Poniżej znajduje się test złożony z 10 losowo wybranych pytań. Uzupełnij test wybierając jedną odpowiedź na każde z nich. Po ukończeniu testu zostaną wyświetlone prawidłowe odpowiedzi, zgodnie z legendą:

poprawnie zaznaczona odpowiedź, błędnie zaznaczona odpowiedź, odpowiedź, którą należało zaznaczyć.

Możesz w dowolnym momencie przerwać test wciskając przycisk "Powrót" w górnym menu lub wylosować nowy zestaw pytań odświeżając stronę (domyślnie klawisz F5).

Wczytuję pytania...

 1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

  a ) zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upoważnionego konserwatora

  b ) ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego

  c ) oznaczenia CE umieszczonego na urządzeniu

  d ) deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę

 2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:

  a ) wykonywanie niewielkich napraw urządzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności

  b ) przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi UTB

  c ) zapoznanie się z planem pracy i wielkością przenoszonych ładunków

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

  a ) są zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia

  b ) określa konserwator urządzenia

  c ) określa w protokole inspektor wykonujący badanie

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 4. Dozorem technicznym nazywamy:

  a ) określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach

  b ) instytucje kontrolujące stan techniczny urządzeń

  c ) Urząd Dozoru Technicznego

  d ) UDT, WDT, TDT

 5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:

  a ) Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego

  b ) Urząd Dozoru Technicznego oraz upoważnione przez UDT organizacje

  c ) Urząd Dozoru Technicznego i zagraniczne jednostki dozoru technicznego

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:

  a ) modernizacja urządzenia technicznego

  b ) naprawa urządzenia technicznego

  c ) usuwanie usterek i innych nieprawidłowości urządzenia technicznego

  d ) wytworzenie nowego urządzenia

 7. Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać:

  a ) naprawiający lub modernizujący, który posiada uprawnienie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego

  b ) eksploatujący urządzenie techniczne posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji

  c ) konserwator posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji

  d ) w niewielkim zakresie kompetentny operator

 8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:

  a ) całkowita, częściowa, ograniczona

  b ) pełna, ograniczona, uproszczona

  c ) pełna, cykliczna, sporadyczna

  d ) UDT,WDT,TDT

 9. Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje:

  a ) konserwator po wykonaniu przeglądu z wynikiem pozytywnym

  b ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub eksploatujący urządzenie techniczne z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego

  c ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub organ administracji publicznej z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego

  d ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego

 10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

  a ) urządzenie posiada ważną decyzję zezwalającą na eksploatację jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy

  b ) posiada zaświadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii

  c ) urządzenie posiada aktualny pozytywny wynik przeglądu konserwacyjnego

  d ) wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie

 11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

  a ) urządzenie posiada aktualny wpis w dzienniku konserwacji potwierdzający sprawność urządzenia

  b ) przeszedł odpowiednie szkolenie stanowiskowe

  c ) urządzenie posiada ważną decyzję zezwalającą na eksploatację

  d ) wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie

 12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:

  a ) otrzymuje pisemne upomnienie

  b ) otrzymuje zalecenia pokontrolne

  c ) podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności

  d ) odpowiedź a i b jest prawidłowa

 13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:

  a ) wydaje decyzję wstrzymującą eksploatację urządzenia technicznego

  b ) wystawia mandat karny

  c ) pisemnie poucza eksploatującego

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:

  a ) niezwłocznie powiadamia UDT o zaistniałym zdarzeniu

  b ) powiadamia producenta urządzenia o przyczynach powstałego zdarzenia

  c ) niezwłocznie dokonuje naprawy urządzenia i przekazuje do dalszej eksploatacji

  d ) zgłasza urządzenie do wykonania naprawy

 15. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:

  a ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego

  b ) eksploatującego urządzenie techniczne

  c ) inspektora bhp

  d ) Państwową Inspekcję Pracy

 16. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:

  a ) żurawie o udźwigu do 3,2 t

  b ) wciągniki i wciągarki oraz suwnice

  c ) wózki jezdniowe podnośnikowe oraz podesty ruchome

  d ) zawiesia transportowe

 17. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:

  a ) przenośniki kabinowe i krzesełkowe

  b ) układnice magazynowe oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych

  c ) wyciągi towarowe i wyciągi statków

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 18. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:

  a ) każda usterka UTB

  b ) nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nadaje się do częściowej eksploatacji

  c ) nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego nadaje się do eksploatacji tylko przy obniżonych parametrach

  d ) nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie

 19. Nieszczęśliwy wypadek to:

  a ) nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenia ciała lub śmierć

  b ) nagłe zdarzenie, które spowodowało przerwę w pracy

  c ) nagłe zdarzenie, które skutkuje wyłączeniem urządzenia technicznego z eksploatacji

  d ) każda usterka UTB spowodowana przyczyną losową

 20. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:

  a ) eksploatujący urządzenie techniczne

  b ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego

  c ) Państwowa Inspekcja Pracy

  d ) inspektor UDT

 21. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:

  a ) osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji

  b ) pracownik autoryzowanego serwisu producenta urządzenia (pod warunkiem posiadania zaświadczeń kwalifikacyjnych do konserwacji)

  c ) zakładowe służby utrzymania ruchu

  d ) odpowiedź a i b jest prawidłowa

 22. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:

  a ) inspektor UDT w księdze rewizyjnej urządzenia

  b ) uprawniony operator

  c ) wyznaczony pracownik eksploatującego

  d ) konserwator urządzenia technicznego

 23. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:

  a ) w terminach zgodnych z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego

  b ) przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatacje

  c ) po naprawie urządzenia technicznego

  d ) po każdej zmianie eksploatującego

 24. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:

  a ) ograniczonym

  b ) pełnym

  c ) uproszczonym

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 25. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:

  a ) wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

  b ) przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności konserwatora

  c ) przedstawienia zwolnienia lekarskiego potwierdzającego niezdolność konserwatora do pracy

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 26. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:

  a ) mieć ukończone 18 lat

  b ) posiadać przynajmniej wykształcenie zawodowe

  c ) posiadać przynajmniej 1 rok stażu pracy

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 27. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy:

  a ) jego stan fizyczny i psychiczny w dniu pracy jest nieodpowiedni

  b ) stwierdzi, że dalsza praca urządzeniem stwarza zagrożenie

  c ) urządzenie jest niesprawne

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 28. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:

  a ) w instrukcji eksploatacji urządzenia

  b ) w ustawie o dozorze technicznym

  c ) w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego

  d ) odpowiedź a i c jest prawidłowa

 29. Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:

  a ) w ustawie o dozorze technicznym

  b ) w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego

  c ) w dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia

  d ) w dzienniku konserwacji

 30. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

  a ) przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi urządzenia

  b ) przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji urządzenia

  c ) wykonywanie napraw urządzenia

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 31. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:

  a ) aktualnej naklejki organu właściwej jednostki dozoru technicznego określającej termin kolejnego badania

  b ) aktualnego wpisu konserwatora urządzenia w dzienniku konserwacji

  c ) ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego

  d ) pozytywnego protokołu z badania okresowego lub odbiorczego

 32. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:

  a ) instrukcję eksploatacji urządzenia

  b ) decyzję i protokół z wykonanych czynności

  c ) deklarację zgodności CE

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 33. Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje:

  a ) operator w ramach posiadanych umiejętności

  b ) konserwator

  c ) zakład uprawniony

  d ) eksploatujący

 34. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest:

  a ) obsługujący urządzenie

  b ) producent urządzenia

  c ) zakładowy inspektor BHP

  d ) inspektor UDT

 35. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:

  a ) instrukcji eksploatacji urządzenia

  b ) ustawie o dozorze technicznym

  c ) dzienniku konserwacji

  d ) protokole z badania wykonanego przez inspektora UDT

 36. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący:

  a ) sprawdza stan techniczny urządzenia poprzez oględziny

  b ) wykonuje próby statyczną i dynamiczną

  c ) wykonuje próby ruchowe urządzenia

  d ) odpowiedź a i c jest prawidłowa

 37. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

  a ) firma szkoleniowa po pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego

  b ) inspektor BHP na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu

  c ) pracodawca na podstawie zdanego egzaminu

  d ) organ właściwej jednostki dozoru technicznego

 38. Przeciążanie UTB w trakcie pracy:

  a ) jest zabronione

  b ) jest dopuszczalne

  c ) jest dopuszczalne ale tylko do 125% udźwigu nominalnego

  d ) jest dopuszczalne ale tylko do 110% udźwigu nominalnego

 39. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:

  a ) po każdym usunięciu usterki przez konserwatora

  b ) po wymianie cięgien nośnych

  c ) raz na rok

  d ) po wypadku na urządzeniu

 40. Obowiązki obsługującego określone są:

  a ) w instrukcji eksploatacji urządzenia

  b ) w dzienniku konserwacji

  c ) w ustawie o dozorze technicznym

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 41. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:

  a ) konserwatora posiadającego odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne

  b ) inspektora organu właściwej jednostki dozoru technicznego

  c ) pracownika serwisu producenta

  d ) operatora

 42. Jednostką dozoru technicznego jest:

  a ) Urząd Dozoru Technicznego

  b ) Wojskowy Dozór techniczny

  c ) Transportowy Dozór Techniczny

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 43. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:

  a ) Rzeczypospolitej Polskiej

  b ) Unii Europejskiej

  c ) nie mają określonego obszaru ważności

  d ) krajów strefy Schengen

 44. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:

  a ) instrukcji eksploatacji producenta

  b ) przepisów BHP

  c ) przepisów wewnątrzzakładowych

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 45. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

  a ) dźwigi, żurawie, suwnice, wciągarki i wciągniki

  b ) wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, podesty ruchome

  c ) dźwignice linotorowe, przenośniki kabinowe i krzesełkowe

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 46. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:

  a ) informacji o terminach i zakresie przeglądów konserwacyjnych UTB

  b ) podstawowych parametrów i przeznaczenia UTB

  c ) terminów badań technicznych wykonywanych przez jednostkę inspekcyjną

  d ) informacji o sposobie obsługi urządzenia

 47. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:

  a ) zbiór protokołów z badań wykonywanych przez jednostkę inspekcyjną

  b ) dokument, w którym odnotowywane są przeglądy konserwacyjne

  c ) treść aktualnych aktów prawnych

  d ) wykaz uprawnionych operatorów

 48. Decyzja wydana przez UDT:

  a ) nie podlega odwołaniu

  b ) może zostać zmieniona przez inspektora PIP

  c ) podlega możliwości odwołania się przez eksploatującego

  d ) każda odpowiedź jest niepoprawna

 49. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:

  a ) złożyła wniosek o sprawdzenie kwalifikacji

  b ) ukończyła 18 lat

  c ) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń technicznych

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 50. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:

  a ) przedłuża ważność świadectwa kwalifikacji operatora

  b ) oznakowuje urządzenie naklejką, która jest zezwoleniem na użytkowanie urządzenia

  c ) informuje użytkownika pisemnie w dzienniku konserwacji, że wyraża zgodę na eksploatację urządzenia

  d ) sporządza protokół z wykonanych czynności i wydaje decyzję administracyjną zezwalającą na eksploatację

 51. Zaświadczenia kwalifikacyjne:

  a ) są ważne bezterminowo

  b ) są terminowe z okresem ważności uzależnionym od ilości uzyskanych punktów na egzaminie

  c ) są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji

  d ) są ważne przez okres 15 lat

 52. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego:

  a ) podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności

  b ) podlega ukaraniu mandatem karnym

  c ) nie podlega karze

  d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 53. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację:

  a ) podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności

  b ) nie podlega karze, jeżeli nie dojdzie do wypadku

  c ) podlega wyłącznie karze grzywny

  d ) podlega karze więzienia

 54. Instrukcja eksploatacji to:

  a ) zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzenia udostępniany przez producenta

  b ) zbiór zaleceń wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego

  c ) instrukcja, którą musi stworzyć użytkownik urządzenia

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 55. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:

  a ) jeżeli urządzenie jest obsługiwane przez jego właściciela

  b ) jeżeli wszystkie mechanizmy urządzenia mają napęd ręczny

  c ) jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów prywatnych, nie zarobkowych

  d ) od osób po 60 roku życia

 56. Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać:

  a ) tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnienia

  b ) wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu

  c ) inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu za zgoda pracodawcy

  d ) wszystkie UTB o udźwigu do 3,2 t

 57. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

  a ) odmówić obsługi urządzenia, jeżeli wygasła decyzja zezwalająca na eksploatację tego urządzenia

  b ) zawsze stosować się do poleceń przełożonego nakazujących eksploatację urządzenia

  c ) stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji

  d ) odpowiedź a i c jest prawidłowa

 58. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:

  a ) ważne na terenie Unii Europejskiej

  b ) ważne z dowodem tożsamości

  c ) bezterminowe

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 59. Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:

  a ) udzielić pomocy ofierze (lub ofiarom) wypadku

  b ) zabezpieczyć miejsce zdarzenia

  c ) powiadomić przełożonego

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 60. Formami dozoru technicznego są:

  a ) dozór pełny, dozór uproszczony, dozór ograniczony

  b ) badanie odbiorcze, badanie okresowe i badanie doraźne

  c ) UDT, TDT, WDT

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 61. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

  a ) właściciel urządzenia

  b ) UDT, TDT, WDT

  c ) PIP

  d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 62. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu:

  a ) w ciągu 7 dni po egzaminie w formie pisemnej

  b ) bezpośrednio po egzaminie

  c ) w ciągu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej

  d ) listem poleconym lub pocztą elektroniczną po upływie 30 dni roboczych od daty egzaminu

 63. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:

  a ) tylko w formie papierowej

  b ) w formie elektronicznej lub papierowej

  c ) tylko w formie elektronicznej

  d ) przez obsługującego

 64. Instrukcja stanowiskowa:

  a ) jest zawsze dostarczana wraz z instrukcją obsługi przez producenta urządzenia

  b ) stanowi niepisany zbiór zwyczajów przyjętych w zakładzie pracy

  c ) jest wydawana przez pracodawcę i zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy

  d ) nie dotyczy operatorów urządzeń mobilnych

 65. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący:

  a ) może obsługiwać UTB o ile kontynuuje pracę u tego samego pracodawcy

  b ) może obsługiwać UTB o ile złoży wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia

  c ) może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego

  d ) składa wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego

 66. Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje:

  a ) na pisemny wniosek obsługującego

  b ) automatycznie po upływie terminu ważności zaświadczenia

  c ) na pisemne zgłoszenie pracodawcy obsługującego

  d ) po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym

 67. Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z:

  a ) maksymalną wysokością podnoszonego ładunku

  b ) maksymalną objętością podnoszonego ładunku

  c ) maksymalną masą podnoszonego ładunku

  d ) iloczynem masy i objętości podnoszonego ładunku

 68. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:

  a ) w instrukcji eksploatacji

  b ) na tabliczce znamionowej

  c ) na urządzeniu technicznym

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 69. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to:

  a ) kg

  b ) Pa

  c ) mth

  d ) mm

 70. Wysięg podestu to:

  a ) odległość pozioma od osi obrotu do krawędzi kosza

  b ) odległość pionowa od osi obrotu do krawędzi kosza

  c ) odległość od krawędzi kół jezdnych podestu do kosza

  d ) element konstrukcyjny podestu

 71. Składnikiem wykresu pola pracy podestu nie jest:

  a ) wysokość podnoszenia

  b ) udźwig podestu ruchomego

  c ) prędkość ruchów roboczych

  d ) wysięg

 72. O ile wytwórca nie określi inaczej przeglądy konserwacyjne podestów przejezdnych powinny być wykonywane nie rzadziej niż:

  a ) co 30 dni

  b ) co 180 dni

  c ) co 1 rok

  d ) po zgłoszeniu przez operatora

 73. Badania okresowe podestów przejezdnych wykonywane są:

  a ) co 30 dni

  b ) co 2 lata

  c ) co 1 rok

  d ) po zgłoszeniu przez operatora

 74. Operatorem podestu ruchomego sterowanego z platformy roboczej może być osoba która:

  a ) posiada przynajmniej średnie wykształcenie techniczne

  b ) posiada ważne badania lekarskie zezwalające na pracę na wysokości

  c ) ukończyła 18 lat

  d ) odpowiedź b i c jest prawidłowa

 75. W przypadku podestów gdzie dopuszczalna ilość osób mogących przebywać na platformie roboczej jest większa niż 2, zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi musi posiadać:

  a ) minimum 1 osoba

  b ) minimum 2 osoby (osoba druga jako rezerwa)

  c ) każda osoba znajdująca się na podeście

  d ) żadna z osób nie musi posiadać zaświadczenia kwalifikacyjnego

 76. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalny udźwig podestu:

  a ) 165 kg

  b ) 225 kg

  c ) 565 kg

  d ) 450 kg

  image
 77. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną ilość osób, które mogą przebywać na platformie roboczej:

  a ) zawsze 6 osób

  b ) zawsze 5 osób

  c ) 6 osób ale tylko na platformie z niewysuniętymi pomostami roboczymi

  d ) 7 osób (7 x 80 kg - 560 kg)

  image
 78. W oparciu o przedstawiony rysunek określ poprawne parametry pracy podestu:

  a ) udźwig maksymalny 225 kg

  b ) dopuszczalna ilość osób na podeście z rozłożonymi pomostami - 5

  c ) udźwig maksymalny 565 kg

  d ) odpowiedź b i c jest prawidłowa

  image
 79. Przedstawiony rysunek określa:

  a ) ilość osób mogących pracować na platformie roboczej

  b ) miejsce zaczepu szelek bezpieczeństwa

  c ) miejsce uchwytu operatora podczas wejścia na platformę roboczą

  d ) obowiązek utrzymania przez operatora prostej postawy podczas obsługi podestu

  image
 80. Przedstawiony rysunek określa:

  a ) maksymalny udźwig podestu wyrażona w niutonach

  b ) maksymalną prędkość podestu

  c ) maksymalną dopuszczalną siłę poziomą z jaką operator może oddziaływać na powierzchnię zewnętrzną podczas wykonywanych prac

  d ) maksymalna dopuszczalną siłę wiatru

  image
 81. Przedstawiony rysunek określa:

  a ) maksymalny udźwig podestu wyrażona w niutonach

  b ) maksymalna dopuszczalną siłę wiatru

  c ) maksymalny wysięg boczny

  d ) maksymalną dopuszczalną siłę poziomą z jaką operator może oddziaływać na powierzchnię zewnętrzną podczas wykonywanych prac

  image
 82. Paląca się lampka ostrzegawcza przy pokazanym symbolu graficznym występującym w niektórych podestach oznacza:

  a ) wystąpienie awarii sterowania

  b ) przekroczenie dopuszczalnego udźwigu podestu

  c ) utratę masy balastu podestu

  d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

  image
 83. Podest oznaczony przedstawionym rysunkiem jest:

  a ) przeznaczony do pracy w dowolnym miejscu

  b ) przeznaczony do pracy wyłącznie wewnątrz pomieszczeń

  c ) przeznaczony do pracy na zewnątrz ale w warunkach bezwietrznych

  d ) wyposażony w urządzenie do pomiaru prędkości wiatru

  image
 84. Przedstawiony rysunek określa:

  a ) maksymalną prędkość jazdy podestu

  b ) maksymalne dopuszczalne nachylenie podłoża na którym pracuje podest

  c ) maksymalną dopuszczalną prędkość wiatru

  d ) maksymalną dopuszczalną siłę poziomą z jaką operator może oddziaływać na powierzchnię zewnętrzną podczas wykonywanych prac

  image
 85. Wybór pozycji A w przedstawionym rysunku oznacza:

  a ) załączenie mechanizmu podnoszenia

  b ) załączenie mechanizmu jazdy

  c ) załączenie pulpitu sterującego znajdującego się na platformie roboczej

  d ) załączenie zapłonu w podestach z silnikiem spalinowym

  image
 86. Załączenie mechanizmu jazdy podestu nożycowego realizowane jest poprzez wychylenie dźwigni sterującej po wcześniejszym wciśnięciu przycisku oznaczonego literą:

  a ) A

  b ) B

  c ) C

  d ) D

  image
 87. Załączenie mechanizmu podnoszenia podestu nożycowego realizowane jest poprzez wychylenie dźwigni sterującej po wcześniejszym wciśnięciu przycisku oznaczonego literą:

  a ) A

  b ) B

  c ) C

  d ) D

  image
 88. Który z oznaczonych piktogramów oznacza funkcję skrętu kół jezdnych podestu:

  a ) A

  b ) B

  c ) C

  d ) D

  image
 89. Na maksymalny udźwig podestu z przedstawionego rysunku składa się:

  a ) 80 kg plus 1 osoba

  b ) 250 kg w tym 2 osoby

  c ) 250 kg plus 2 osoby

  d ) 250 kg do wysokosśi nie większej niż 12 m

  image
 90. Przedstawiony rysunek określa:

  a ) środek ciężkości platformy roboczej

  b ) poszczególne prędkości ruchów roboczych w skali od 1 do 5

  c ) aktualne wskazanie wypoziomowania podestu

  d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

  image
 91. Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku A powoduje:

  a ) załączenie mechanizmu obrotu platformy roboczej

  b ) załączenie mechanizmu skrętu kół jezdnych

  c ) załączenie mechanizmu obrotu podestu

  d ) załączenie mechanizmu jazdy podestu

  image
 92. Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku B powoduje:

  a ) załączenie mechanizmu podnoszenia wysięgnika pomocniczego

  b ) załączenie mechanizmu podnoszenia wysięgnika głównego

  c ) załączenie mechanizmu obrotu podestu

  d ) załączenie mechanizmu jazdy podestu

  image
 93. Wciśnięcie przycisków oznaczonych literą C znajdujących się na dźwigni sterującej powoduje:

  a ) załączenie mechanizmu podnoszenia wysięgnika głównego

  b ) załączenie mechanizmu teleskopowania

  c ) załączenie mechanizmu obrotu podestu

  d ) załączenie mechanizmu jazdy podestu

  image
 94. Przedstawiony symbol określa:

  a ) przycisk załączający mechanizm jazdy

  b ) przycisk załączający mechanizm podnoszenia

  c ) maksymalną wysokość podnoszenia

  d ) zakaz poruszania się podestem przy podniesionej platformie

  image
 95. Mechaniczny element bezpieczeństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kół jezdnych podczas jazdy z uniesioną platformą to oznaczony na rysunku element:

  a ) A

  b ) B

  c ) C

  d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

  image
 96. Mechaniczny element bezpieczeństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kół jezdnych podczas jazdy z uniesioną platformą to:

  a ) płozy podestu

  b ) podpory podestu

  c ) barierki bezpieczeństwa

  d ) kliny serwisowe

 97. Akumulatory podestów przejezdnych elektrycznych:

  a ) są źródłem zasilania układów

  b ) zapewniają stateczność podestu

  c ) decydują o prędkości ruchów roboczych

  d ) odpowiedź a i b jest prawidłowa

 98. Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to:

  a ) napięcie znamionowe [V]

  b ) pojemność [Ah]

  c ) masa własna [kg]

  d ) wszystkie odpowiedzi sa poprawne

 99. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest:

  a ) zabezpieczony przed użyciem przez osobę inną niż operator

  b ) umieszczony na każdym panelu sterującym

  c ) koloru czerwonego

  d ) odpowiedź b i c jest prawidłowa

 100. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP:

  a ) jest koloru czerwonego i jego odblokowanie powinno przebiegać w sposób zamierzony

  b ) jest dowolnego koloru

  c ) z chwilą zwolnienia nacisku przycisk powraca do położenia pierwotnego

  d ) nie powinien wystawać poza swoją obudowę

 101. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP:

  a ) wyłącza działanie mechanizmów jazdy

  b ) wyłącza działanie mechanizmów podnoszenia

  c ) uruchamia ogranicznik udźwigu

  d ) odpowiedź a i b jest prawidłowa

 102. Jednym ze sposobów zabezpieczenia podestu przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni sterujących jest:

  a ) wyposażenie dźwigni sterujących w czuwaki ręczne

  b ) jednoczesne załączenie dwóch elementów sterowych

  c ) wyposażenie platformy w czuwaki nożne

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 103. Prędkość jazdy podestu ruchomego przejezdnego wolnobieżnego:

  a ) jest stała

  b ) jest zmienna a jej prędkość wybiera operator

  c ) nie ma wpływu na bezpieczeństwo pracy

  d ) zależy od masy obciążonej platformy

 104. Na wartość prędkości jazdy podestu ruchomego wolnobieżnego ma wpływ:

  a ) masa obciążonej platformy

  b ) wysokość na jakiej znajduje się platforma robocza

  c ) umiejętności operatora

  d ) kąt nachylenia wzniesienia

 105. Podpory podestów ruchomych mają za zadanie:

  a ) zwiększyć stateczność

  b ) wypoziomować podest

  c ) zwiększyć wysokość podnoszenia podestu

  d ) odpowiedź a i b jest prawidłowa

 106. Kolumna obrotowa podestu:

  a ) służy do zmiany wysięgu

  b ) ogranicza pole pracy podestu

  c ) służy do podnoszenia ładunków

  d ) umożliwia obracanie wysięgnika względem osi pionowej

 107. Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem?

  a ) wysięg to parametr techniczny a wysięgnik to element konstrukcji

  b ) wysięg i wysięgnik określają to samo

  c ) wysięg to element bezpieczeństwa a wysięgnik to element konstrukcji

  d ) wysięgnik jest blachownicowy a wysięg kratownicowy

 108. Zmiana wysięgu może być realizowane przez:

  a ) mechanizm podnoszenia i opuszczania wysięgnika

  b ) mechanizm obrotu

  c ) mechanizm teleskopowania

  d ) odpowiedzi a i c są prawidłowe

 109. Wysięgnik teleskopowy podestu:

  a ) posiada mechaniczny układ zmiany wysięgu

  b ) składa się z kilku członów

  c ) umożliwia bezpieczną pracę przy liniach elektroenergetycznych

  d ) odpowiedź a i b jest prawidłowa

 110. Zawór zwrotny sterowany (zamek hydrauliczny) w układzie hydraulicznym podestu zapewnia ochronę przed:

  a ) nadmiernym wzrostem ciśnienia w układzie hydraulicznym

  b ) skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego

  c ) nadmiernym dławieniem strumienia

  d ) dzieleniem strumienia na poszczególne obwody układu hydraulicznego

 111. Jaki zawór zabezpieczający znajduje się w układzie hydraulicznym podpór?

  a ) zawór zwrotny sterowany (zamek hydrauliczny)

  b ) zawór powrotny

  c ) zawór upustowy

  d ) zawór bezpieczeństwa

 112. Zawory zwrotne (zamki hydrauliczne) montuje się w układach:

  a ) mechanizmu podpór

  b ) mechanizmu podnoszenia

  c ) mechanizmu zmiany wysięgu

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 113. Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym podestu jest:

  a ) silnik hydrauliczny

  b ) pompa hydrauliczna

  c ) kompresor

  d ) sprężarka

 114. Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym podestu:

  a ) zabezpiecza przed nadmiernym wzrostem ciśnienia

  b ) utrzymuje siłownik w stałej pozycji

  c ) zabezpiecza układ podnoszenia przed opadaniem

  d ) jest elementem zasilającym układ hydrauliczny

 115. Hydrauliczne elementy bezpieczeństwa to:

  a ) zawór przelewowy, zawory zwrotno - dławiące

  b ) pompa, rozdzielacz, siłownik teleskopowania

  c ) silnik obrotu, blokada zerowa, zawór kulowy

  d ) rozdzielacz, zawory kulowe, odboje

 116. Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym zabezpiecza:

  a ) układ hydrauliczny oraz pompę przed uszkodzeniem za skutek wzrostu ciśnienia

  b ) przed przekroczeniem udźwigu nominalnego

  c ) przed utratą stateczności

  d ) przed niekontrolowanym ruchem podestu

 117. Zamki hydrauliczne instalowane w układach hydraulicznych podestów:

  a ) zabezpieczają układ przed skutkami nadmiernego wzrostu ciśnienia oleju w obwodach hydraulicznych

  b ) zabezpieczają przed nieuprawnioną obsługą - zamykają dostęp do rozdzielacza ruchów roboczych

  c ) zabezpieczają siłowniki przed skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego

  d ) zamykają dostęp do pulpitu sterującego

 118. Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu:

  a ) dławienia ciśnienia w poszczególnych obwodach

  b ) zabezpieczenia układu przed nadmiernym wzrostem ciśnienia

  c ) kierowania przepływu czynnika roboczego do poszczególnych obwodów

  d ) wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

 119. Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym podestu jest:

  a ) siłownik mechanizmu podnoszenia

  b ) silnik hydrauliczny

  c ) siłownik mechanizmu teleskopowania

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 120. Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest:

  a ) zawór zwrotny sterowany

  b ) zawór dławiący

  c ) rozdzielacz hydrauliczny

  d ) zawór przelewowy

 121. Sterowanie rozdzielaczem w układzie hydraulicznym podestu może być realizowane w sposób:

  a ) pośredni

  b ) bezpośredni

  c ) mieszany

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 122. Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym podestu podczas nadmiernego wzrostu ciśnienia kieruje olej:

  a ) do zbiornika oleju

  b ) na zewnątrz układu hydraulicznego

  c ) do wolnej sekcji rozdzielacza

  d ) do akumulatora hydraulicznego

 123. W którym miejscu montowane są zawory zwrotne sterowane (tzw. zamki hydrauliczne)?

  a ) na siłownikach

  b ) w pulpicie sterującym pracą podpór

  c ) bezpośrednio za pompą hydrauliczną

  d ) na rozdzielaczu hydraulicznym

 124. Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego ustala:

  a ) wytwórca urządzenia

  b ) konserwator

  c ) operator

  d ) eksploatujący

 125. Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej:

  a ) maleje

  b ) wzrasta

  c ) temperatura nie ma wpływu na gęstość oleju

  d ) pozostaje bez zmian

 126. Co to jest "krawędź wywrotu"?

  a ) element konstrukcyjny wyznaczony przez projektanta podestu

  b ) skrajna krawędź podstawy podestu

  c ) element zabezpieczający przed skutkami wywrotu

  d ) linia wyznaczona przez punkty podparcia podestu

 127. Dopuszczalna prędkość wiatru podczas pracy podestem wynosi:

  a ) zawsze 10 m/s

  b ) zawsze 12,5 m/s

  c ) tyle, ile poda producent w instrukcji obsługi

  d ) dowolną wartość, ponieważ nie ma wpływu na stateczność podestu

 128. Podesty ruchome są przeznaczone do:

  a ) wykonywania prac na wysokości

  b ) przenoszenia ładunków

  c ) transportu poziomego ludzi i ładunku

  d ) tylko do transportu ładunków

 129. Zabezpieczenia typu mechanicznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to:

  a ) czujnik przechyłu, wyłącznik STOP, sygnał dźwiękowy

  b ) zapadki, zgarniacze, kleszcze szynowe

  c ) barierki, krawężniki, osłony

  d ) łapy oporowe, sprzęgła, reduktory

 130. Zabezpieczenia typu elektrycznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to:

  a ) stacyjka, łączniki STOP, łączniki krańcowe

  b ) zapadki, zgarniacze, kleszcze szynowe

  c ) kondensatory, wzmacniacze, rezystory

  d ) falowniki, przekaźniki, styczniki

 131. Korekty rozstawienia podpór można dokonać:

  a ) w czasie pracy, gdy występuje taka konieczność bez potrzeby opuszczenia platformy roboczej

  b ) gdy prędkość wiatru nie przekracza połowy wartości dopuszczalnej

  c ) tylko w pozycji, kiedy wszystkie elementy wysięgnika kosza są całkowicie złożone

  d ) kiedy pracownik w koszu, na wysokości, nie wykonuje pracy

 132. Awaryjne opuszczanie w podestach wolnobieżnych nożycowych realizowane jest najczęściej:

  a ) poprzez zastosowanie drugiego podestu o podobnych parametrach

  b ) bezpośredniego przesterowania zaworu awaryjnego opuszczania za pomocą cięgna

  c ) poprzez zastosowanie dodatkowej pompy hydraulicznej

  d ) producenci podestów nożycowych nie przewidują konieczności opuszczania awaryjnego

 133. Czujnik złożenia wysięgnika podestu montowanego na pojeździe w pozycję transportową zabezpiecza przed:

  a ) ruchem mechanizmu obrotu gdy wysięgnik jest w pozycji rozłożonej

  b ) ruchem mechanizmu rozkładania podpór gdy wysięgnik jest w pozycji rozłożonej

  c ) nadmiernym naciskiem wysięgnika na kozioł transportowy

  d ) rozłączeniem napędu pompy głównej podestu

 134. Kontakty poprawnego rozłożenia podpór w kierunku dół w podeście przejezdnym:

  a ) uniemożliwiają rozłożenie wysięgnika, gdy jedna z podpór nie została poprawnie rozłożona

  b ) załączają światła ostrzegawcze

  c ) dokonują ciągłego pomiaru ciśnienia w układzie podpór

  d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 135. Narzędzia i elementy znajdujące się na platformie roboczej:

  a ) muszą być zabezpieczone przed spadnięciem

  b ) muszą być równomiernie rozłożone

  c ) muszą być zabezpieczone przed przesunięciem

  d ) wszystkie odpowiedzi sa prawidłowe

 136. Na platformie roboczej mogą znajdować się:

  a ) wszystkie narzędzia, które są na wyposażeniu osoby wykonującej pracę

  b ) tylko te narzędzia które są niezbędne do wykonania pracy

  c ) elementy o masie przekraczającej udźwig podestu

  d ) elementy o gabarytach przekraczających powierzchnię platformy

 137. Która z czynności jest szczególnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnej wysokości?

  a ) wiercenie otworów w suficie

  b ) wiercenie otworów w ścianie

  c ) montowanie elementów o dużej powierzchni

  d ) odpowiedź b i c jest prawidłowa

 138. Która z czynności jest szczególnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnym wysięgu?

  a ) wiercenie otworów w suficie

  b ) wiercenie otworów w ścianie

  c ) kucie w ścianie

  d ) odpowiedź b i c jest prawidłowa

 139. Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od:

  a ) głębokości wykopu

  b ) siły wiatru

  c ) odpowiedniej widoczności

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 140. Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od:

  a ) rodzaju podłoża

  b ) warunków atmosferycznych

  c ) głębokości wykopu

  d ) odpowiedź a i c jest prawidłowa

 141. Rozstawienie podestu przy krawędzi wykopu:

  a ) jest możliwe za zgodą konserwatora

  b ) jest możliwe przy słabym wietrze

  c ) nie wpływa na bezpieczną pracę podestu

  d ) jest dopuszczalne pod warunkiem zachowania bezpiecznej odległości

 142. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny pomiar bezpiecznej odległości podestu od krawędzi wykopu:

  a ) A

  b ) B

  c ) C

  d ) D

  image
 143. Bezpieczna odległość pracy podestu od linii elektroenergetycznej:

  a ) jest stała i wynosi 20 m

  b ) zależy od napięcia linii

  c ) maleje przy wysokich słupach

  d ) zależy od wilgotności powietrza

 144. Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 1 do 15 kV wynosi:

  a ) 3m

  b ) 15m

  c ) 5m

  d ) 20m

 145. Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 30 do 110 kV wynosi:

  a ) 3m

  b ) 15m

  c ) 10m

  d ) 30m

 146. Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 15 do 30 kV wynosi:

  a ) 10m

  b ) 15m

  c ) 5m

  d ) 20m

 147. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od linii elektroenergetycznych:

  a ) A

  b ) B

  c ) C

  d ) D

  image
 148. Praca podestu w pobliżu linii elektroenergetycznej w odległości mniejszej od wartości dopuszczalnej jest:

  a ) zabroniona

  b ) dozwolona pod warunkiem uzgodnienia jej szczegółowych warunków pracy z właścicielem linii

  c ) dozwolona pod warunkiem uzgodnienia jej szczegółowych warunków pracy z UDT

  d ) dozwolona pod warunkiem operowaniem podestem ze zmniejszonymi prędkościami pracy

 149. Wchodzenie lub schodzenie na/z platformy roboczej możliwe jest:

  a ) gdy platforma robocza znajduje się w dolnym położeniu spoczynkowym

  b ) gdy platforma robocza znajduje się w dowolnym położeniu

  c ) gdy platforma robocza znajduje się na dowolnej wysokości w położeniu umożliwiającym swobodne opuszczenie platformy

  d ) gdy operator uzna, że wykonanie tej czynności nie stwarza zagrożenia

 150. W oparciu o przedstawiony rysunek określ prawidłowe parametry podestu:

  a ) maksymalny udźwig podestu przy maksymalnym dopuszczalnym pochyleniu 80 kg

  b ) maksymalna wysokość robocza 12 m

  c ) podest przeznaczony do pracy na zewnątrz

  d ) maksymalna prędkość podestu 12 m/s

  image
 151. W oparciu o przedstawiony rysunek określ prawidłowe parametry podestu:

  a ) maksymalny udźwig 250 kg plus 2 osoby

  b ) dopuszczalna ilość osób - 2

  c ) maksymalny udźwig podestu przy maksymalnym dopuszczalnym pochyleniu 80 kg

  d ) maksymalna wysokość robocza 12 m

  image
 152. Zapewnienie odpowiedniego poziomu elektrolitu w akumulatorach podestów przejezdnych elektrycznych należy do obowiązku:

  a ) konserwatora

  b ) eksploatującego

  c ) operatora

  d ) mechanika zakładowego

 153. W ramach obsługi codziennej i oceny akumulatorów podestów przejezdnych elektrycznych operator sprawdza:

  a ) poziom elektrolitu

  b ) stopień naładowania

  c ) sposób zamocowania

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 154. Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien:

  a ) zjechać w bezpieczne miejsce, opuścić ładunek, wyłączyć silnik

  b ) może kontynuować jazdę jeśli stan oleju jest prawidłowy

  c ) nie musi podejmować żadnych działań

  d ) odpowiedź a i b jest prawidłowa

 155. Świecąca się lub migająca lampka serwisowa oznacza że:

  a ) dalsza praca podestem może stanowić zagrożenie, należy sprawdzić zapisy w instrukcji producenta

  b ) można obsługiwać podest ze zmniejszonymi prędkościami

  c ) operator nie musi podejmować żadnych działań

  d ) odpowiedź a i b jest prawidłowa

 156. Sprawne dźwignie sterujące:

  a ) po zwolnieniu nacisku powinny wracać do pozycji neutralnych samoczynnie

  b ) mogą nie mieć oznaczeń gdy operator wie do czego służą

  c ) powinny realizować kierunki ruchów zgodne z oznaczeniami

  d ) odpowiedź a i c jest prawidłowa

 157. W przypadku podestów wyposażonych w dwa lub więcej miejsc do sterowania:

  a ) możliwe jest sterowania z wszystkich miejsc jednocześnie

  b ) możliwe jest sterowanie tylko z jednego miejsca w tym samym czasie

  c ) łącznik STOP może być aktywowany w każdym miejscu sterowania

  d ) odpowiedź b i c jest prawidłowa

 158. W ramach obsługi codziennej operator sprawdza czy:

  a ) funkcje zmiany prędkości żółw/zając działają prawidłowo

  b ) sposób wychylenia dźwigni sterującej wpływa na zwiększenie/zmniejszenie prędkości jazdy

  c ) następuje automatyczne zmniejszenie prędkości jazdy gdy platforma zostanie uniesiona na określoną w dokumentacji wysokości

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 159. Sprawny układ bezpieczeństwa z chwilą rozłożenia podpór w podestach nożycowych powinien:

  a ) załączyć ogranicznik udźwigu

  b ) wyłączyć mechanizm podnoszenia podestu

  c ) wyłączyć mechanizm jazdy podestu

  d ) wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

 160. Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego w podestach przeprowadza się:

  a ) z obciążeniem nominalnym na wysokości około 1/2 wysokości podnoszenia

  b ) z wyłączoną pompą hydrauliczną, bez obciążenia

  c ) z załączoną pompą, bez obciążenia wychylając i przytrzymując dźwignię jednego z mechanizmu znajdującego się w skrajnym położeniu

  d ) odpowiedz b i c jest prawidłowa

 161. O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna wartośc opadania platformy roboczej wynosi:

  a ) 0 cm , czyli platforma nie może opadać

  b ) 10 cm w czasie 1 godziny

  c ) 100 cm w czasie 1 godziny

  d ) nie jest określona, ponieważ szczelność nie jest kryterium wpływającym na bezpieczeństwo eksploatacji podestu ruchomego

 162. Podczas pracy mechanizmem obrotu stateczność podestu:

  a ) jest niezmienna ponieważ stateczność podestu zależy wyłącznie od masy znajdującej się w koszu

  b ) jest niezmienna ponieważ współczynnik stateczności zależy wyłącznie od wysięgu podestu

  c ) jest zmienia ponieważ zmienia się odległość usytuowania układu wysięgnikowego i platformy od krawędzi wywrotu

  d ) jest niezmienna ponieważ stateczność podestu zależy wyłącznie od jego masy

 163. Niebezpieczne ruchy podestu wysięgnikowego które są wyłączane w przypadku przeciążenia to:

  a ) podnoszenie wysięgnika

  b ) teleskopowanie - wysuwanie wysięgnika

  c ) obrót kosza

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 164. Podczas oceny stanu technicznego pulpitu sterującego podestu operator sprawdza m.in.:

  a ) poprawność oznaczeń dźwigni i przycisków sterujących

  b ) wartość nastaw sprężyn dźwigni sterujących

  c ) wartość natężenia oświetlenia pulpitu sterującego

  d ) odpowiedź a i c jest prawidłowa

 165. Wyciek zewnętrzny oleju w układzie hydraulicznym podestu będzie dyskwalifikował urządzenie z bezpiecznej eksploatacji gdy:

  a ) widoczne elementy układu hydraulicznego będą wykazywały objaw pocenia się

  b ) będą widoczne odrywające się krople z któregokolwiek elementu hydraulicznego

  c ) na skutek przecieków wewnętrznych składowa wielkość opadania kosza przekroczy wartości określone w instrukcji eksploatacji

  d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

 166. Nieszczelność w układzie hydraulicznym podestów może się objawiać:

  a ) przeciekiem wewnętrznym i niekontrolowanym opadaniem platformy

  b ) zwiększoną prędkością ruchów roboczych

  c ) brak jednoznacznych kryteriów szczelności

  d ) odpowiedz a i b jest prawidłowa

 167. Podczas oceny stanu technicznego podestu przed rozpoczęciem pracy operator:

  a ) dokonuje oceny stanu w zakresie zgodnym z zapisami instrukcji eksploatacji

  b ) wykonuje próby z przeciążeniem 125 %

  c ) w przypadku negatywnej oceny stanu technicznego odmawia rozpoczęcia pracy

  d ) odpowiedź a i c jest prawidłowa

 168. Podczas oceny stanu technicznego podestu przed rozpoczęciem pracy operator:

  a ) sprawdza stan wyposażenia podestu

  b ) dokonuje oceny wizualnej stanu technicznego podestu

  c ) wykonuje próby ruchowe bez obciążenia i z obciążeniem nominalnym

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

 169. Podczas oceny stanu technicznego układu hydraulicznego operator:

  a ) wykonuję próbę działania zaworu przelewowego

  b ) sprawdza stan lepkości oleju hydraulicznego

  c ) sprawdza szczelność wewnętrzną i zewnętrzną układu

  d ) odpowiedź a i c jest prawidłowa

 170. "Skokowy" ruch mechanizmu podnoszenia może być spowodowany:

  a ) zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym

  b ) nadmierną korozja gładzi tłoków

  c ) uszkodzoną sekcją rozdzielacz sterującego

  d ) uszkodzonym wężem hydraulicznym zasilającym siłownik podnoszenia

 171. Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza:

  a ) zawsze przed rozpoczęciem pracy

  b ) 1 raz w miesiącu

  c ) zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji eksploatacji

  d ) zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole z badań okresowych

 172. O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość wsunięcia się podpory podczas próby szczelności wynosi:

  a ) 10 mm

  b ) 4 mm

  c ) 2 % maksymalnego wysięgu podestu

  d ) 4 % udźwigu nominalnego wyrażone w mm

 173. Podczas uwalniania uwięzionej osoby z platformy roboczej należy:

  a ) jak najszybciej opuścić platformę roboczą na ziemię

  b ) opuścić platformę w oparciu o instrukcję awaryjnego opuszczania dołączoną do pdestu

  c ) postępować zgodnie z wolą przełożonego

  d ) ewakuować obsługę za pomocą innego podestu

 174. Zwiększanie przez operatora wysokości roboczej podestu nożycowego:

  a ) jest dopuszczalne przy użyciu palety EURO odpowiednio zamocowanej do barierek podestu

  b ) jest dopuszczalne przy użyciu dodatkowej drabiny o wysokości nieprzekraczającej 3m

  c ) jest dopuszczalne przy użyciu atestowanego rusztowania pod warunkiem, że zajmuje ono max 75% powierzchni platformy

  d ) jest zabronione

 175. Układanie podkładów pod podpory podestu:

  a ) zwiększa bezpieczeństwo pracy podestu

  b ) nie ma wpływu na bezpieczeństwo pracy podestu

  c ) zwiększa powierzchnię nacisku wywieranego przez podpory na podłożę

  d ) odpowiedź a i c jest prawidłowa

 176. Przed rozstawieniem podestu w nowym miejscu pracy operator powinien:

  a ) zapoznać się rodzajem podłoża na którym ma pracować podest

  b ) sprawdzić nośność podłoża

  c ) sprawdzić miejsce pracy pod kątem możliwości wystąpienia studzienek i kanałów ściekowych

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 177. O ile wytwórca nie określi inaczej próbę zamków hydraulicznych w podestach ze sterowaniem bezpośrednim należy wykonać:

  a ) przy rozłożonym układzie wyposażonym w zamek hydrauliczny i wyłączonej pompie hydraulicznej po wysterowaniu rozdzielacza siłownik nie powinien się składać

  b ) podczas pracy siłownika obserwując pracę zaworu

  c ) sprawdzając czy przy maksymalnym wysunięciu siłownika możemy sterować podnoszeniem i opuszczaniem platformy

  d ) obserwując, czy podczas opuszczania i podnoszenia ciśnienie w układzie hydraulicznym jest takie samo

 178. Próbę zamków hydraulicznych w podestach ze sterowaniem pośrednim wykonuje się:

  a ) przy obciążonym siłowniku i wyłączonej pompie hydraulicznej po wychyleniu dźwigni sterujących siłownik nie powinien się składać

  b ) podczas pracy siłownika obserwujemy pracę zaworu

  c ) zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacji

  d ) obserwujemy, czy podczas opuszczania i podnoszenia ciśnienie w układzie hydraulicznym jest takie samo

 179. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

  a ) maksymalna wysokość podnoszenia 20,5 m

  b ) maksymalna wysokość robocza 22,5 m

  c ) maksymalny udźwig podestu 200 kg

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

  image
 180. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

  a ) maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 200 kg - 13 m

  b ) maksymalna wysokość podnoszenia 23 m

  c ) praca w pełnym zakresie obrotu

  d ) dopuszczalna ilość osób na platformie roboczej - 3

  image
 181. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

  a ) maksymalny zakres obrotu 280°

  b ) maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 80 kg - 13, 5 m

  c ) maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 200 kg - 10 m

  d ) odpowiedź b i c jest prawidłowa

  image
 182. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 11 m :

  a ) 360 kg

  b ) 280 kg

  c ) 200 kg

  d ) 80 kg

  image
 183. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 7 m :

  a ) 360 kg

  b ) 280 kg

  c ) 200 kg

  d ) 80 kg

  image
 184. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 4 m :

  a ) 360 kg

  b ) 280 kg

  c ) 200 kg

  d ) 80 kg

  image
 185. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 9 m :

  a ) 360 kg

  b ) 280 kg

  c ) 200 kg

  d ) praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

  image
 186. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 200 kg:

  a ) 9 m

  b ) 10 m

  c ) 11 m

  d ) 12 m

  image
 187. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

  a ) maksymalna wysokość podnoszenia 25 m

  b ) maksymalny wysięg podstawy obciążonej masą 230 kg - 11 m

  c ) maksymalny udźwig podestu na wysięgu 13 m - 100 kg

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

  image
 188. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

  a ) maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 220 kg - 13 m

  b ) praca podestu bez podpór

  c ) maksymalna wysokość robocza 27 m

  d ) dopuszczalna ilość osób na platformie roboczej - 4

  image
 189. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

  a ) maksymalny udźwig podestu 230 kg

  b ) maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 80 kg - 13 m

  c ) maksymalna wysokość robocza podestu obciążonego ładunkiem 200 kg - 20 m

  d ) odpowiedź b i c jest prawidłowa

  image
 190. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 17 m i wysięgu 11 m :

  a ) 230 kg

  b ) 200 kg

  c ) 100 kg

  d ) praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

  image
 191. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 18 m i wysięgu 8 m :

  a ) praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

  b ) 230 kg

  c ) 200 kg

  d ) 80 kg

  image
 192. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 4 m :

  a ) praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

  b ) 230 kg

  c ) 200 kg

  d ) 80 kg

  image
 193. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 26 m i wysięgu 7 m :

  a ) 100 kg

  b ) 200 kg

  c ) 230 kg

  d ) praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

  image
 194. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 200 kg uniesionej na wysokość 22 m:

  a ) 4.7 m

  b ) 6,7 m

  c ) 8,7 m

  d ) 10,7 m

  image
 195. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 230 kg uniesionej na wysokość 17 m:

  a ) 4 m

  b ) 6 m

  c ) 8 m

  d ) 10 m

  image
 196. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 100 kg uniesionej na wysokość 14 m:

  a ) 6 m

  b ) 7 m

  c ) 9 m

  d ) 13 m

  image
 197. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 100 kg uniesionej na wysokość 18 m:

  a ) 6 m

  b ) 8 m

  c ) 10 m

  d ) 12 m

  image
 198. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

  a ) maksymalna wysokość podnoszenia 21 m

  b ) maksymalny wysięg podstawy obciążonej masą 215 kg - 8,2 m

  c ) maksymalny udźwig podestu na wysięgu 11 m - 80 kg

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

  image
 199. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

  a ) maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 115 kg - 11,8 m

  b ) maksymalny udźwig podestu 80 kg

  c ) praca na podporach

  d ) maksymalna wysokość robocza 19,2 m

  image
 200. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

  a ) maksymalny udźwig podestu 215 kg

  b ) maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 215 kg - 11,8 m

  c ) maksymalna wysokość robocza podestu obciążonego ładunkiem 215 kg - 21,2 m

  d ) odpowiedź b i c jest prawidłowa

  image
 201. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 21 m i wysięgu 11 m :

  a ) 215 kg

  b ) 115 kg

  c ) 80 kg

  d ) praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

  image
 202. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 18 m i wysięgu 8 m :

  a ) praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

  b ) 215 kg

  c ) 115 kg

  d ) 80 kg

  image
 203. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 20 m i wysięgu 10 m :

  a ) praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

  b ) 215 kg

  c ) 115 kg

  d ) 80 kg

  image
 204. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 19 m i wysięgu 11 m :

  a ) 215 kg

  b ) 115 kg

  c ) 80 kg

  d ) praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

  image
 205. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 215kg uniesionej na wysokość 22 m:

  a ) 7 m

  b ) 6 m

  c ) 8 m

  d ) 10 m

  image
 206. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 215 kg uniesionej na wysokość 17 m:

  a ) 10 ,2m

  b ) 11,2 m

  c ) 9,2 m

  d ) 8,2 m

  image
 207. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 115 kg uniesionej na wysokość 14 m:

  a ) 6 m

  b ) 9,4 m

  c ) 10,7 m

  d ) 13 m

  image
 208. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 80 kg uniesionej na wysokość 18 m:

  a ) 8,6 m

  b ) 11,8 m

  c ) 10,2 m

  d ) 12,4 m

  image
 209. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

  a ) maksymalna wysokość podnoszenia 19,8 m

  b ) maksymalna wysokość robocza 19,8 m

  c ) maksymalny wysięg 10 m

  d ) wszystkie odpowiedzi sa prawidłowe

  image
 210. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 16 m i wysięgu 8 m:

  a ) 360 kg

  b ) 280 kg

  c ) 200 kg

  d ) 80 kg

  image
 211. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 10 m :

  a ) 300 kg

  b ) 280 kg

  c ) 200 kg

  d ) praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

  image
 212. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 200 kg:

  a ) 9,5 m

  b ) 8,5 m

  c ) 7,5 m

  d ) 10 m

  image
 213. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

  a ) maksymalna wysokość podnoszenia 14,5 m

  b ) maksymalna wysokość robocza 14,5 m

  c ) maksymalny udźwig podestu 200 kg

  d ) odpowiedź b i c jest prawidłowa

  image
 214. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

  a ) maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 80 kg - 6 m

  b ) maksymalna wysokość podnoszenia 14,5 m

  c ) maksymalny wysięg platformy obciążonej masa 200 kg - 6 m

  d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

  image
 215. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 12 m i wysięgu 4 m :

  a ) praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

  b ) 280 kg

  c ) 200 kg

  d ) 80 kg

  image
 216. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 8 m i wysięgu 6 m :

  a ) praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

  b ) 280 kg

  c ) 200 kg

  d ) 80 kg

  image
 217. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 200 kg:

  a ) 5 m

  b ) 6 m

  c ) 7 m

  d ) 8 m

  image
 218. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 80 kg:

  a ) 5,5 m

  b ) 6,6 m

  c ) 7,7 m

  d ) 8,8 m

  image
 219. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 240 kg:

  a ) 5 m

  b ) 6 m

  c ) 7 m

  d ) praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

  image
 220. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

  a ) maksymalna wysokość podnoszenia 23 m

  b ) maksymalna wysokość robocza 25,5 m

  c ) maksymalny udźwig podestu 200 kg

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

  image
 221. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

  a ) maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 80 kg - 13 m

  b ) maksymalny wysięg platformy obciążonej masą 200 kg - 12 m

  c ) praca na podporach

  d ) dopuszczalna ilość osób na platformie roboczej - 3

  image
 222. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

  a ) maksymalna wysokość robocza 26 m

  b ) dopuszczalna maksymalna ilość osób na platformie - 2

  c ) maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 200 kg - 9 m

  d ) odpowiedź b i c jest prawidłowa

  image
 223. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

  a ) maksymalna wysokość podnoszenia z dwiema osobami 23 m

  b ) dopuszczalna ilość osób na platformie - 2

  c ) maksymalny wysięg podestu z jedna osobą na platformie 12 m

  d ) wszystkie odpowiedzi są poprawne

  image
 224. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 23 m i wysięgu 6 m :

  a ) praca niedozwolona ze względu na przekroczenie dopuszczalnych parametrów pracy

  b ) 280 kg

  c ) 200 kg

  d ) 80 kg

  image
 225. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 9 m :

  a ) praca niedozwolona ze względu na przekroczenie dopuszczalnych parametrów pracy

  b ) 280 kg

  c ) 200 kg

  d ) 80 kg

  image
 226. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalną dopuszczalną ilość osób jaką można podnieść na wysokość 24 m

  a ) 3

  b ) 2

  c ) 1

  d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

  image
 227. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalną dopuszczalną ilość osób jaką można podnieść na wysokość 18 m przy wysięgu 10m

  a ) 3

  b ) 2

  c ) 1

  d ) wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

  image
 228. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 200 kg:

  a ) 9 m

  b ) 10 m

  c ) 11 m

  d ) 12 m

  image
 229. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

  a ) maksymalny wysięg boczny po stronie prawej 13 m

  b ) maksymalny wysięg z tyłu pojazdu 16,2

  c ) maksymalny udźwig podestu 200 kg

  d ) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

  image
 230. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

  a ) maksymalny zakres obrotu 280°

  b ) maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 120 kg z tyłu pojazdu - 13,0 m

  c ) maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 200 kg - z lewej strony pojazdu - 12 m

  d ) odpowiedź b i c jest prawidłowa

  image
 231. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej po lewej stronie pojazdu w odległości 6 m od osi obrotu:

  a ) praca niedozwolona ze względu na przekroczenie dopuszczalnych parametrów pracy

  b ) 200 kg

  c ) 120 kg

  d ) 80 kg

  image
 232. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej po lewej stronie pojazdu w odległości 8 m od osi obrotu:

  a ) praca niedozwolona ze względu na przekroczenie dopuszczalnych parametrów pracy

  b ) 200 kg

  c ) 120 kg

  d ) 80 kg

  image
 233. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 200 kg

  a ) 8 m z lewej strony pojazdu

  b ) 13 m z prawej strony pojazdu

  c ) 16 m z tyłu pojazdu

  d ) wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

  image
 234. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 120 kg

  a ) 13 m z lewej strony pojazdu

  b ) 13 m z prawej strony pojazdu

  c ) 13 m z tyłu pojazdu

  d ) wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

  image
 235. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 80 kg

  a ) 8 m z lewej strony pojazdu

  b ) 10 m z prawej strony pojazdu

  c ) 13 m z tyłu pojazdu

  d ) odpowiedź b i c jest prawidłowa

  image
 236. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

  a ) maksymalna wysokość podnoszenia 12,0 m

  b ) maksymalna wysokość robocza 12,0 m

  c ) maksymalny wysięg boczny 7 m

  d ) wszystkie odpowiedzi sa prawidłowe

  image
 237. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

  a ) maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 200 kg - 13 m

  b ) praca wyłącznie na podporach

  c ) praca w pełnym zakresie obrotu

  d ) dopuszczalna ilość osób na platformie roboczej - 3

  image
 238. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż, która z pozycji uniesienia platformy jest niemożliwa:

  a ) wysokość robocza 8 m, wysięg 4m

  b ) wysokość robocza 10m, wysięg 4m

  c ) wysokość robocza 12m, wysięg 5m

  d ) wysokość robocza 6m, wysięg 6m

  image
 239. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

  a ) maksymalna wysokość podnoszenia 9 m

  b ) maksymalna wysokość robocza 10,5 m

  c ) maksymalny wysięg roboczy 10,5 m

  d ) wszystkie odpowiedzi sa prawidłowe