OPERATOR PILAREK I KOS

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do samodzielnej i bezpiecznej pracy piłami mechanicznymi z napędem spalinowym oraz elektrycznym w parkach, placach zieleni miejskiej, ogrodnictwie i sadownictwie ( nie dotyczy prac na budowach oraz w rejonie pasów drogowych i w lasach państwowych). 

Na potwierdzenie zdobytych kwalifikacji uczestnik otrzymuje zaświadczenie. Osoba biorąca udział w szkoleniu zdobędzie niezbędną wiedzę teoretyczną oraz odbędzie zajęcia praktyczne, dzięki którym nie tylko zdobędzie potwierdzenie kwalifikacji, ale ponadto uzyska cenne doświadczenie procentujące w przyszłej karierze zawodowej. Program szkolenia składa się z 2 jednostek modułowych w zakresie których wchodzi omówienie następujących agadnień teoretycznych :
  – budowa, działanie i eksploatacja pilarek łańcuchowych
- wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących pilarki mechaniczne
– mechanizmy i ich budowa
-  urządzenia zabezpieczające
 – wyposażenie elektryczne
  – obsługa pilarek
 – praca w warunkach specyficznych
 – BHP przy obsłudze pilarek
 – technologia robót
 – niebezpieczne uszkodzenie/nieszczęśliwy wypadek oraz praktycznych w zakresie:
 – czynności obsługującego przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy sprawdzanie działania hamulców i urządzeń zabezpieczających

Po ukończeniu szkolenia kursant powinien znać wymagania dla osób obsługujących pilarki mechaniczne, ich rodzaje, zasady działania, budowy i obsługi pilarek, obowiązujące zasady BHP przy
obsłudze tych urządzeń, obowiązki obsługującego przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu pracy, czynności warunkujące prawidłową eksploatację pilarki mechanicznej oraz zapewnić że
operator pilarki będzie potrafił prawidłowo reagować w przypadku awarii i sytuacjach zagrożeń, udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, prawidłowo obsługiwać pilarkę w trakcie wykonywania prac, sterować mechanizmami, sprawdzać działanie urządzeń zabezpieczających i hamulców.

Minimalne wymagania stawiane dla uczestnika szkolenia:
 ukończona co najmniej 8 letnia szkoła podstawowa,
 ukończone 18 lat,
 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi pilarek mechanicznych.

W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu UDT wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi pilarki mechanicznej klasy I.


W razie zainteresowania proszę o kontakt pod numerem telefonu 509 331 412 lub mailowo rw@oss-welder.pl