 7.0 t

  d ) 3,5 t

  image
 162. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:

  a ) 2,0 t

  b ) 5,0 t

  c ) 7,0 t

  d ) 10,0 t

  image
 163. Na rysunku pokazana jest:

  a ) tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego dwucięgnowego

  b ) tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego, o udźwigu maksymalnym 2 500 kg

  c ) tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego, o udźwigu maksymalnym 3 550 kg

  d ) odpowiedź a i c jest prawidłowa

  image
 164. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt α) dla zawiesia dwucięgnowego:

  a ) 100°

  b ) 90°

  c ) 70°

  d ) 50°

  image
 165. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt α) dla zawiesia dwucięgnowego:

  a ) 120°

  b ) 90°

  c ) 70°

  d ) 50°

  image
 166. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt α) dla zawiesia dwucięgnowego:

  a ) 70%

  b ) 90%

  c ) 110%

  d ) 50%

  image
 167. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt α) dla zawiesia dwucięgnowego:

  a ) 70%

  b ) 90%

  c ) 110%

  d ) 50%

  image
 168. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego:

  a ) 1

  b ) 1,4

  c ) 0,8

  d ) 2

  image
 169. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego:

  a ) 1

  b ) 1,4

  c ) 0,8

  d ) 2

  image
 170. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego:

  a ) 1

  b ) 1,4

  c ) 0,8

  d ) 2

  image
 171. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy:

  a ) Rys A

  b ) Rys B

  c ) Obydwa sposoby są poprawne

  d ) Obydwa sposoby są niepoprawne

  image
 172. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy:

  a ) Rys A

  b ) Rys B

  c ) Obydwa sposoby są poprawne

  d ) Obydwa sposoby są niepoprawne

  image
 173. Poniższy rysunek przedstawia:

  a ) osprzęt wymienny montowany do głowic urządzeń dźwignicowych

  b ) element układu podnoszenia wózków jezdniowych podnośnikowych

  c ) zawiesie specjalistyczne do transportu ładunków umieszczonych na paletach transportowych

  d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

  image
 174. Poniższy rysunek przedstawia:

  a ) zawiesie specjalistyczne do transportu rur stalowych i betonowych

  b ) chwytak kleszczowy do przeładunku złomu

  c ) zawiesie specjalistyczne do transportu ładunków umieszczonych na paletach transportowych

  d ) element kleszczy szynowych

  image
 175. Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:

  a ) podnoszenia arkuszy blach stalowych

  b ) podnoszenia prętów stalowych

  c ) podnoszenia elementów betonowych

  d ) podnoszenia elementów z tworzywa sztucznego

  image
 176. Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:

  a ) podnoszenia elementów betonowych

  b ) podnoszenia elementów z tworzywa sztucznego

  c ) podnoszenia arkuszy blach stalowych

  d ) podnoszenia prętów stalowych

  image
 177. Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada:

  a ) hakowy

  b ) obsługujący (dotyczy sytuacji, gdy obsługujący jest odpowiedzialny za podhaczenie ładunku)

  c ) zakładowe służby BHP

  d ) odpowiedź a i b jest prawidłowa

 178. Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach:

  a ) co 30 dni

  b ) co 2 miesiące

  c ) nie podlegają przeglądom okesowym

  d ) zgodnych z zapisami instrukcji eksploatacji zawiesi

 179. Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od:

  a ) rodzaju przenoszonego materiału

  b ) dostępności zawiesia i odległości pomiędzy miejscem pracy, a miejscem jego składowania

  c ) warunków środowiskowych miejsca pracy zawiesia np. temperatury, promieniowania UV, wilgotności powietrza

  d ) odpowiedź a i c jest prawidłowa

 180. Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek:

  a ) w oparciu o masę podnoszonych ładunków dobrać zawiesie z odpowiednim DOR

  b ) w oparciu o rodzaj podnoszonych ładunków dobrać zawiesie o właściwej budowie

  c ) dokonać oceny stanu technicznego zawiesia pod kątem jego zużycia

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 181. Zawiesie to:

  a ) element umożliwiający transportowanie ładunku

  b ) element umieszczony pomiędzy dźwignicą a ładunkiem

  c ) element, którego masę należy uwzględnić przy podnoszeniu ładunku

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 182. Zawiesia możemy podzielić:

  a ) ze względu na materiał, z którego zostały wykonane

  b ) ze względu na ilość cięgien nośnych

  c ) ze względu na rodzaj cięgien

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 183. DOR zawiesia pasowego można określić:

  a ) testując wytrzymałość ciężarem próbnym

  b ) mierząc grubość pasa

  c ) sprawdzając informację na identyfikatorze/etykiecie

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 184. Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej:

  a ) jest zabroniona

  b ) jest dopuszczalna pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności

  c ) jest dopuszczalna pod warunkiem określenia udźwigu zawiesi na podstawie nr haka

  d ) jest dopuszczalna za zgodą konserwatora

 185. Zawiesia łańcuchowe:

  a ) mogą być zakończone wyłącznie hakiem

  b ) mogą mieć inne zakończenia niż hak, np. szeklę

  c ) mogą być stosowane w każdej temperaturze otoczenia

  d ) nie wymagają konserwacji

 186. Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy a stosowany w zawiesiu może wynieść:

  a ) 120°

  b ) 100°

  c ) nie ma ograniczeń, ponieważ wystarczy zmniejszać dopuszczalne obciążenie robocze zawiesia

  d ) 90°

 187. Maksymalny kąt β w zawiesiu może wynieść:

  a ) 120°

  b ) 60°

  c ) uwzględnia się wyłącznie kąt α

  d ) nie ma ograniczeń, ponieważ wystarczy zmniejszać dopuszczalne obciążenie robocze zawiesia

 188. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy:

  a ) Rys A

  b ) Rys B

  c ) Rys C

  d ) Rys D

  image
 189. Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy:

  a ) Rys A

  b ) Rys B

  c ) Rys C

  d ) Rys D

  image
 190. Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy:

  a ) Rys A, B, C

  b ) Rys A, B, D

  c ) Rys A, C, D

  d ) Rys A, B, C, D

  image
 191. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego:

  a ) 120%

  b ) 90%

  c ) 70%

  d ) 10%

  image
 192. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego:

  a ) 120%

  b ) 90%

  c ) 70%

  d ) 50%

  image
 193. O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to:

  a ) rozwarcie o 5% i wytarcie gardzieli o 10%

  b ) rozwarcie o 20% i wytarcie gardzieli o 10%

  c ) rozwarcie i wytarcie gardzieli o 1%

  d ) wymiary haka nie zmieniają się w trakcie eksploatacji

 194. O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi:

  a ) 1% drutów w splotce na długości 6 średnic i 10% na długości 30 średnic

  b ) 5 drutów w splotce na długości 6 średnic i 10 na długości 30 średnic

  c ) 10 % splotek

  d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 195. Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?

  a ) pęknięcie splotki w linie

  b ) miejscowe zmniejszenie średnicy na skutek przerwania rdzenia liny

  c ) deformacja w kształcie koszyka

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 196. Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego α:

  a ) dopuszczalne obciążenie robocze rośnie

  b ) dopuszczalne obciążenie robocze maleje

  c ) dopuszczalne obciążenie robocze pozostaje bez zmian, ponieważ kąt wpływa tylko na udźwig dźwignicy

  d ) kąt wierzchołkowy ma tylko znaczenie przy wartości alfa=120 stopni

 197. Kąty α i β w odniesieniu do zawiesi:

  a ) są sobie zawsze równe

  b ) kąt α stanowi połowę kąta β

  c ) kąt β stanowi połowę kąta α

  d ) wszystkie odpowedzi są niepoprawne

 198. Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy:

  a ) stosować specjalne przekładki zabezpieczające zawiesie przez ostrymi krawędziami

  b ) nie wolno stosować zawiesi pasowych

  c ) należy podwójnie opasać ładunek, aby nie doszło do przetarcia pasa

  d ) stosować tylko zawiesia pasowe poliestrowe

 199. Wartość DOR zawiesia wielocięgnowego jest:

  a ) wartością zależną od udźwigu dźwignicy

  b ) wartością zmienną i zależy od kąta pomiędzy cięgnami zawiesia

  c ) zależna od masy transportowanego ładunku

  d ) wartością stałą

 200. Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100°C jest:

  a ) dopuszczalne ale w krótkim czasie

  b ) jest dopuszczalne o ile zezwala na to instrukcja zawiesia

  c ) zabronione

  d ) dopuszczalne tylko przy stosowaniu zawiesi łańcuchowych

 201. Poniższy rysunek przedstawia:

  a ) cechę zawiesia łańcuchowego czterocięgnowego

  b ) cechę zawiesia linowego o długości cięgien 10 m

  c ) cechę zawiesia specjalnego

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

  image
 202. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi:

  a ) 8,4 t

  b ) 6,0 t

  c ) 10,0 t

  d ) 8,0 t

  image
 203. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym 1 60° wynosi:

  a ) 10,0 t

  b ) 8,4 t

  c ) 6,0 t

  d ) 4,0 t

  image
 204. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym 1 45° wynosi:

  a ) 8,4 t

  b ) 8,0 t

  c ) 6,0 t

  d ) 4,0 t

  image
 205. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka:

  a ) A

  b ) B

  c ) C

  d ) D

  image
 206. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie 1 wynoszącym 55° nie może przekraczać:

  a ) 12000 kg

  b ) 9000 kg

  c ) 6000 kg

  d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

  image
 207. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie 1 wynoszącym 40° nie może przekraczać:

  a ) 12000 kg

  b ) 9000 kg

  c ) 6000 kg

  d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

  image
 208. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie 1 wynoszącym 50° nie może przekraczać:

  a ) 12000 kg

  b ) 9000 kg

  c ) 6000 kg

  d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

  image
 209. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie 1 wynoszącym 65° nie może przekraczać:

  a ) 12000 kg

  b ) 9000 kg

  c ) 6000 kg

  d ) nie wolno podnościć

  image
 210. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

  a ) 6 t

  b ) 8,4 t

  c ) 12 t

  d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

  image
 211. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

  a ) 6 t

  b ) 8,4 t

  c ) 12 t

  d ) odpowiedź a i b jest prawidłowa.

  image
 212. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

  a ) 7 t

  b ) 8,4 t

  c ) 12 t

  d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

  image
 213. Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej:

  a ) RYS. 1

  b ) RYS. 2

  c ) RYS. 3

  d ) RYS. 4

  image
 214. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej:

  a ) RYS. 1

  b ) RYS. 2

  c ) RYS. 3

  d ) RYS. 4

  image
 215. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych:

  a ) RYS. 1

  b ) RYS. 2

  c ) RYS. 3

  d ) RYS. 4

  image
 216. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości:

  a ) RYS. 1

  b ) RYS. 2

  c ) RYS. 3

  d ) RYS. 4

  image
 217. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych:

  a ) RYS. 1

  b ) RYS. 2

  c ) RYS. 3

  d ) RYS. 4

  image
 218. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej:

  a ) RYS. 1 i RYS. 2

  b ) RYS. 2 i RYS. 3

  c ) RYS. 3 i RYS 4

  d ) RYS. 4 i RYS 1

  image
 219. Na zdjęciu poniżej symbol α oznacza:

  a ) kąt rozwarcia cięgien zawiesia

  b ) maksymalny kąt wierzchołkowy

  c ) wartość określającą udźwig zawiesia

  d ) DOR zawiesia

  image
 220. Na zdjęciu poniżej symbol β oznacza:

  a ) długość zawiesia

  b ) kąt odchylenia cięgien od pionu

  c ) zawiesie łańcuchowe dwucięgnowe

  d ) wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

  image
 221. Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku:

  a ) udźwig zawiesia nie może być mniejszy od masy podnoszonego ładunku

  b ) długość zawiesia musi zapewnić aby kąt rozwarcia zawiesia nie był większy niż 120°

  c ) zawiesie musi posiadać czytelną cechę znamionową

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 222. Obsługujący przed rozpoczęciem pracy suwnicą powinien:

  a ) przeprowadzić próbę dynamiczną z obciążeniem 110% udźwigu

  b ) sprawdzić skok luzownika hamulca

  c ) zmierzyć rozwarcie gardzieli haka

  d ) sprawdzić działanie hamulców z ładunkiem jaki będzie transportował

 223. W przypadku awarii suwnicy z ładunkiem na haku obsługujący powinien wykonać następujące czynności:

  a ) zabezpieczyć teren

  b ) powiadomić przełożonego

  c ) wyłączyć zasilanie suwnicy

  d ) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

 224. Obsługującemu zabrania się:

  a ) wykorzystywania maksymalnej prędkości jazdy suwnicy

  b ) przenoszenia ładunków nad ludźmi

  c ) pracy w trakcie opadów deszczu

  d ) kojarzenia ruchów roboczych przewidzianego instrukcją

 225. Sprawdzanie działania łączników krańcowych:

  a ) należy wyłącznie do obowiązków konserwatora

  b ) należy przeprowadzić tylko na największych stopniach jazdy

  c ) przeprowadza się tylko podczas kontroli UDT

  d ) należy przeprowadzić przed przystąpieniem do pracy

 226. Próbę hamulca przeprowadza się:

  a ) przed rozpoczęciem pracy suwnicą

  b ) tylko przy badaniach przeprowadzanych przez UDT

  c ) tylko po wymianie liny

  d ) tylko w obecności konserwatora

 227. W przypadku gdy splotka w linie zostanie wyciśnięta:

  a ) należy niezwłocznie wstrzymać pracę suwnicą

  b ) linę można zabezpieczyć dodatkowymi elementami

  c ) można ją używać, lecz nie należy wykonywać gwałtownych ruchów

  d ) można ją eksploatować z ograniczonym do połowy udźwigiem

 228. Gdy suwnica ulegnie uszkodzeniu:

  a ) należy przerwać pracę

  b ) można kontynuować pracę z zachowaniem szczególnej ostrożności

  c ) można kontynuować pracę ale należy zmniejszyć udźwig o połowę

  d ) można ją eksploatować na pisemne polecenie przełożonego

 229. Próbę łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra wykonuje się:

  a ) z ładunkiem równym 50% udźwigu nominalnego

  b ) z ładunkiem równym 100% udźwigu nominalnego

  c ) bez ciężaru

  d ) z największym dostępnym aktualnie ciężarem nieprzekraczającym udźwigu

 230. Ogranicznikiem ruchów roboczych mechanizmów suwnicy jest:

  a ) ogranicznik udźwigu

  b ) łącznik awaryjnego zatrzymania „STOP"

  c ) łapa oporowa

  d ) łącznik krańcowy

 231. Po zakończonej pracy, zblocze hakowe :

  a ) pozostawiamy w górnym skrajnym położeniu

  b ) pozostawiamy bez ładunku i zawiesi na haku, na bezpiecznej wysokości

  c ) możemy pozostawić z zawiesiami zawieszonymi na haku

  d ) podwieszamy na dedykowanym wieszaku w miejscu postoju suwnicy

 232. Co oznacza informacja 20/5 t umieszczona na suwnicy?

  a ) udźwig suwnicy wynosi 5 t, a wysokość podnoszenia 20 m

  b ) udźwig suwnicy wynosi 20 t z możliwością krótkotrwałego jej przeciążenia o 5 t

  c ) udźwig suwnicy wynosi łącznie 25 t

  d ) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

 233. Co oznacza napis na suwnicy 25 t + 5 t?

  a ) suwnica posiada dwa mechanizmy podnoszenia, jeden o udźwigu 25 t, drugi 5 t i można pracować nimi jednocześnie

  b ) suwnica posiada jeden mechanizm podnoszenia o udźwigu 25 t, który można maksymalnie przeciążyć o 5 t

  c ) suwnica posiada dwa mechanizmy podnoszenia, jeden o udźwigu 25 t, drugi 5 t i nie można nimi pracować jednocześnie

  d ) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

 234. Na jakiej wysokości nad osobami można przewieźć ładunek przy użyciu suwnicy?

  a ) do 1,0 m pod warunkiem, że osoba ma kask na głowie

  b ) jest to niedopuszczalne

  c ) jak najwyżej, tak aby nie zahaczyć o głowę osoby znajdującej się pod ładunkiem

  d ) w zależności od zapisów instrukcji obsługi urządzenia

 235. Na jakiej wysokości nad przeszkodami (np. maszynami) zaleca się przewieźć ładunek przy użyciu suwnicy?

  a ) na bezpiecznej wysokości, pod warunkiem, że na trasie przejazdu nie znajdują się ludzie

  b ) jest to niedopuszczalne

  c ) 200 cm

  d ) w każdym przypadku na maksymalnej wysokości podnoszenia

 236. W jakim celu stosuje się blokadę zerową nastawników?

  a ) blokada zerowa zabezpiecza suwnicę przed nieautoryzowanym użyciem

  b ) blokadę zerową stosuje się w celu zabezpieczenia suwnicy przed przeciążeniem

  c ) blokada zerowa zabezpiecza suwnicę przed zbyt silnym wiatrem

  d ) zabezpiecza przed samoczynnym rozruchem mechanizmów w wyniku pojawienia się napięcia, gdy dźwignie sterownicze nie znajdują się w położeniu zerowym, po uprzednim jego zaniku

 237. Jak należy zapobiegać wahaniom dużych gabarytowo ładunków?

  a ) hakowy trzyma ładunek ręką

  b ) operator trzyma ładunek ręką

  c ) przy pomocy linki asekuracyjnej przymocowanej do ładunku

  d ) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

 238. Kiedy powinno stosować się trawersę?

  a ) jeżeli transportujemy bardzo długie ładunki

  b ) jeżeli w przypadku zastosowania zawiesia wielocięgnowego występuje kąt pomiędzy cięgnami zawiesia przekraczający 120°

  c ) jeśli dysponujemy zbyt krótkimi zawiesiami

  d ) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

 239. Czy wolno podnosić ładunki tkwiące w ziemi lub przymarznięte?

  a ) można, za zgodą kierownika zakładu

  b ) nie wolno

  c ) można, po uzgodnieniu z hakowym

  d ) można, ale w pierwszej kolejności należy ładunek przeciągnąć w poziomie

 240. Czy podczas pracy można pozostawić zawieszony ładunek na haku suwnicy bez nadzoru?

  a ) można, bo ładunek nigdy nie spadnie

  b ) można, gdy hakowy wyrazi zgodę i wyznaczy odpowiednią strefę niebezpieczną

  c ) nie wolno

  d ) należy tak postępować w celach ekonomicznie uzasadnionych

 241. Czy można podnosić jeden ładunek przez dwie lub więcej suwnic?

  a ) w żadnym przypadku nie wolno podnosić

  b ) można, po opracowaniu przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji

  c ) można po uzgodnieniu z operatorem drugiej suwnicy

  d ) można ale wyłącznie z zastosowaniem suwnic specjalnego przeznaczenia

 242. Przenoszenie ludzi wraz z ładunkiem:

  a ) jest zabronione

  b ) jest dozwolone za zgodą i na polecenie kierownika zakładu

  c ) jest zabronione, gdy suma ciężaru ładunku i osoby przekracza udźwig suwnicy

  d ) jest dozwolone wyłącznie w przypadku gdy zapas udźwigu przekracza 1 tonę a suwnica posiada dwa niezależne hamulce podnoszenia

 243. Sygnał „STOP", na który należy bezzwłocznie zareagować może podać:

  a ) wyłącznie hakowy

  b ) wyłącznie sygnalista

  c ) dowolna osoba

  d ) wyłącznie kierownik zakładu lub budowy

 244. Jak należy zawieszać ładunek na haku dwurożnym?

  a ) sposób zawieszenia nie ma znaczenia

  b ) tak, aby jedna gardziel była obciążona

  c ) tak, aby żadna z gardzieli nie była obciążona

  d ) tak, aby obie gardziele były równomiernie obciążone

 245. Do przeciągnięcia ładunku leżącego poza polem pracy suwnicy można użyć:

  a ) mechanizmu jazdy mostu

  b ) mechanizmu jazdy wózka

  c ) mechanizmu podnoszenia

  d ) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

 246. Operator suwnicy, widząc ludzi na trasie przenoszonego ładunku, powinien:

  a ) podnieść przenoszony ładunek na taką wysokość, żeby nie zahaczyć o osoby postronne ładunkiem podczas jego przenoszenia

  b ) podnieść przenoszony ładunek aż do zadziałania wyłącznika krańcowego "Góra" i sprawdzić, czy te osoby mają założone kaski

  c ) ostrzec sygnałem akustycznym osoby znajdujące się w strefie niebezpiecznej i kontynuować pracę

  d ) wstrzymać wykonywaną operację do czasu opuszczenia strefy przez osoby postronne

 247. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego ustawienia łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra operator powinien:

  a ) zapoznać się z dokumentacją producenta i przeprowadzić regulację

  b ) przerwać pracę i zawiadomić przełożonego o konieczności regulacji

  c ) kontynuować pracę, regulacja zostanie wykonana przy przeglądzie konserwacyjnym

  d ) kontynuować pracę aby zachować ciągłość procesu technologicznego zakładu

 248. Po zakończeniu pracy suwnicą należy:

  a ) opuścić hak do zetknięcia się z podłożem

  b ) podnieść hak do zadziałania łącznika krańcowego

  c ) ustawić suwnicę w miejscu jej stałego postoju i podnieść hak na wysokość nie kolidującą z drogami transportowymi poniżej zadziałania łącznika krańcowego

  d ) podnieść zblocze hakowe na wysokość zapewniającą prawidłowe napięcie pasm liny nośnej

 249. Jeżeli podczas przenoszenia ładunku suwnicą operator zauważy samoczynne powolne opuszczanie się ładunku, wówczas:

  a ) oznacza to awarię hamulca mechanizmu podnoszenia

  b ) oznacza to chwilową obniżkę napięcia zasilania, która minie samoistnie

  c ) jest to efekt zadziałania ogranicznika obciążenia

  d ) w sterowaniach nastawnikowych jest to sytuacja całkowicie normalna

 250. Kojarzenie ruchów suwnicy to:

  a ) próba jednoczesnego uruchomienia podnoszenia i opuszczania haka

  b ) umiejętność wygaszenia rozkołysanego ładunku

  c ) podstawowy błąd początkujących operatorów suwnic

  d ) jednoczesne załączenie ruchu dwóch mechanizmów

 251. Chcąc podnieść ładunek o nieznanej masie należy:

  a ) sprawdzić prawidłowość działania ogranicznika udźwigu a następnie podnieść ładunek

  b ) prace transportowe wykonywać z prędkością bezpieczną, przenosząc ładunek jak najbliżej podłoża

  c ) oszacować masę ładunku

  d ) poprosić o pomoc np. operatora wózka widłowego

 252. Próbę hamulca mechanizmu podnoszenia wykonujemy:

  a ) tylko po zakończeniu pracy

  b ) przed pierwszym podjęciem ładunku i przy podnoszeniu ładunku większego od poprzedniego

  c ) każdorazowo przy podnoszeniu ładunku

  d ) jednorazowo przed rozpoczęciem danej zmiany

 253. Jak należy poprawnie sprawdzić działanie łączników krańcowych w suwnicach dwubiegowych?

  a ) 1x z szybką prędkością

  b ) 2x, (1x wolno i 1x szybko)

  c ) nie ma potrzeby sprawdzania łączników krańcowych

  d ) suwnice nie są wyposażane w łączniki krańcowe

 254. Czy operator suwnicy, wciągnika, wciągarki, po zakończeniu pracy na haku mechanizmu podnoszenia może pozostawić zawiesia:

  a ) tak, ale tylko łańcuchowe bądź pasowe

  b ) nie

  c ) tak, lecz tylko wtedy, gdy zblocze hakowe podniesie dostatecznie wysoko

  d ) w zakładach pracy o ruchu ciągłym jest to zalecane

 255. Czy obsługujący może eksploatować urządzenie z uszkodzonym hamulcem mechanizmu podnoszenia:

  a ) tak, ale tylko wtedy, gdy podnoszony ładunek ma nieznaczną masę

  b ) tak, ale tylko wtedy, gdy podnoszony ładunek ma masę nie przekraczającą udźwigu nominalnego urządzenia

  c ) tak, używa wtedy hamulca awaryjnego aktywowanego przyciskiem bezzwłocznego zatrzymania STOP

  d ) nie, nie może

 256. Czy obsługujący może podnosić przemieszczany ładunek gdy liny mechanizmu podnoszenia wciągnika, wciągarki, suwnicy nie są w pionie:

  a ) tak, pod warunkiem, że kąt odchylenia lin nie przekracza 45°

  b ) tak, pod warunkiem, że kąt odchylenia lin nie przekracza 60°

  c ) tak, gdyż maksymalny dopuszczalny kąt wynosi 120°

  d ) nie może podnosić ładunku

 257. Zabezpieczenia przeciwwiatrowe obsługujący suwnicy zobowiązany jest uruchomić:

  a ) wyłącznie wtedy gdy otrzymał od przełożonego informację o silnych wiatrach lub o nadciągającej burzy

  b ) zawsze przed rozpoczęciem pracy w warunkach silnego wiatru

  c ) nie powinien uruchamiać, ponieważ to należy do obowiązków konserwatora

  d ) zawsze po zakończeniu pracy i/lub opuszczeniu miejsca sterowania

 258. Nad kontenerami w których mogą przebywać ludzie:

  a ) wolno przewozić ładunki, pod warunkiem zachowania odległości pionowej 0,5 metra od kontenera

  b ) nie wolno przewozić ładunków

  c ) wolno przewozić ładunki bez zatrzymywania się nad kontenerami i zachowania odległości pionowej 1 metra od kontenera

  d ) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

 259. W przypadku ograniczonej widoczności miejsca składowania ładunku należy:

  a ) odmówić wykonania pracy

  b ) skorzystać z pomocy hakowego (sygnalisty)

  c ) najpierw spróbować odłożyć bez pomocy hakowego, dopiero gdy się nie uda poprosić go o pomoc

  d ) oszacować drogę transportową, a następnie samodzielnie odłożyć ładunek

 260. Blokada zerowa uniemożliwi załączenie suwnicy w przypadku:

  a ) ustawienia wszystkich nastawników w położeniu zerowym

  b ) ustawienia któregokolwiek nastawnika poza pozycją zerową

  c ) niesprawnej instalacji przeciwporażeniowej

  d ) złego stanu izolacji przewodów elektrycznych

 261. Strefa bezpieczeństwa suwnicy będącej w ruchu zależy od?

  a ) wysokości na jakiej transportowany jest ładunek

  b ) prędkości z jaką transportowany jest ładunek

  c ) wysokości i prędkości z jaką transportowany jest ładunek

  d ) wysokość i prędkość transportowanego ładunku nie ma wpływu na strefę bezpieczeństwa